کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
7117 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5MM-PN16 شاخه 6 متری2000
7118 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5MM-PN 12.5 شاخه 6 متری2500
7119 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.9MM - PN 10 شاخه 6 متری3200
7120 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3MM- PN 16-B شاخه 6 متری3200
7121 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8MM _ناودانی شاخه 6 متری4000
7122 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3MM - PN16-B شاخه 6 متری4000
7123 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8MM - ناودانی شاخه 6 متری5000
7124 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3MM - PN12.5-B شاخه 6 متری5000
7125 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5MM - ناودانی شاخه 6 متری6300
7126 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3MM - PN10-B شاخه 6 متری6300
7127 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.5MM - ناودانی شاخه 6 متری7500
7128 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3MM-BD شاخه 6 متری7500
7129 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 1.8MM - ناودانی شاخه 6 متری9000
7130 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3MM - BD شاخه 6 متری9000
7131 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 2.2MM -ناودانی شاخه 6 متری11000
7132 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2MM - BD شاخه 6 متری11000
7133 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 2.5MM - ناودانی شاخه 6 متری12500
7134 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2MM - BD شاخه 6 متری12500
7135 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 3.2MM - ناودانی شاخه 6 متری16000
7136 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4MM - BD شاخه 6 متری16000
7137 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.7MM - SN8 شاخه 6 متری16000
7138 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4MM - ناودانی شاخه 6 متری20000
7139 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.9MM - BD شاخه 6 متری20000
7140 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 4.9MM - B شاخه 6 متری25000
7141 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 6.2MM - B شاخه 6 متری31500
7142 لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان لوله پلیکا تک ستاره گلپایگان 7.7MM - BD شاخه 6 متری31500
7143 سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد6300
7144 سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد9000
7145 سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد11000
7146 سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد12500
7147 سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد16000
7148 سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان سوکت ترمز دار (بوشن) تک ستاره گلپایگان عدد20000
7149 درپوش تک ستاره گلپایگان درپوش تک ستاره گلپایگان عدد6300
7150 درپوش تک ستاره گلپایگان درپوش تک ستاره گلپایگان عدد9000
7151 درپوش تک ستاره گلپایگان درپوش تک ستاره گلپایگان عدد11000
7152 درپوش تک ستاره گلپایگان درپوش تک ستاره گلپایگان عدد12500
7153 درپوش تک ستاره گلپایگان درپوش تک ستاره گلپایگان عدد16000
7154 درپوش تک ستاره گلپایگان درپوش تک ستاره گلپایگان عدد20000
7155 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد6300
7156 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد9000
7157 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد11000
7158 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد12500
7159 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد16000
7160 رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان رابط دریچه بازدید تک ستاره گلپایگان عدد20000
7161 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان عدد4000
7162 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان عدد5000
7163 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد6300
7164 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد9000
7165 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد11000
7166 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد12500
7167 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد16000
7168 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان عدد16000
7169 زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان زانو 45درجه تک ستاره گلپایگان عدد20000
7170 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد4000
7171 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد5000
7172 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد6300
7173 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد9000
7174 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد11000
7175 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد12500
7176 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد16000
7177 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد16000
7178 زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان زانو 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد20000
7179 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد4000
7180 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد5000
7181 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد6300
7182 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد9000
7183 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد11000
7184 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد12500
7185 سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد16000
7187 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد4000
7188 سه راه 90درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90درجه تک ستاره گلپایگان عدد5000
7189 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد6300
7190 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد9000
7191 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد11000
7192 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد12500
7193 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد11000
7194 سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد20000
7195 سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد90*6300
7196 سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد110*6300
7197 سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد110*9000
7198 سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد125*11000
7199 سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد160*11000
7200 سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 45 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد160*12500
7201 سه راه تبدیل 87.5 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 87.5 درجه تک ستاره گلپایگان عدد90*6300
7202 سه راه تبدیل 87.5 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 87.5 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت 90درجه عدد110*6300
7203 سه راه تبدیل 87.5 درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 87.5 درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد110*9000
7204 سه راه تبدیل 87.5درجه تک ستاره گلپایگان سه راه تبدیل 87.5درجه تک ستاره گلپایگان سایلنت 90درجه عدد125*11000
7205 چهارراه 45 درجه تک ستاره گلپایگان چهارراه 45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد11000
7206 چهارراه 90 درجه تک ستاره گلپایگان چهارراه 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد11000
7207 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد63*4000
7208 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد90*6300
7209 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد110*6300
7210 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد110*9000
7211 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد125*6300
7212 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد125*9000
7213 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد125*11000
7214 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد160*11000
7215 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد160*12500
7216 تبدیل تک ستاره گلپایگان تبدیل تک ستاره گلپایگان عدد200*16000
7217 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد6300
7218 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد9000
7219 سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سیفون پایه دار تک ستاره گلپایگان سایلنت عدد125*11000
7220 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد6300
7221 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد9000
7222 کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان کلاهک پشت بام بدون لبه تک ستاره گلپایگان عدد11000
7223 شیر یکطرفه قفل دار تک ستاره گلپایگان شیر یکطرفه قفل دار تک ستاره گلپایگان عدد11000
7224 سه راهی بازدید45 درجه تک ستاره گلپایگان سه راهی بازدید45 درجه تک ستاره گلپایگان عدد11000
7225 سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد12500
7226 سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان سه راهی بازدید 90 درجه تک ستاره گلپایگان عدد16000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟