021-55600312
 

لوله پلی اتیلن

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله پلی اتیلن پلیران - 6 اتمسفر

40

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

200

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

250

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

50

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

75

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

90

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

110

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

125

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5

160

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران - PN5 - کپی

160

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

20

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

25

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

32

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

40

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

50

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

63

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

110


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

125


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

160

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

200

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

250

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر

75

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر - کپی

75

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر کلاف 50متری

63

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر کلاف 50متری

50

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر کلاف 50متری

25

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر کلاف 50متری

20

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفر90

90

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفرکلاف 50متری

40

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -10اتمسفرکلاف 50متری

32

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

75

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

90

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

110

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

125

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

160

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

200

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

250

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

50

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر

63

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر - کپی

63

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر کلاف 50متری

50

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفر کلاف 50متری

40

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران -6 اتمسفرکلاف 50متری

63

واحد: متر


۰ ریال
---
---

لوله پلی اتیلن پلیران با ضخامت 1/2

20

واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور