021-55600312
 

لوله گالوانیزه ساوه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله گالوانیزه ساوه سبک

3.4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2mm | وزن: 8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2mm | وزن: 6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 12.2 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 15 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 18 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 24.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 32 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 39 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سبک

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 50 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 7.8 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.5mm | وزن: 9.5 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 14.6kg | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 18.6 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 20 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 26 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 44 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 52.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 67 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.85mm | وزن: 100 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---

لوله گالوانیزه ساوه سنگین

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.85mm | وزن: 120 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سنگین


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور