021-55600312
 

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 100 متری

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 150متری

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 200 متری

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله +2 سوپرپایپ - کلاف 50 متری

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

40

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

50

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

63

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

75

واحد: عدد | واحد: شاخه 6 متری


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

90

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ

110

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

16

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

20

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

25

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

لوله سوپرپایپ - PEX/AL/PEX-پلیمر قدیمی

32

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

50* 2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1/2"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

3/4"*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/4"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط توپیچ پرسی سوپرپایپ

1 1/2"*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

16*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

32*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

رابط پرسی مهره دار سوپرپایپ

50*2"

واحد: عدد | نوع اتصال: مهره دار


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

بوشن پرسی.سوپرپایپ

40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

16*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

25*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

32*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

40*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

تبدیل پرسی.سوپرپایپ

50*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

ته بند پرسی سوپرپایپ

16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

40*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

چپقی پرسی سوپرپایپ

50*1 1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

رابط روپیچ پرسی سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

25*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی روپیچ سوپرپایپ

40*1 1/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

16*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

20*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

25*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

32*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو پرسی سوپرپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو دیواری پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: دیواری


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی. توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو سه راه 90 پرسی. توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی 45 پرسی سوپرپایپ

40*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی 45 پرسی سوپرپایپ

50*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

20*3/4*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

25*1/2*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

25*3/4*25

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

32*1/2*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

32*3/4*32

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

40*3/4*40

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راه پرسی توپیچ سوپرپایپ

50*1*50

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور