021-55600312
 

سه راهی مساوی درزدار

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راه درزدار ایران اتصال

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/4

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

1.1/2

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

2.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

3"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

5"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

6"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

8"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

10"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

12"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

14"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

سه راه درزدار ایران اتصال

16"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور