021-55600312
 

لوله پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150متری

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

75

واحد: عدد | واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

16mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

20mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

25mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

32mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

40mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

50mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

لوله نیوپایپ PEX/AL/PEX

63mm

واحد: متر | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور