کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
7330 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6متری50343,86014295,720
7331 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری63540,96014465,226
7332 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری75739,14014635,660
7333 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری901,073,10014922,866
7334 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری1101,565,880141,346,657
7335 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری1252,014,800141,732,728
7336 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران شاخه 6 متری1603,328,800142,862,768
7337 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری2005,135,580144,416,599
7338 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN5 شاخه 6 متری2507,993,500146,874,410
7339 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری40260,64014224,150
7340 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری50395,34014339,992
7341 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری63616,50014530,190
7342 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری75883,68014759,965
7343 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری901,248,300141,073,538
7344 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری1101,826,800141,571,048
7345 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری1252,365,200142,034,072
7346 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری1603,876,300143,333,618
7347 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری2006,033,480145,188,793
7348 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN6 شاخه 6 متری2509,406,080148,089,229
7349 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری20117,18014100,775
7350 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری25157,68014135,605
7351 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری32254,04014218,474
7352 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری40389,82014335,245
7353 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری50601,20014517,032
7354 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6 متری63955,98014822,143
7355 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری751,357,800141,167,708
7356 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری901,938,180141,666,835
7357 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری1102,868,900142,467,254
7358 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری1253,690,180143,173,555
7359 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری1606,022,500145,179,350
7360 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری2009,373,200148,060,952
7361 لوله پلی اتیلن پلیران لوله پلی اتیلن پلیران PN10 شاخه 6متری25014,673,0001412,618,780
7362 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد5033,0402425,110
7363 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد6370,6702453,709
7364 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد75141,51024107,548
7365 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد90211,60024160,816
7366 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد110232,11024176,404
7367 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد125721,91024548,652
7368 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160887,16024674,242
7369 زانو جوشی 90درجه پلیران زانو جوشی 90درجه پلیران PN6 عدد1601,058,09024804,148
7370 زانو جوشی 45درجه پلیران زانو جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد5033,1602425,202
7371 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد6358,6302444,559
7372 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد75124,6002494,696
7373 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد90185,59024141,048
7374 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد110221,84024168,598
7375 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد125709,06024538,886
7376 زانو جوشی 45 درجه پلیران زانو جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد160897,37024682,001
7377 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد63*5039,3702429,921
7378 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد75*5045,5802434,641
7379 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد75*6355,9302442,507
7380 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد90*6372,5002455,100
7381 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد90*7576,6402458,246
7382 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد110*6399,4202475,559
7383 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد110*7587,0002466,120
7384 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد110*90120,1502491,314
7385 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد125*110211,60024160,816
7386 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد160*110224,06024170,286
7387 تبدیل جوشی پلیران تبدیل جوشی پلیران PN5 عدد160*125258,89024196,756
7388 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد50142,98024108,665
7389 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد63309,57024235,273
7390 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد75547,53024416,123
7391 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد90702,56024533,946
7392 سیفون جوشی پلیران سیفون جوشی پلیران PN5 عدد110883,72024671,627
7393 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد50166,41024126,472
7394 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد63254,72024193,587
7395 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد75286,39024217,656
7396 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد90361,08024274,421
7397 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد110510,52024387,995
7398 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد125697,11024529,804
7399 موفه کوتاه جوشی پلیران موفه کوتاه جوشی پلیران PN5 عدد160916,67024696,669
7400 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد63361,08024274,421
7401 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد75371,16024282,082
7402 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد90423,26024321,678
7403 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد110594,36024451,714
7404 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد125746,76024567,538
7405 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد1601,126,14024855,866
7406 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد2005,111,290243,884,580
7407 موفه بلند جوشی پلیران موفه بلند جوشی پلیران PN5 عدد2506,679,490245,076,412
7408 موفه رابط جوشی پلیران موفه رابط جوشی پلیران PN5 عدد63299,95024227,962
7409 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد50*50*5076,9202458,459
7410 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد63*50*63122,3002492,948
7411 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد63*63*63122,3002492,948
7412 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد75*75*75199,15024151,354
7413 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد90*90*90345,15024262,314
7414 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد110*63*110361,08024274,421
7415 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد110*110*110361,08024274,421
7416 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد د125*125*125846,34024643,218
7417 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160*110*160*981,69024746,084
7418 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160*160*1601,076,96024818,490
7419 سه راه جوشی 90درجه پلیران سه راه جوشی 90درجه پلیران PN5 عدد160*160*1601,267,39024963,216
7420 سه راه جوشی 45 درجه پلیران سه راه جوشی 45 درجه پلیران PN5 عدد50*50*5087,0002466,120
7421 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد63*50*63118,8502490,326
7422 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد63*63*63130,5002499,180
7423 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد75*63*75189,62024144,111
7424 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد75*75*75211,26024160,558
7425 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد90*63*90350,80024266,608
7426 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد90*90*90370,73024281,755
7427 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*63*110362,17024275,249
7428 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*75*110486,67024369,869
7429 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*90*110595,44024452,534
7430 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد110*110*110959,44024729,174
7431 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد125*110*125631,68024480,077
7432 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد125*125*125697,96024530,450
7433 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد160*110*1601,110,09024843,668
7434 سه راه جوشی 45درجه پلیران سه راه جوشی 45درجه پلیران PN5 عدد160*160*1601,250,92024950,699
7435 سه راه بازدید جوشی پلیران سه راه بازدید جوشی پلیران PN5 - 45 عدد63243,33024184,931
7436 سه راه بازدید جوشی پلیران سه راه بازدید جوشی پلیران PN5 - 90 عدد63232,75024176,890
7437 سه راه بازدید جوشی پلیران سه راه بازدید جوشی پلیران PN 5 - 90 عدد110559,10024424,916
7438 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد50291,20024221,312
7439 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران NP5 عدد63130,2102498,960
7440 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد75332,53024252,723
7441 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد110294,11024223,524
7442 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد125832,29024632,540
7443 دریچه بازدید جوشی پلیران دریچه بازدید جوشی پلیران PN5 عدد1601,040,40024790,704
7444 چهارراه جوشی پلیران چهارراه جوشی پلیران PN5 عدد63*63*63*63413,43024314,207
7445 چهارراه جوشی پلیران چهارراه جوشی پلیران PN5 عدد110*110*110*110970,92024737,899
7446 سه راه دو طرفه جوشی پلیران سه راه دو طرفه جوشی پلیران PN5 عدد63*63*63155,35024118,066
7447 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد6318,6602414,182
7448 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد7525,9002419,684
7449 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد9037,3002428,348
7450 درپوش موقت جوشی پلیران درپوش موقت جوشی پلیران PN5 عدد11047,6502436,214
7451 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد508,310246,316
7452 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد6312,450249,462
7453 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد7516,5902412,608
7454 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد9022,8002417,328
7455 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد11039,3702429,921
7456 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد12555,9302442,507
7457 درپوش تستی جوشی پلیران درپوش تستی جوشی پلیران PN5 عدد16076,6402458,246
7458 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد6338,0902428,948
7459 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد6343,2902432,900
7460 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد7550,7602438,578
7461 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد7562,9802447,865
7462 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد9098,2902474,700
7463 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد90137,71024104,660
7464 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد110144,27024109,645
7465 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد110166,63024126,639
7466 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد125180,01024136,808
7467 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد125231,65024176,054
7468 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد140243,03024184,703
7469 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد140278,91024211,972
7470 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد160305,89024232,476
7471 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد160362,75024275,690
7472 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد180467,72024355,467
7473 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد180620,57024471,633
7474 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد200546,30024415,188
7475 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد200690,62024524,871
7476 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد225985,00024748,600
7477 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد2251,118,74024850,242
7478 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد2501,179,92024896,739
7479 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد2501,442,300241,096,148
7480 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN6 عدد3152,473,460241,879,830
7481 فلنچ جوشی پلیران فلنچ جوشی پلیران PN10 عدد3152,581,860241,962,214
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟