کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
4839 لوله مستر پایپ لوله مستر پایپ PERT/AL/PERT متر1600
4840 لوله مستر پایپ لوله مستر پایپ PERT/AL/PERT متر2000
4841 لوله مستر پایپ لوله مستر پایپ PERT/AL/PERT متر2500
4842 لوله مستر پایپ لوله مستر پایپ PERT/AL/PERT متر3200
4843 زانو دیواری تو پیچ مستر پایپ زانو دیواری تو پیچ مستر پایپ عدد"1/2*-1600
4844 زانو دیواری توپیچ مستر پایپ زانو دیواری توپیچ مستر پایپ عدد"1/2*2000
4845 زانو دیواری صفحه دار تو پیچ مستر پایپ زانو دیواری صفحه دار تو پیچ مستر پایپ عدد"1/2*1600
4846 زانو دیواری صفحه دار تو پیچ مستر پایپ زانو دیواری صفحه دار تو پیچ مستر پایپ عدد"1/2*2000
4847 زانو دیواری صفحه دار روپیچ مستر پایپ زانو دیواری صفحه دار روپیچ مستر پایپ عدد"3/4*1600
4848 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مستر پایپ زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مستر پایپ عدد16*"1/2*1600
4850 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مستر پایپ زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مستر پایپ عدد16*"1/2*1600
4851 زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مستر پایپ زانو سه راه دیواری توپیچ 90 درجه مستر پایپ عدد20*"1/2*2000
4852 زانو سه راه دیواری توپیچ 180درجه مستر پایپ زانو سه راه دیواری توپیچ 180درجه مستر پایپ عدد16*"1/2*1600
4853 زانو سه راه دیواری توپیچ 180درجه مستر پایپ زانو سه راه دیواری توپیچ 180درجه مستر پایپ عدد20*"1/2*2000
4854 زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ عدد"1/2*1600
4855 زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ عدد"1/2*2000
4856 زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ عدد"3/4*2000
4857 زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ عدد"3/4*2500
4858 زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ عدد"1*2500
4859 زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ زانو تو پیچ پرسی (چپقی )مستر پایپ عدد"1*3200
4860 زانو مساوی پرسی مستر پایپ زانو مساوی پرسی مستر پایپ عدد1600
4861 زانو مساوی پرسی مستر پایپ زانو مساوی پرسی مستر پایپ عدد2000
4862 زانو مساوی پرسی مستر پایپ زانو مساوی پرسی مستر پایپ عدد2500
4863 زانو مساوی پرسی مستر پایپ زانو مساوی پرسی مستر پایپ عدد3200
4864 رابط مساوی پرسی مستر پایپ رابط مساوی پرسی مستر پایپ عدد1600
4865 رابط مساوی پرسی مستر پایپ رابط مساوی پرسی مستر پایپ عدد2000
4866 رابط مساوی پرسی مستر پایپ رابط مساوی پرسی مستر پایپ عدد2500
4867 رابط مساوی پرسی مستر پایپ رابط مساوی پرسی مستر پایپ عدد3200
4868 تبدیل پرسی مستر پایپ تبدیل پرسی مستر پایپ عدد16*2000
4869 تبدیل پرسی مستر پایپ تبدیل پرسی مستر پایپ عدد16*2500
4870 تبدیل پرسی مستر پایپ تبدیل پرسی مستر پایپ عدد20*2500
4871 تبدیل پرسی مستر پایپ تبدیل پرسی مستر پایپ عدد20*3200
4872 تبدیل پرسی مستر پایپ تبدیل پرسی مستر پایپ عدد25*3200
4873 تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ عدد"1/2*1600
4874 تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ عدد"1/2*2000
4875 تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ عدد"3/4*2000
4877 تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ عدد"3/4*2500
4878 تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ عدد"1*2500
4879 تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی روپیچ مستر پایپ عدد"1*3200
4880 تبدیل پرسی توپیچ مستر پایپ  تبدیل پرسی توپیچ مستر پایپ عدد"1/2*2000
4881 تبدیل پرسی توپیچ مستر پایپ تبدیل پرسی توپیچ مستر پایپ عدد"3/4*2500
4882 سه راه پرسی مستر پایپ سه راه پرسی مستر پایپ عدد1600
4883 سه راه پرسی مستر پایپ سه راه پرسی مستر پایپ عدد2000
4884 سه راه پرسی مستر پایپ سه راه پرسی مستر پایپ عدد2500
4885 سه راه پرسی مستر پایپ سه راه پرسی مستر پایپ عدد3200
4886 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد16*20*1600
4887 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد16*25*1600
4888 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد20*16*1600
4889 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد20*16*2000
4890 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد20*20*1600
4891 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد20*25*2000
4892 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد25*16*1600
4893 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد25*16*2000
4894 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد25*16*2500
4895 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد25*20*1600
4896 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد25*20*2000
4897 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد25*20*2500
4898 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد32*16*3200
4899 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد32*20*3200
4900 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد32*25*2500
4901 سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ سه راه پرسی تبدیل مستر پایپ عدد32*25*3200
4902 حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ عدد1600
4903 حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ عدد2000
4904 حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ عدد2500
4905 حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ حلقه استیل اتصال پرسی مستر پایپ عدد3200
4906 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"3/4_2b00
4907 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"3/4_3b00
4908 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"3/4_4b00
4909 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"3/4_5b00
4910 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 2b00
4911 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 3b00
4912 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 4b00
4913 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 5b00
4914 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 6b00
4915 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 7b00
4916 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 8b00
4917 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1 _ 9b00
4918 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1.1/4 _ 6b00
4919 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1.1/4 _ 7b00
4920 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1.1/4 _ 8b00
4921 کلکتور مستر پایپ کلکتور مستر پایپ عدد"1.1/4 _ 9b00
4922 بست تک خاردار مستر پایپ بست تک خاردار مستر پایپ عدد000
4923 بست تک مستر پایپ بست تک مستر پایپ عدد1600
4924 بست تک مستر پایپ بست تک مستر پایپ عدد2000
4925 بست تک مستر پایپ بست تک مستر پایپ عدد2500
4926 بست تک مستر پایپ بست تک مستر پایپ عدد3200
4927 بست جفت کلکتور مستر پایپ بست جفت کلکتور مستر پایپ عدد"100
4928 بست جفت کلکتور مستر پایپ بست جفت کلکتور مستر پایپ عدد"3/400
4929 بست کلکتور مستر پایپ بست کلکتور مستر پایپ عدد"1.1/400
4930 جعبه کلکتور مستر پایپ جعبه کلکتور مستر پایپ عدد40*5000
4931 جعبه کلکتور مستر پایپ جعبه کلکتور مستر پایپ عدد50*5000
4932 جعبه کلکتور مستر پایپ جعبه کلکتور مستر پایپ عدد45*6000
4933 جعبه کلکتور مستر پایپ جعبه کلکتور مستر پایپ عدد45*8000
4934 در پوش کلکتور مستر پایپ در پوش کلکتور مستر پایپ عدد"100
4935 در پوش کلکتور مستر پایپ در پوش کلکتور مستر پایپ عدد"3/400
4936 در پوش کلکتور مستر پایپ در پوش کلکتور مستر پایپ عدد"1.1/400
4937 شیر کلکتور مستر پایپ شیر کلکتور مستر پایپ عدد"1/2*1600
4938 شیر کلکتور مستر پایپ شیر کلکتور مستر پایپ عدد"1/2*2000
4939 شیر هواگیری مستر پایپ شیر هواگیری مستر پایپ عدد00
4940 صفحه روکار با پیچ نصب مستر پایپ صفحه روکار با پیچ نصب مستر پایپ عدد00
4941 صفحه نصب تک مستر پایپ صفحه نصب تک مستر پایپ عدد00
4942 صفحه نصب رادیاتور مستر پایپ صفحه نصب رادیاتور مستر پایپ عدد00
4943 صفحه نصب زوج مستر پایپ صفحه نصب زوج مستر پایپ عدد00
4944 صفحه نصب قوس دار مستر پایپ صفحه نصب قوس دار مستر پایپ عدد00
4945 درپوش تست مستر پایپ درپوش تست مستر پایپ عدد00
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟