021-55600312
 

انواع مغزی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

چپقی مخصوص هواگیری نیوپایپ

1"*۱/۲"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

چپقی نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی بلند نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 50mm


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

3/4"


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1"


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 10mm


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 15mm


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 25mm


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 30mm


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 40mm


۰ ریال
---
---

مغزی روپیچ توپیچ نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد | سایز: 50mm


۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

3/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1.1/4"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی نیوپایپ

1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مغزی رابط سوپر پایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مغزی سوپر پایپ

1"

واحد: عدد | نوع اتصال: ماسوره ای


۰ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 40


۰ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 50


۰ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 60mm


۰ ریال
---
---

مغزی بلند سوپر پایپ

واحد: عدد | سایز: 70mm


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور