021-55600312
 

لوله گالوانیزه سنگین

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 7.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 9.5 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 14.6kg | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 18.6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 20 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 26 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 44 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 52.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 67 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.85mm | وزن: 100 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.85mm | وزن: 120 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 7.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 9.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 13.5 کیلومتر | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.87mm | وزن: 17.4 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 19.7 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 24.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.3mm | وزن: 36 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 52 کیلومتر | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 62 کیلوگرم | تلرانس: %5± | تلرانس: %5±


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 83 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه سنگین سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.2mm | وزن: 104 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور