کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
7330 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6متری50310,32014266,875
7331 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری63488,22014419,869
7332 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری75667,08014573,689
7333 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری90968,52014832,927
7334 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری1101,413,240141,215,386
7335 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری1251,818,420141,563,841
7336 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری1603,004,320142,583,715
7337 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری2004,634,940143,986,048
7338 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری2507,214,340146,204,332
7339 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری40235,26014202,324
7340 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری50356,82014306,865
7341 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری63556,44014478,538
7342 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری75797,58014685,919
7343 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری901,126,62014968,893
7344 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری1101,650,420141,419,361
7345 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری1252,134,680141,835,825
7346 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری1603,498,480143,008,693
7347 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری2005,445,360144,683,010
7348 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری2508,489,160147,300,678
7349 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری20105,7801490,971
7350 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری25142,32014122,395
7351 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری32229,32014197,215
7352 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری40351,84014302,582
7353 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری50542,58014466,619
7354 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری63862,80014742,008
7355 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری751,225,500141,053,930
7356 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری901,749,240141,504,346
7357 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری1102,589,300142,226,798
7358 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری1253,330,480142,864,213
7359 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری1605,435,460144,674,496
7360 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری2008,459,520147,275,187
7361 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری25013,242,7201411,388,739
7362 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد5023,5002417,860
7363 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد6363,6102448,344
7364 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد7581,5102461,948
7365 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد90140,93024107,107
7366 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد110208,90024158,764
7367 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد125513,28024390,093
7368 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160798,48024606,845
7369 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN6 عدد160952,29024723,740
7370 زانو جوشی 45درجه پلیران زانو جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد5029,8502422,686
7371 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد6351,7202439,307
7372 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد7587,4702466,477
7373 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد90131,97024100,297
7374 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد110199,66024151,742
7375 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد125357,37024271,601
7376 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد160678,42024515,599
7377 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد63*5035,4402426,934
7378 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد75*5041,0302431,183
7379 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد75*6350,3402438,258
7380 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد90*6365,2502449,590
7381 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد90*7568,9802452,425
7382 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد110*6389,4802468,005
7383 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد110*7578,3002459,508
7384 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد110*90108,1402482,186
7385 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد125*110184,73024140,395
7386 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد160*110201,66024153,262
7387 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد160*125233,01024177,088
7388 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد5090,5002468,780
7389 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد63210,83024160,231
7390 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد75264,53024201,043
7391 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد90442,79024336,520
7392 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد110646,70024491,492
7393 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد50122,8202493,343
7394 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد63153,60024116,736
7395 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد75195,90024148,884
7396 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد90266,49024202,532
7397 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد110385,96024293,330
7398 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد125564,66024429,142
7399 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد160825,01024627,008
7400 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد63233,99024177,832
7401 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد75300,65024228,494
7402 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد90380,94024289,514
7403 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد110534,93024406,547
7404 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد125672,09024510,788
7405 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد1601,013,53024770,283
7406 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد2003,128,120242,377,371
7407 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد2506,011,550244,568,778
7408 موفه رابط جوشی پلیران موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد63167,38024127,209
7409 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد50*50*5068,5402452,090
7410 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد63*50*6393,5602471,106
7411 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد63*63*63110,0702483,653
7412 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد75*75*75179,24024136,222
7413 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد90*90*90217,45024165,262
7414 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد110*63*110324,98024246,985
7415 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد110*110*110324,98024246,985
7416 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد د125*125*125502,73024382,075
7417 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160*110*160*883,53024671,483
7418 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160*160*160969,27024736,645
7419 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160*160*1601,140,66024866,902
7420 سه راه جوشی 45 درجه پلیران سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد50*50*5078,3002459,508
7421 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد63*50*63106,9702481,297
7422 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد63*63*63117,4502489,262
7423 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد75*63*75170,66024129,702
7424 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد75*75*75190,14024144,506
7425 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد90*63*90306,25024232,750
7426 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد90*90*90333,66024253,582
7427 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*63*110325,96024247,730
7428 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*75*110434,32024330,083
7429 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*90*110492,09024373,988
7430 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*110*110535,90024407,284
7431 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد125*110*125568,52024432,075
7432 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد125*125*125628,17024477,409
7433 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد160*110*160999,09024759,308
7434 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد160*160*1601,125,83024855,631
7435 سه راه بازدید جوشی پلیران سه راه بازدید جوشی پلیران PN5 - 45 عدد63212,43024161,447
7436 سه راه بازدید جوشی پلیران سه راه بازدید جوشی پلیران PN5 - 90 عدد63121,5002492,340
7437 سه راه بازدید جوشی پلیران سه راه بازدید جوشی پلیران PN 5 - 90 عدد110457,91024348,012
7438 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد50141,53024107,563
7439 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران NP5 عدد63160,09024121,668
7440 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد75182,57024138,753
7441 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد110305,22024231,967
7442 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد125584,28024444,053
7443 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد160739,73024562,195
7444 چهارراه جوشی پلیران چهارراه جوشی پلیران PN5 عدد63*63*63*63197,21024149,880
7445 چهارراه جوشی پلیران چهارراه جوشی پلیران PN5 عدد110*110*110*110716,55024544,578
7446 سه راه دو طرفه جوشی پلیران سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد63*63*63139,82024106,263
7447 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد6316,8002412,768
7448 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد7523,3102417,716
7449 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد9033,5702425,513
7450 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد11042,8902432,596
7451 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد507,480245,685
7452 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد6311,210248,520
7453 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد7514,9402411,354
7454 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد9020,5202415,595
7455 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد11035,4402426,934
7456 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد12550,3402438,258
7457 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد16068,9802452,425
7458 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد6338,0902428,948
7459 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد6343,2902432,900
7460 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد7550,7602438,578
7461 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد7562,9802447,865
7462 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد9098,2902474,700
7463 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد90137,71024104,660
7464 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد110144,27024109,645
7465 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد110166,63024126,639
7466 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد125180,01024136,808
7467 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد125231,65024176,054
7468 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد140243,03024184,703
7469 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد140278,91024211,972
7470 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد160305,89024232,476
7471 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد160362,75024275,690
7472 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد180467,72024355,467
7473 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد180620,57024471,633
7474 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد200546,30024415,188
7475 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد200690,62024524,871
7476 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد225985,00024748,600
7477 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد2251,118,74024850,242
7478 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد2501,179,92024896,739
7479 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد2501,442,300241,096,148
7480 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد3152,473,460241,879,830
7481 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد3152,581,860241,962,214
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟