بهتاپایپ [عرضه کننده انواع لوله و اتصالات]
بهتاپایپ [عرضه کننده انواع لوله و اتصالات]

لوله گالوانیزه ساوه

بهتاپایپ [عرضه کننده انواع لوله و اتصالات]

لیست قیمت لوله گالوانیزه ساوه

ردیف شرح کالا برند ضخامت سایز متراژ واحد وزن حدودی مقیاس وزنی قیمت (تومان) پیش فاکتور
1 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "4 6 متر شاخه 48 متوسط
2 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 3 میل ساوه 3 "4 6 متر شاخه 52.5 متوسط
3 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "4 6 متر شاخه 56 متوسط
3,930,000
4 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "4 6 متر شاخه 60 سنگین
4,210,000
5 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 3.8 میل ساوه 3.8 "4 6 متر شاخه 65 سنگین
6 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 4 میل ساوه 4 "4 6 متر شاخه 68 سنگین
4,830,000
7 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 5 میل ساوه 5 "4 6 متر شاخه 85 سنگین
8 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 6 میل ساوه - "4 6 متر شاخه 100 فوق سنگین
9 لوله گالوانیزه ساوه "5 ضخامت 3 میل ساوه 3 "5 6 متر شاخه 64 متوسط
10 لوله گالوانیزه ساوه "5 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "5 6 متر شاخه 74 متوسط
11 لوله گالوانیزه ساوه "5 ضخامت 4 میل ساوه 4 "5 6 متر شاخه 85 سنگین
6,080,000
12 لوله گالوانیزه ساوه "5 ضخامت 5 میل ساوه 5 "5 6 متر شاخه 106 سنگین
13 لوله گالوانیزه ساوه "5 ضخامت 6 میل ساوه - "5 6 متر شاخه 128 فوق سنگین
14 لوله گالوانیزه ساوه "6 ضخامت 3 میل ساوه 3 "6 6 متر شاخه 76 متوسط
15 لوله گالوانیزه ساوه "6 ضخامت 4 میل ساوه 4 "6 6 متر شاخه 102 سنگین
16 لوله گالوانیزه ساوه "6 ضخامت 5 میل ساوه 5 "6 6 متر شاخه 127 سنگین
9,060,000
17 لوله گالوانیزه ساوه "6 ضخامت 6 میل ساوه - "6 6 متر شاخه 152 فوق سنگین
18 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "11/2 6 متر شاخه 23.5 فوق سنگین
19 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "11/2 6 متر شاخه 25.4 فوق سنگین
20 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 4 میل ساوه 4 "11/2 6 متر شاخه 27.5 فوق سنگین
1,970,000
21 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 2 میل ساوه 2 "2 6 متر شاخه 18.2 سبک
22 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "2 6 متر شاخه 20.8 متوسط
1,470,000
23 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "2 6 متر شاخه 22.7 متوسط
24 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "2 6 متر شاخه 25.5 متوسط
25 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 3 میل ساوه 3 "2 6 متر شاخه 26.8 متوسط
1,890,000
26 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "2 6 متر شاخه 29.7 سنگین
27 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "2 6 متر شاخه 31.5 سنگین
28 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 3.8 میل ساوه 3.8 "2 6 متر شاخه 32.5 سنگین
29 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 4 میل ساوه 4 "2 6 متر شاخه 35.5 سنگین
2,520,000
30 لوله گالوانیزه ساوه "2 ضخامت 5 میل ساوه 5 "2 6 متر شاخه 42 فوق سنگین
3,100,000
31 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "21/2 6 متر شاخه 26.3 متوسط
1,835,000
32 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "21/2 6 متر شاخه 28.3 متوسط
33 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "21/2 6 متر شاخه 31.8 متوسط
2,250,000
34 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 3 میل ساوه 3 "21/2 6 متر شاخه 34.5 متوسط
35 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "21/2 6 متر شاخه 37.3 سنگین
36 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "21/2 6 متر شاخه 38.5 سنگین
2,810,000
37 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 3.8 میل ساوه 3.8 "21/2 6 متر شاخه 43.7 سنگین
38 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 4 میل ساوه 4 "21/2 6 متر شاخه 44.7 سنگین
3,140,000
39 لوله گالوانیزه ساوه "21/2 ضخامت 5 میل ساوه 5 "21/2 6 متر شاخه 53.7 فوق سنگین
40 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "3 6 متر شاخه 30.8 متوسط
2,190,000
41 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "3 6 متر شاخه 33.3 متوسط
42 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "3 6 متر شاخه 37.3 متوسط
43 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 3 میل ساوه 3 "3 6 متر شاخه 39.8 متوسط
44 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "3 6 متر شاخه 43.9 سنگین
3,100,000
45 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "3 6 متر شاخه 46.7 سنگین
3,220,000
46 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 3.8 میل ساوه 3.8 "3 6 متر شاخه 50.6 سنگین
47 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 4 میل ساوه 4 "3 6 متر شاخه 52.5 سنگین
3,690,000
48 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 5 میل ساوه 5 "3 6 متر شاخه 64 سنگین
49 لوله گالوانیزه ساوه "3 ضخامت 6 میل ساوه - "3 6 متر شاخه 79 فوق سنگین
50 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "4 6 متر شاخه 41 فوق سنگین
51 لوله گالوانیزه ساوه "4 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "4 6 متر شاخه 43 متوسط
3,000,000
52 لوله گالوانیزه ساوه "1/2 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "1/2 6 متر شاخه 7.3 سنگین
53 لوله گالوانیزه ساوه "1/2 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "1/2 6 متر شاخه 8 سنگین
528,000
54 لوله گالوانیزه ساوه "1/2 ضخامت 3 میل ساوه 3 "1/2 6 متر شاخه 9.5 فوق سنگین
55 لوله گالوانیزه ساوه "3/4 ضخامت 2 میل ساوه 2 "3/4 6 متر شاخه 8.2 متوسط
567,000
56 لوله گالوانیزه ساوه "3/4 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "3/4 6 متر شاخه 9.1 سنگین
57 لوله گالوانیزه ساوه "3/4 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "3/4 6 متر شاخه 10 سنگین
710,000
58 لوله گالوانیزه ساوه "3/4 ضخامت 3 میل ساوه 3 "3/4 6 متر شاخه - فوق سنگین
835,000
59 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 2 میل ساوه 2 "1 6 متر شاخه 10 سبک
60 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "1 6 متر شاخه 11.3 متوسط
795,000
61 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "1 6 متر شاخه 12.6 متوسط
62 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "1 6 متر شاخه 13.7 سنگین
935,000
63 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 3 میل ساوه 3 "1 6 متر شاخه 14.5 سنگین
1,010,000
64 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "1 6 متر شاخه 15.3 فوق سنگین
65 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "1 6 متر شاخه 16.5 فوق سنگین
1,140,000
66 لوله گالوانیزه ساوه "1 ضخامت 4 میل ساوه 4 "1 6 متر شاخه 17.7 فوق سنگین
1,240,000
67 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 2 میل ساوه 2 "11/4 6 متر شاخه 12.8 سبک
68 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "11/4 6 متر شاخه 14.6 متوسط
990,000
69 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "11/4 6 متر شاخه 15.8 متوسط
70 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "11/4 6 متر شاخه 17.5 سنگین
1,210,000
71 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 3 میل ساوه 3 "11/4 6 متر شاخه 18.5 سنگین
1,280,000
72 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 3.3 میل ساوه 3.3 "11/4 6 متر شاخه 20.3 فوق سنگین
73 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 3.5 میل ساوه 3.5 "11/4 6 متر شاخه 21.5 فوق سنگین
74 لوله گالوانیزه ساوه "11/4 ضخامت 4 میل ساوه 4 "11/4 6 متر شاخه 23.6 فوق سنگین
1,670,000
75 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 2 میل ساوه 2 "11/2 6 متر شاخه 14.2 سبک
76 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 2.3 میل ساوه 2.3 "11/2 6 متر شاخه 16.5 متوسط
1,190,000
77 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 2.5 میل ساوه 2.5 "11/2 6 متر شاخه 17.8 متوسط
78 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 2.8 میل ساوه 2.8 "11/2 6 متر شاخه 20.3 سنگین
1,400,000
79 لوله گالوانیزه ساوه "11/2 ضخامت 3 میل ساوه 3 "11/2 6 متر شاخه 21.3 سنگین
1,530,000
80 لوله گالوانیزه ساوه "1/2 ضخامت 2 میل ساوه 2 "1/2 6 متر شاخه 6.2 متوسط
425,000

لوله‌ گالوانیزه ساوه به عنوان یکی از محصولات برجسته صنعت لوله‌ کشی و انتقال سیالات، نقشی اساسی در تأمین نیاز های متنوع ساختمانی، صنعتی و کشاورزی ایفا می‌کنند. این لوله‌ها که با فرایند گالوانیزه کردن گرم تولید می‌شوند، دارای پوششی از روی هستند که آن‌ها را در برابر خوردگی و زنگ‌ زدگی محافظت می‌کند. شرکت ساوه با بهره‌گیری از فناوری‌ های پیشرفته و مواد اولیه باکیفیت، موفق به تولید لوله‌ های گالوانیزه‌ای شده است که از لحاظ دوام و کارایی، از جمله برترین‌ها در بازار ایران و منطقه به شمار می‌روند. لوله‌ های گالوانیزه ساوه علاوه بر مقاومت بالا در برابر شرایط جوی و محیطی سخت، به دلیل سطح صاف و پرداخت شده خود، جریان سیالات را بدون ایجاد افت فشار یا انسداد، ممکن می‌سازند. این ویژگی‌ها باعث شده است که این لوله‌ها در پروژه‌ های مهم زیرساختی، سیستم‌های آبرسانی و حتی در صنایع نفت و گاز نیز به‌کار گرفته شوند. از دیگر مزایای این لوله‌ها می‌توان به نصب و نگهداری آسان، هزینه‌ های پایین تعمیر و طول عمر بالا اشاره کرد که همگی موجب شده‌اند لوله‌ گالوانیزه ساوه به انتخاب اول مهندسان و پیمانکاران تبدیل شوند. با توجه به اهمیت این لوله‌ها در توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی، استفاده از محصولات شرکت ساوه تضمینی برای کیفیت و کارآمدی پروژه‌ های مختلف است.

 

لوله‌ گالوانیزه ساوه، مقاوم در برابر زنگ زدگی، با طول عمر بالا

امروزه، انتخاب مصالح ساختمانی مناسب و باکیفیت، از اهمیت بالایی برخوردار است. لوله‌ گالوانیزه ساوه، با برخورداری از مزایای متعدد، به عنوان گزینه‌ای ایده‌آل برای مصارف مختلف در صنعت ساختمان و تاسیسات، خودنمایی می‌کنند. یکی از بارزترین ویژگی‌ های لوله‌ گالوانیزه ساوه، مقاومت بی‌نظیر آن‌ها در برابر زنگ‌زدگی است. پوشش روی این لوله‌ها، از جنس فلز روی بوده و به طور کامل سطح خارجی لوله را می‌پوشاند. این پوشش، مانع از تماس مستقیم فلز با محیط شده و از خوردگی و زنگ‌ زدگی آن در برابر عوامل مخرب مانند رطوبت، اکسیژن و مواد شیمیایی جلوگیری می‌کند. علاوه بر مقاومت بالا در برابر زنگ‌ زدگی، لوله‌ گالوانیزه ساوه از طول عمر بسیار بالایی نیز برخوردار هستند. این لوله‌ها در شرایط مختلف آب و هوایی، به طور چشمگیری عمر مفید خود را حفظ می‌کنند و نیاز به تعویض یا تعمیر زود هنگام آن‌ها به حداقل می‌رسد. این امر، به نوبه خود، منجر به صرفه‌ جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی می‌شود. از دیگر مزایای لوله‌ گالوانیزه ساوه می‌توان به استحکام و مقاومت مکانیکی بالا اشاره کرد. این لوله‌ها در برابر فشار و ضربه‌ های وارده، بسیار مقاوم بوده و می‌توان از آن‌ها در طیف وسیعی از کاربردها، از جمله سیستم‌ های لوله‌کشی آب، فاضلاب، گرمایش و تهویه مطبوع استفاده کرد. علاوه بر این، لوله‌ گالوانیزه ساوه به دلیل برخورداری از سطح صاف و صیقلی، اصطکاک جریان سیال را به حداقل می‌رسانند و به این ترتیب، راندمان سیستم را افزایش می‌دهند. همچنین، نصب و راه‌اندازی این لوله‌ها به دلیل اتصالات متنوع و آسان، به سهولت انجام می‌شود.
 

راهنمای انتخاب لوله گالوانیزه ساوه با مشخصات فنی ایده آل

انتخاب لوله گالوانیزه ساوه با مشخصات فنی ایده آل، امری حائز اهمیت در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و صنعتی است. این لوله‌ها به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگ‌زدگی، کاربرد گسترده‌ای در سیستم‌های آبرسانی، فاضلاب، گرمایش و سرمایش، و همچنین صنایع مختلف مانند نفت و گاز، پتروشیمی و کشاورزی دارند.


در هنگام انتخاب لوله گالوانیزه ساوه، باید به چند فاکتور کلیدی توجه کرد:

1. قطر و ضخامت: قطر لوله باید متناسب با حجم سیال عبوری و فشار انتقالی آن انتخاب شود. ضخامت لوله نیز باید به میزان فشار داخلی و خارجی، نوع سیال و شرایط محیطی نصب توجه شود.
2. نوع گالوانیزه: لوله‌ های گالوانیزه ساوه در دو نوع گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد عرضه می‌شوند. گالوانیزه گرم برای محیط‌های با خوردگی بالا و گالوانیزه سرد برای محیط‌های با خوردگی کم مناسب است.
3. استاندارد: لوله‌ های گالوانیزه ساوه باید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی مانند DIN، EN و ASTM تولید شده باشند. این استانداردها ضخامت لایه گالوانیزه، کیفیت فولاد و سایر ویژگی‌ های فنی لوله را تضمین می‌کنند.
4. برند: انتخاب برند معتبر و شناخته شده در صنعت لوله گالوانیزه، از اهمیت بالایی برخوردار است. برند های معتبر مانند ساوه، لوله‌ هایی با کیفیت بالا و خدمات پس از فروش مناسب ارائه می‌کنند.
5. قیمت: قیمت لوله گالوانیزه ساوه به قطر، ضخامت، نوع گالوانیزه، استاندارد و برند آن بستگی دارد. مقایسه قیمت برندهای مختلف و انتخاب لوله با کیفیت مناسب و قیمت معقول، از نکات مهم در خرید این نوع لوله است.
 

چه عواملی بر قیمت لوله گالوانیزه ساوه تأثیر می‌گذارند؟


قیمت لوله گالوانیزه ساوه به عوامل متعددی بستگی دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:

قیمت مواد اولیه: مهم‌ ترین عامل موثر بر قیمت لوله گالوانیزه، قیمت مواد اولیه آن یعنی ورق فولادی و روی است. نوسانات قیمت جهانی این مواد، مستقیماً بر قیمت تمام شده لوله گالوانیزه ساوه تاثیر می‌گذارد.
ضخامت لوله: ضخامت لوله گالوانیزه یکی از فاکتورهای کلیدی در تعیین قیمت آن است. به طور کلی، هر چه ضخامت لوله بیشتر باشد، قیمت آن نیز به مراتب بالاتر خواهد بود.
قطر لوله: قطر لوله نیز در قیمت آن نقش دارد. لوله‌ های با قطر بیشتر، به دلیل مصرف بیشتر مواد اولیه، قیمت بالاتری نسبت به لوله‌ های با قطر کمتر دارند.
نوع گالوانیزه: لوله‌ های گالوانیزه به دو دسته گالوانیزه گرم و گالوانیزه سرد تقسیم می‌شوند. لوله‌ های گالوانیزه گرم به دلیل ضخامت بیشتر لایه روی، قیمت بالاتری نسبت به لوله‌های گالوانیزه سرد دارند.
برند و کارخانه تولید کننده: برند و کارخانه تولید کننده لوله گالوانیزه نیز در قیمت آن تاثیرگذار است. به طور کلی، لوله‌ های برندهای معتبر و شناخته شده، قیمت بالاتری نسبت به لوله‌های برند های ناشناخته دارند.
شرایط بازار: شرایط بازار و میزان تقاضا و عرضه نیز بر قیمت لوله گالوانیزه ساوه تاثیر می‌گذارد. در زمان‌ هایی که تقاضا برای این محصول زیاد باشد، قیمت آن نیز افزایش خواهد یافت.
هزینه‌ های حمل و نقل: هزینه‌ های حمل و نقل لوله گالوانیزه از کارخانه به محل مورد نظر خریدار، یکی دیگر از فاکتور های موثر بر قیمت نهایی آن است.
نرخ ارز: نرخ ارز نیز به طور غیرمستقیم بر قیمت لوله گالوانیزه ساوه تاثیر می‌گذارد. چرا که بخش عمده مواد اولیه این محصول از طریق واردات تامین می‌شود و نوسانات نرخ ارز، بر قیمت تمام شده این مواد تاثیر می‌گذارد.
قوانین و مقررات: قوانین و مقررات دولتی و همچنین استاندارد های مربوط به تولید لوله گالوانیزه نیز می‌توانند بر قیمت آن تاثیر بگذارند.
قیمت لوله گالوانیزه ساوه تحت تاثیر مجموعه عوامل ذکر شده در بالا تعیین می‌شود. آگاهی از این عوامل به خریداران این محصول کمک می‌کند تا با انتخاب بهترین زمان و مکان خرید، بتوانند آن را با قیمت مناسب‌تری تهیه کنند.
 

لوله گالوانیزه ساوه در چه صنایعی کاربرد موثر دارد؟

لوله‌ گالوانیزه ساوه در صنایع مختلف کاربرد های متنوع و موثری دارند. این لوله‌ها با پوششی از فلز روی، در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی تسلیم‌ ناپذیرند و در برابر عوامل مخرب محیطی، سپر محکمی ایجاد می‌کنند. کاربرد لوله‌ های گالوانیزه ساوه گستره وسیعی را در بر می‌گیرد و در صنایع مختلفی شاهد حضور پررنگ آن‌ها هستیم. از جمله این صنایع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:


صنعت ساختمان

اسکلت‌ های فلزی ساختمان‌ها، ستون‌های استوار پل‌ها، و شبکه‌ های تاسیساتی، همگی به اتکای این لوله‌ های فولادی، استحکام و پایداری خود را حفظ می‌کنند.


صنایع نفت و گاز

در این صنایع، لوله‌ های گالوانیزه ساوه وظیفه‌ی انتقال سیالات ارزشمند مانند نفت و گاز را بر عهده دارند و در برابر فشار و دمای بالا، خم به ابرو نمی‌آورند.


کشاورزی

در بخش کشاورزی، این لوله‌ها نقش آبرسانی به مزارع را ایفا می‌کنند و حیات‌ بخش کشت‌ها می‌شوند.


صنعت آب و فاضلاب

لوله‌ های گالوانیزه ساوه در این صنعت، وظیفه‌ی انتقال آب شرب و دفع فاضلاب را به نحو احسن انجام می‌دهند و سلامت جامعه را تضمین می‌کنند.


صنعت تهویه مطبوع

این لوله‌ها در صنعت تهویه مطبوع، هوای مطبوع را به منازل و اماکن مختلف هدایت می‌کنند.


صنعت خودروسازی

در صنعت خودروسازی نیز، از لوله‌های گالوانیزه ساوه در شاسی و قطعات مختلف خودرو استفاده می‌شود.
تنوع ابعاد و ضخامت، قیمت مناسب و اقتصادی، نصب آسان، عمر طولانی، مقاومت در برابر ضربه و سایش، و قابلیت بازیافت، از جمله مزایای بارز لوله‌ گالوانیزه ساوه هستند که آن‌ها را به انتخابی ایده‌آل در صنایع مختلف تبدیل کرده‌اند.

 

بررسی مزایا و معایب لوله‌ گالوانیزه ساوه در سیستم های مختلف

لوله‌ گالوانیزه ساوه، نوعی لوله‌ی فولادی است که با پوششی از روی برای محافظت در برابر خوردگی، روکش شده است. این لوله‌ ها در طیف وسیعی از کاربردها، از جمله سیستم‌ های لوله‌ کشی آب، فاضلاب، گرمایش و تهویه مطبوع، مورد استفاده قرار می‌گیرند.


مزایای لوله‌ گالوانیزه ساوه:

  • مقاومت در برابر خوردگی: پوشش روی، لوله‌ را در برابر زنگ زدگی و خوردگی، به خصوص در محیط‌های مرطوب یا خورنده، محافظت می‌کند. این امر باعث افزایش طول عمر لوله‌ و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری می‌شود.
  • استحکام: لوله‌ های گالوانیزه گالوانیزه به دلیل ساختار فولادی، بسیار محکم و بادوام است. این امر آنها را برای کاربردهایی که نیاز به تحمل فشار بالا دارند، مانند سیستم‌ های لوله‌کشی آب، ایده‌آل می‌کند.
  • مقاومت در برابر آتش: لوله‌ های گالوانیزه در برابر آتش مقاوم است و در صورت آتش‌سوزی، از انتشار دود و گازهای سمی جلوگیری می‌کند.
  • قیمت مناسب: لوله‌ های گالوانیزه ساوه در مقایسه با سایر انواع لوله‌ های فلزی، مانند لوله‌ های مسی یا استیل، قیمت مناسب تری دارد.
  • سهولت نصب: لوله‌ های گالوانیزه ساوه به راحتی با استفاده از اتصالات مختلف، مانند اتصالات رزوه‌ای یا لحیمی، نصب می‌شود.


معایب لوله‌ گالوانیزه ساوه:

  • آلودگی آب: با گذشت زمان، پوشش روی می‌تواند فرسوده شده و ذرات روی را وارد آب آشامیدنی کند. این امر می‌تواند بر طعم و بوی آب تأثیر بگذارد و برای سلامتی مضر باشد.
  • کاهش جریان آب: زبری سطح داخلی لوله‌ های گالوانیزه ساوه می‌تواند منجر به کاهش جریان آب و افزایش افت فشار شود.
  • نامناسب برای برخی کاربردها: لوله‌ های گالوانیزه ساوه برای استفاده در سیستم‌ های لوله‌کشی الکتریکی مناسب نیست، زیرا می‌تواند منجر به اتصالات کوتاه و خطر برق گرفتگی شود.
  • ظاهر نامطلوب: لوله‌ های گالوانیزه ساوه به مرور زمان کدر و زنگ زده می‌شود که می‌تواند از نظر ظاهری ناخوشایند باشد.


انتخاب لوله‌ گالوانیزه ساوه:

انتخاب لوله‌ گالوانیزه ساوه برای یک سیستم خاص به عوامل مختلفی از جمله نوع کاربرد، شرایط محیطی و بودجه بستگی دارد. در برخی موارد، لوله‌ گالوانیزه بهترین گزینه ممکن است، در حالی که در موارد دیگر، ممکن است انواع دیگر لوله‌ ها مانند لوله‌ های پلاستیکی یا کامپوزیت، مناسب‌ تر باشند.
لوله‌ های گالوانیزه ساوه به عنوان یکی از محصولات برجسته صنعت لوله‌ کشی و انتقال سیالات، نقشی اساسی در تامین نیاز های متنوع ساختمانی، صنعتی و کشاورزی ایفا می‌کنند. این لوله‌ها با بهره‌ گیری از فناوری‌ های پیشرفته و مواد اولیه باکیفیت، از لحاظ دوام و کارایی، از جمله برترین‌ها در بازار ایران و منطقه به شمار می‌روند.

هنوز نظری ثبت نشده!!
شما اولین نفری باشید که نظرش رو ثبت میکنه.