021-55600312
 

لوله درزدار سپنتا

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.3mm | وزن: 7.3 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

3/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.3mm | وزن: 9 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.9mm | وزن: 13.7 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 17.4 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

1.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 19.7 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 2.8mm | وزن: 19.7 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

2.1/2"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | وزن: 38 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

3"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | وزن: 45 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

4"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | وزن: 58 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

5"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | وزن: 72 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

6"

واحد: شاخه 6 متری | ضخامت: 3.5mm | وزن: 85 کیلوگرم | تلرانس: %5± | مقیاس وزنی: سبک


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

8"


۰ ریال
---
---

لوله سیاه درزدار گازی سپنتا

10"


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور