021-55600312
 

لوله و اتصالات پیچی پلی رود

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

اتصال ماده پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

آبفشان پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

آچار پانچ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

90*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال فلنچدار پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

40*1 1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود - کپی

90*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال ماده پیچی پلی رود - کپی

75*2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

63*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

75*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

75*2.1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

90*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

110*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

110*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

125*4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود

125*5"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود - کپی

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود - کپی

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود - کپی

40*1.1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اتصال نر پیچی پلی رود - کپی

90*3"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اسپلیت رینگ پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

اورینگ اتصال پیچی پلی رود - کپی

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی 5/8" پلی رود

5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی تیپ 5/8 فشاری پلی رود

تیپ *5/8"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست ابتدایی تیپ پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بست انتهایی 16 پلی رود

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

63

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

75

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

90

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

110

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

بوشیتگ پیچی پلی رود

125

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

پایه بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

توری بابلر پلی رود

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

6

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

9"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

جعبه شیر پلی رود

15*10"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش انتهایی پیچی پلی رود

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---

در پوش دنده ای پلی رود

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پیچی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور