021-55600312
 

انواع سه راهی دیواری پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی 90 دیواری پرسی نیوپایپ-طرح B

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی پرسی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری موازی کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور