021-55600312
 

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بست خاردار لوله نیوپایپ

16mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

16mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

20mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

25mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

16 mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

20 mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

25 mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

32 mm


۰ ریال
---
---

درپوش پلاستیکی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی طرح جدید-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی ابی نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

3/4"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز طرح جدید نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ

1"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش پایه بلند پلاستیکی قزمز-نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار نیوپایپ

1/2"

نوع اتصال: دنده ای | واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب تک نیوپایپ

63mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب رادیاتوری نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر پکیج نیوپایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

153mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

صفحه نصب زوج نیوپایپ

280mm

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش توپیچ "1 مخصوص کلكتور مدولار نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی روپیچ کلكتور نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2 نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/2با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلكتور "1.1/4با خروجی "1/2توپیچ نیوپایپ

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

درپوش فلزی کلكتور نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 10b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 11b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 12b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 2b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 3b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 4b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

3/4"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 5b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 6b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 7b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 8b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/4"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور نیوپایپ - 9b

1.1/2"*3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 5b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 6b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 7b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی نیوپایپ - 8b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 2b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 3b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلكتور مدولار نیوپایپ - 4b

۱"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 3b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 4b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 5b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو تیپ کوپلی- 6b نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور