021-55600312
 

شیر گازی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 100bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 100bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 100bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 64bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 64bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 10 | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 12 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 12 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سنگین سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سنگین | کد محصول: 12 | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.12"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 32bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 16NPT | فشار کار: 32bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 14 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 14 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی سبک سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: سبک | کد محصول: 14 | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/8"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی آبی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16BL | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: دسته کلیدی | کد محصول: 316NPT | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: دسته کلیدی | کد محصول: 316NPT | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی دسته کلیدی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: دسته کلیدی | کد محصول: 316NPT | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16NPT | فشار کار: 80bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16NPT | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: 301/16NPT | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: RED6/1MF | فشار کار: 50bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: RED6/1MF | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی روپیچ توپیچ سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: روپیچ توپیچ | کد محصول: RED6/1MF | فشار کار: 40bar


۰ ریال
---
---

شیر قفل شونده امین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی امین

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی امین

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی امین

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی امین

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی امین

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر گازی برنجی امین

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور