021-55600312
 

لوله و اتصالات پلیکا پلیمر گلپایگان

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

تبدیل پلیکا هم مرکز -تو در تو پلیمر گلپایگان

63*32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چهارراه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چهارراه 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چهارراه خم سه سر پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

دریچه بازدید بینا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

دریچه بازیدبینا پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.2 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 4 میلی متر


۰ ریال
---
---

زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: عدد | ضخامت: 3.4mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۰ ریال
---
---

سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

90*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

110*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200*110

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

200*160

واحد: عدد | ضخامت: 4.9mm


۰ ریال
---
---

سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان

63*40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان

110*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

125

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.8mm | وزن: 15.9kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 14.6kg | فشار کار: 4Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 6.2mm | وزن: 26.3kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.7mm | وزن: 32.3kg | فشار کار: 12.5 Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

20

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.5mm | وزن: 0.8 kg | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

25

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.9mm | وزن: 1.2 kg | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.9mm | وزن: 2kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

40

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 3kg | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.4mm | وزن: 3.2kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

32

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.4mm | وزن: 1.9 kg | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 4kg | فشار کار: 12.5 Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

50

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.7mm | وزن: 4.7 kg | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.5mm | وزن: 2.6 kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.3mm | وزن: 10kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.2mm | وزن: 6.7 kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

63

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.7mm | وزن: 7.5 kg | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

90

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 1.8mm | وزن: 4.5 kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 5.3mm | وزن: 15.2kg | فشار کار: 12.5 Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان

200

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 7.7mm | وزن: 40.7kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان - فاضلابی

125

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 11.4kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان فاضلابی

63

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 5.2kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان فاضلابی

160

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 18.1kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

90

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3mm | وزن: 7.6 کیلوگرم


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.2mm | وزن: 10kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان -فاضلابی

110

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.2mm | وزن: 12.1 kg | فشار کار: 10Bar


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان-فاضلابی

200

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4mm | وزن: 32.3kg


۰ ریال
---
---

لوله پلیکا پلیمر گلپایگان-فاضلابی

200

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 4.9mm | وزن: 27.7kg


۰ ریال
---
---

استاپر پلیمر گلپایگان

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

75*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

90*63

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

125*90

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 3.9mm


۰ ریال
---
---

تبدیل غیر هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

200*160

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

63*40

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

63*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

90*50

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

63*90

واحد: عدد | ضخامت: 3mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*50

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*63

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

110*75

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*110

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان

160*125

واحد: عدد | ضخامت: 4mm


۰ ریال
---
---

تبدیل هم مرکز پلیکا پلیمر گلپایگان - کپی

125*110

واحد: عدد | ضخامت: 3.2mm


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور