کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
6995 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر -16 بار شاخه3200
6996 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3 میلیمتر -16 بار شاخه4000
6997 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.4 میلیمتر -10بار شاخه5000
6998 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3میلیمتر -12.5 بار شاخه5000
6999 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5میلیمتر شاخه6300
7000 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3میلیمتر -10بار شاخه6300
7001 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.5میلیمتر شاخه7500
7002 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3میلیمتر شاخه7500
7003 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 1.8 میلیمتر شاخه9000
7004 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3میلیمتر شاخه9000
7005 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.2 میلیمتر شاخه11000
7006 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2میلیمتر شاخه11000
7007 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 2.5میلیمتر شاخه12500
7008 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2میلیمتر شاخه12500
7009 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 3.2میلیمتر شاخه16000
7010 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4 میلیمتر شاخه16000
7011 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4میلیمتر شاخه20000
7012 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9 میلیمتر شاخه20000
7013 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 4.9میلیمتر شاخه25000
7014 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2میلیمتر شاخه25000
7015 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 6.2 میلیمتر شاخه31500
7016 لوله پلیکا پلیمر گلپایگان لوله پلیکا پلیمر گلپایگان ضخامت 7.7 میلیمتر شاخه31500
7017 زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد4000
7018 زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد5000
7019 زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7020 زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7021 زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7022 زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7023 زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7024 زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 90درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد20000
7025 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد4000
7026 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد5000
7027 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7028 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7029 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7030 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7031 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7032 زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد20000
7033 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7034 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7035 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7036 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7037 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7038 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد20000
7039 سه راه 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد4000
7040 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد5000
7041 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7042 سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7043 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7044 سه راه 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7045 سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه 45 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7046 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد90*6300
7047 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد110*6300
7048 سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 87.5 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد110*9000
7049 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد160*11000
7050 سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد160*12500
7051 چهار راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان چهار راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7052 سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد90*6300
7053 سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد110*6300
7054 سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد110*7500
7055 سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد125*11000
7056 سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد160*11000
7057 سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سه راه تبدیل 45درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد160*12500
7058 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد63*3200
7059 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد63*4000
7060 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد63*5000
7061 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد90*5000
7062 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد90*6300
7063 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد110*6300
7064 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد110*7500
7065 تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا هم مرکز (تو در تو ) پلیمر گلپایگان عدد160*12500
7066 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد75*5000
7067 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد90*6300
7068 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد110*5000
7069 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد110*6300
7070 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد110*6300
7071 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد125*11000
7072 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد125*11000
7073 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد160*11000
7074 تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان تبدیل پلیکا غیر هم مرکز پلیمر گلپایگان عدد200*16000
7075 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد6300
7076 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد9000
7077 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد110*11000
7078 سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان سیفون پایه دار پلیمر گلپایگان عدد125*11000
7079 دریچه بازدید پلیمر گلپایگان دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد11000
7080 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد5000
7081 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7082 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد7500
7083 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7084 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7085 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7086 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7087 کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان کوپلینگ ترمز دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد20000
7088 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7089 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7090 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7091 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7092 درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان درپوش پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7093 سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد9000
7095 سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد11000
7096 سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان سه راه دریچه بازدید پلیمر گلپایگان عدد20000
7097 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7098 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7099 شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان شیر قفل دار پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7100 ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان ونت هواگیر اتوماتیک پلیکا پلیمر گلپایگان عدد5000
7101 زانو 15 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 15 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7102 زانو 30 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان زانو 30 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7103 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد11000
7104 رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان رابط سیفون به کاسه توالت پلیمر گلپایگان عدد12500
7105 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7106 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7107 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7108 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7109 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7110 رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان رابط دریچه بازدید کامل پلیکا پلیمر گلپایگان عدد20000
7111 درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان عدد6300
7112 درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان عدد9000
7113 درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان عدد11000
7114 درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان عدد12500
7115 درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان عدد16000
7116 درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان درب دریچه بازدید کامل(درپوش دنده ای با واشر) پلیکا پلیمر گلپایگان عدد20000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟