021-55600312
 

پوش فیت پلیران معمولی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

عصایی پشت بام 110 با لوله پوشفیت نیوفلکس 200سانتی متر

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

بوشن پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

50*40

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

110*50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

110*75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

125*110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

160*125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

تبدیل پروتکت پلیران

200*160

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

چهار راه 67درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

درپوش تست پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید دریچه 63- پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید دریچه 63- پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

رابط بوگیر پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

زانو 15 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 15Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پروتکت پلیران - کپی

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 67درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۰ ریال
---
---

زانو 67درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 67 Deg


۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو بلند 87 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو سوکت بلند 45 درجه پروتکت پلیران زانو بست خور

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو کوتاه 87 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۰ ریال
---
---

زانو30 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 30Deg


۰ ریال
---
---

سبفون سوکت دار پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون سوکت دار پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون سوکت دار پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سبفون یک تکه با علمک بلند پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران - کپی

125

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پروتکت پلیران - کپی

40

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

سه راه 87 درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

75

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

110

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

125

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سه راه بازدید90درجه پروتکت پلیران

200

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

110*75

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

125*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

160*110

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پروتکت پلیران

200*160

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 45 Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 87درجه پروتکت پلیران

75*50

واحد: عدد | نوع: معمولی | زاویه اتصالات: 87Deg


۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی افقی - پروتکت پلیران -ابکاری شده کروم

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی عمودی - پروتکت پلیران -ابکاری شده کروم

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

کف شور سیفون دار -خروجی عمودی - پروتکت پلیران -کرم یا طوسی

50

واحد: عدد | نوع: معمولی


۰ ریال
---
---

رایزر سیفون پروتکت پلیران -عملک 75-50

50


۰ ریال
---
---

رایزر سیفون پروتکت پلیران -عملک( 110-125)

110


۰ ریال
---
---

سیفون با دریچه بازدید110 پروتکت پلیران

110


۰ ریال
---
---

سیفون با دریچه بازدید75پروتکت پلیران

75


۰ ریال
---
---

سیفون بازدید 110 پلیران

110


۰ ریال
---
---

سیفون بازدید 125 پلیران

125


۰ ریال
---
---

سیفون بازدید 160 پلیران

160


۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

50


۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

75


۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

110


۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

125


۰ ریال
---
---

عصایی پشت بام پروتکت پلیران

160


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور