021-55600312
 

شیر بالانس

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

1/2"

واحد: عدد | نوع: ثابت | کد محصول: 747OT | فشار کار: 25Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

3/4"

واحد: عدد | نوع: ثابت | کد محصول: 747OT | فشار کار: 25Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

1"

واحد: عدد | نوع: ثابت | کد محصول: 747OT | فشار کار: 25Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

1.1/4"

واحد: عدد | نوع: ثابت | کد محصول: 747OT | فشار کار: 25Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | نوع: ثابت | کد محصول: 747OT | فشار کار: 25Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس برنجی اوریفیس ثابت سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: ثابت | کد محصول: 747OT | فشار کار: 25Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

3"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

4"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

5"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

6"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

8"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

10"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---

شیر بالانس فلنجی چدنی اوریفیس متغیر سیم ایتالیا

12"

واحد: عدد | نوع: متغییر | کد محصول: 3739B | فشار کار: 16Bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور