021-55600312
 

شیر یکطرفه (شیر خودکار)

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه (خودکار) دریچه ای روپیچ کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر سوپاپی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه فنری برنجی کیزایران

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) دریچه ای برنجی سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: دریچه ای | کد محصول: 80 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر یکطرفه ( خودکار ) فنری (با فیلتر استیل) برنجی سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: فنری | کد محصول: 30 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور