021-55600312
 

شیر صافی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر صافی برنجی کیزایران

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی کیزایران

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی بدون سرب سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | کد محصول: 74ACRNL | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---

شیر صافی برنجی معمولی سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | کد محصول: 74AOT | فشار کار: 20Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور