کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
7227 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:1/6 - weight:1/5 شاخه 6 متری3200
7228 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:2 - weight:2 شاخه 6 متری4000
7229 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی 2.4: thickness:1.6 - weight شاخه 6 متری5000
7230 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:2 - weight:3/1 شاخه 6 متری6300
7231 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:1/.8 - weight:3/6 شاخه 6 متری7500
7232 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:1/8 - weight:4/3 شاخه 6 متری9000
7233 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:2/2 - weight:6/4 شاخه 6 متری11000
7234 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:2/5 - weight:8/2 شاخه 6 متری12500
7235 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:3/2 - weight:13/3 شاخه 6 متری12500
7236 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:3/9 - weight:20/5 شاخه 6 متری20000
7237 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:4/9 - weight:31/2 شاخه 6 متری25000
7238 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness:6/2 - weight:49/8 شاخه 6 متری31500
7239 لوله پلیکا معمولی لوله پلیکا معمولی thickness : 7/9 - weight : 80 عدد40000
7240 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 1/9 - weight : 1 شاخه 6 متری2000
7241 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 1/9 - weight : 1/2 شاخه 6 متری2500
7242 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 2 - weight : 2 شاخه 6 متری3200
7243 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 1/9 - weight : 2/9 شاخه 6 متری4000
7244 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 2/4 - weight : 3/1 شاخه 6 متری5000
7245 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 3 - weight : 5/1 شاخه 6 متری6300
7246 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness :3 - weight : 6/8 شاخه 6 متری7500
7247 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 3 - weight : 7 شاخه 6 متری9000
7248 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 3/2 - weight : 10 شاخه 6 متری11000
7249 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 3/2 - weight : 12 شاخه 6 متری11000
7250 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 4 - weight : 19 شاخه 6 متری16000
7251 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 4/9 - weight : 29/7 شاخه 6 متری20000
7252 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 6/2 - weight : 46 شاخه 6 متری25000
7253 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 7/7 - weight : 73 شاخه 6 متری31500
7254 لوله پلیکا نیمه قوی لوله پلیکا نیمه قوی thickness : 9/8 - weight : 120 شاخه 6 متری40000
7255 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 2/3 - weight : 1/7 شاخه 6 متری2500
7256 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 2/9 - weight : 2/7 شاخه 6 متری3200
7257 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 4/2 - weight :4/3 شاخه 6 متری4000
7258 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 3 - weight : 4/5 شاخه 6 متری5000
7259 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 4/7 - weight : 7/85 شاخه 6 متری6300
7260 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 5/6 - weight : 11 شاخه 6 متری7500
7261 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 7/3 - weight : 9/7 شاخه 6 متری9000
7262 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی ickness :4/2- weight : 14/3 شاخه 6 متری11000
7263 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness :4/8 - weight : 18/5 شاخه 6 متری12500
7264 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 6/2 - weight : 30/2 شاخه 6 متری16000
7265 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 7/7 - weight : 47 شاخه 6 متری20000
7266 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 9/96 - weight : 73 شاخه 6 متری25000
7267 لوله پلیکا قوی لوله پلیکا قوی thickness : 12/1 - weight : 116 شاخه 6 متری31500
7268 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد6300
7269 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد9000
7270 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد11000
7271 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد12500
7272 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد16000
7273 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد20000
7274 زانو 90درجه نیمه قوی زانو 90درجه نیمه قوی عدد25000
7275 زانو 45 درجه نیمه قوی زانو 45 درجه نیمه قوی عدد6300
7276 زانو 45 درجه نیمه قوی زانو 45 درجه نیمه قوی عدد9000
7277 زانو 45 درجه نیمه قوی زانو 45 درجه نیمه قوی عدد11000
7278 زانو 45 درجه نیمه قوی زانو 45 درجه نیمه قوی عدد12500
7279 زانو 45 درجه نیمه قوی زانو 45 درجه نیمه قوی عدد16000
7280 زانو 45 درجه نیمه قوی زانو 45 درجه نیمه قوی عدد20000
7281 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد90*6300
7282 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد110*6300
7283 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد110*9000
7284 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد125*11000
7285 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد160*11000
7286 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد160*12500
7287 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد200*11000
7288 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد200*16000
7289 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد250*20000
7290 بوشن نیمه قوی بوشن نیمه قوی عدد6300
7291 بوشن نیمه قوی بوشن نیمه قوی عدد9000
7292 بوشن نیمه قوی بوشن نیمه قوی عدد11000
7293 بوشن نیمه قوی بوشن نیمه قوی عدد12500
7294 بوشن نیمه قوی بوشن نیمه قوی عدد16000
7295 بوشن نیمه قوی بوشن نیمه قوی عدد20000
7296 سیفون نیمه قوی کامل سیفون نیمه قوی کامل عدد6300
7297 سیفون نیمه قوی کامل سیفون نیمه قوی کامل عدد9000
7298 سیفون نیمه قوی کامل سیفون نیمه قوی کامل عدد125*11000
7299 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد6300
7300 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد9000
7301 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد90*63*9000
7302 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد11000
7303 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد110*63*11000
7304 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد12500
7305 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد16000
7306 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد160*110*16000
7307 سه راه 90درجه نیمه قوی سه راه 90درجه نیمه قوی عدد20000
7308 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد6300
7309 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد9000
7310 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد90*63*9000
7311 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد11000
7312 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد110*63*11000
7313 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد110*90*11000
7314 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد12500
7315 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد125*110*12500
7316 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد16000
7317 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد160*110*16000
7318 تبدیل نیمه قوی تبدیل نیمه قوی عدد160*125*16000
7319 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد20000
7320 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد200*110*20000
7321 سه راه 45 درجه نیمه قوی سه راه 45 درجه نیمه قوی عدد200*160*20000
7322 دریچه بازدید دریچه بازدید عدد11000
7323 دریچه بازدید دریچه بازدید عدد12500
7324 دریچه کلین اوت دریچه کلین اوت عدد9000
7325 دریچه کلین اوت دریچه کلین اوت عدد11000
7326 دریچه کلین اوت دریچه کلین اوت عدد16000
7327 زانو 45 درجه معمولی زانو 45 درجه معمولی عدد11000
7328 زانو 90 درجه معمولی زانو 90 درجه معمولی عدد11000
7329 سه راه 45درجه معمولی سه راه 45درجه معمولی عدد11000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟