کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
4063 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 200 متری متر1673,8001463,468
4064 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 150 متری متر20112,8001497,008
4065 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 100 متری متر25172,30014148,178
4066 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 50 متری متر32268,70014231,082
4067 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر401,222,30071,136,739
4068 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر501,626,20071,512,366
4069 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر632,069,60071,924,728
4070 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ متر753,688,50073,430,305
4071 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر905,040,30074,687,479
4072 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ متر1106,442,60075,991,618
4073 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر1673,8001463,468
4074 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر20112,8001497,008
4075 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر25172,30014148,178
4076 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر32268,70014231,082
4077 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر1650,1001443,086
4078 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر2078,3001467,338
4079 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر25121,30014104,318
4080 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر32185,30014159,358
4081 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد16*"1/2195,00014167,700
4082 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد16*"3/4241,70014207,862
4083 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"1/2248,20014213,452
4084 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"3/4270,40014232,544
4085 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"3/4376,70014323,962
4086 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"1480,80014413,488
4087 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1500,70014430,602
4088 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1.1/4784,40014674,584
4089 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/42,372,500142,040,350
4090 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/22,665,700142,292,502
4091 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد50*"1.1/23,197,800142,750,108
4092 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد50*"24,498,800143,868,968
4093 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد16*"1/2243,70014209,582
4094 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"1/2277,00014238,220
4095 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"3/4372,10014320,006
4096 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"3/4485,40014417,444
4097 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"1551,75814474,512
4098 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1662,61114569,845
4099 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1.1/4841,91614724,048
4100 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/42,571,52882,365,806
4101 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/22,663,19782,450,141
4102 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد50*"1.1/23,498,57383,218,687
4103 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد16*"3/41,515,600141,303,416
4104 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد20*"1/21,643,720141,413,599
4105 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد20*"3/41,953,062141,679,633
4106 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد25*"12,035,357141,750,407
4107 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد32*"1.1/42,243,100141,929,066
4108 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد40*"1.1/23,379,10983,108,780
4109 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد50*"24,106,79383,778,250
4110 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد16*16299,20514257,316
4111 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد20*20425,42714365,867
4112 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد25*25604,95014520,257
4113 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد32*32826,43814710,737
4114 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد40*403,096,47282,848,754
4115 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد50*504,177,31683,843,131
4116 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2766,59714659,273
4117 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد20*"1/21,322,824141,137,629
4118 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد20*"3/41,440,217141,238,587
4119 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد25*"3/41,502,238141,291,925
4120 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد25*1,639,687141,410,131
4121 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد32*"12,164,849141,861,770
4122 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد40*"1.1/44,477,82984,119,603
4123 قیمت چپقی پرسی سو.پر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد16*"1/2319,69714274,939
4124 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد20*"1/2354,57714304,936
4125 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد20*"3/4409,94914352,556
4126 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد25*"3/4485,37714417,424
4127 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد25*"1646,26114555,784
4128 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد32*"1684,73814588,875
4129 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/24,773,65584,391,763
4130 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد50*"1.1/25,656,11985,203,629
4131 زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ عدد40*403,474,92083,196,926
4132 زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ عدد50*504,514,45384,153,297
4133 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2354,57714304,936
4134 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد20*"1/2374,52414322,091
4135 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد20*"3/4482,97914415,362
4136 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری صفحه دار پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد20*"3/41,072,56014922,402
4137 قیمت زانو سه راه 90درجه پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو سه راه 90 در جه پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2*16491,91714423,049
4138 قیمت زانو سه راه 90درجه پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو سه راه 90درجه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد20*"1/2*20522,87314449,671
4139 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد16243,72414209,603
4140 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد20294,73614253,473
4141 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد25505,10614434,391
4142 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد32635,90614546,879
4143 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد402,380,23382,189,814
4144 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد503,231,30582,972,801
4145 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد16*20281,43814242,037
4146 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد16*25427,60714367,742
4147 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*25447,55414384,896
4148 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*32562,76714483,980
4149 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*32658,14214566,002
4150 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*402,406,502142,069,592
4151 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*402,498,171142,148,427
4152 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*503,220,841142,769,923
4153 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*503,296,81483,033,069
4154 سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد16434,25614373,460
4155 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد20556,11814478,261
4156 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد25835,37614718,423
4157 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد321,094,68714941,431
4158 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد404,844,39684,456,844
4159 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد506,522,99686,001,156
4160 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد16*20*16456,38314392,489
4161 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*16*16463,14114398,301
4162 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*16*20494,91714425,629
4163 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*20*16494,09714424,923
4164 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*25*16635,90614546,879
4165 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*25*20647,02414556,441
4166 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*16*16587,18314504,977
4167 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*16*20613,77914527,850
4168 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*16*25724,52314623,090
4169 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*20*16604,95014520,257
4170 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*20*20684,73814588,875
4171 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*20*25748,93914644,088
4172 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*25*16715,69414615,497
4173 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*32*25986,01414847,972
4174 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*16*321,036,91714891,749
4175 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*20*321,130,11214971,896
4176 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*25*25974,89614838,411
4177 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*25*321,125,64314968,053
4178 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*50*325,768,716144,961,096
4179 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*20*404,493,63484,134,143
4180 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*25*324,768,53284,387,049
4181 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*25*404,506,71484,146,177
4182 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*32*324,642,74684,271,326
4183 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*32*404,537,97784,174,939
4184 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*25*405,962,62785,485,617
4185 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*25*506,303,03485,798,791
4186 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*32*506,200,90185,704,829
4187 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*40*506,363,20285,854,146
4188 سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2*161,604,262141,379,665
4189 سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد25*"3/4*25613,88814527,944
4190 سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد32*"3/4*32789,92314679,334
4191 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2*161,513,356141,301,486
4192 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد20*"1/2*201,712,826141,473,030
4193 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد20*"3/4*"201,823,570141,568,270
4194 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد25*"1/2*251,889,951141,625,358
4195 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد25*"3/4*251,983,146141,705,506
4196 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد32*"1/2*322,282,133141,962,634
4197 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد32*"3/4*322,361,921142,031,252
4198 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد40*"3/4*403,516,99483,235,634
4199 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد50*"1*505,146,10884,734,419
4200 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد16*"1/2119,68214102,927
4201 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد16*"3/4281,43814242,037
4202 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد20*"1/2197,29014169,669
4203 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد20*"3/4177,23414152,421
4204 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد25*"3/4319,15214274,471
4205 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد25*"1363,73314312,810
4206 رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپ رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد32*"1743,60014639,496
4207 رابط روپیچ دنده ای سوپر پایپ رابط روپیچ دنده ای سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد32*"1664,90014571,814
4208 مغزی سوپر پایپ مغزی سوپر پایپ اتصالات ماسوه ای عدد"1/262,0211453,338
4209 مغزی سوپر پایپ مغزی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد3/4127,42114109,582
4210 مغزی سوپر پایپ  مغزی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1192,82114165,826
4211 مغزی رابط سوپر پایپ  مغزی رابط سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/273,1391462,900
4212 مغزی رابط سوپر پایپ  مغزی رابط سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4143,98914123,831
4213 مغزی رابط سوپر پایپ  مغزی رابط سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1219,41714188,699
4214 زانویی سوپر پایپ  زانویی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2392,18214337,277
4215 زانویی سوپر پایپ  زانویی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4210,58814181,106
4216 چپقی سوپر پایپ  چپقی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2168,29614144,735
4217 چپقی سوپر پایپ  چپقی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4243,72414209,603
4218 چپقی سوپر پایپ  چپقی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4180,72214155,421
4219 بوشن سوپر پایپ  بوشن سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1334,52114287,688
4220 تبدیل روپیچ سوپر پایپ  تبدیل روپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2*"3/4115,2131499,083
4221 تبدیل روپیچ سوپر پایپ  تبدیل روپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4*"1188,35214161,983
4222 روپیچ توپیچ سوپر پایپ  روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2104,2041489,615
4223 روپیچ توپیچ سوپر پایپ  روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4148,45814127,674
4224 روپیچ توپیچ سوپر پایپ  روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1250,00014215,000
4225 تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4*"1199,36114171,450
4226 تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ اتصالات روپیچ توپیچ عدد"1/2*"3/4108,6731493,459
4227 سه راهی سوپر پایپ سه راهی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2166,22514142,954
4228 سه راهی سوپر پایپ سه راهی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4287,21514247,005
4229 سه راهی سوپر پایپ سه راهی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1449,73414386,771
4230 زانو دیواری سوپر پایپ زانو دیواری سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"1/2266,06614228,817
4231 زانو سه راه 90درجه توپیچ سوپر پایپ  زانو سه راه 90درجه توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"1/2272,50014234,350
4232 زانو دیواری صفحه دار توپیچ زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره عدد"1/2314,57414270,534
4233 زانو دیواری صفحه دار توپیچ زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"3/4308,03414264,909
4234 زانو سه راه 90درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره عدد"1/2281,43814242,037
4235 زانو سه راه 90درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"3/4270,42914232,569
4236 زانو سه راه 180درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"1/2279,14914240,068
4237 زانو سه راه 180درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"3/4272,50014234,350
4238 زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*16*"1/2409,94914352,556
4239 زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*16*"3/4400,90214344,776
4240 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*"1/2336,81014289,657
4241 زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*"3/4334,52114287,688
4242 زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*16*"1/2389,89314335,308
4243 زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکارپرسی عدد16*16*"3/4407,76914350,681
4244 صفحه دیواری تک سوپر پایپ  صفحه دیواری تک سوپر پایپ 73 میلی متر عدد34,3351429,528
4245 صفحه دیواری دوبل سوپر پایپ  صفحه دیواری دوبل سوپر پایپ 153 میلی متر عدد54,3911446,776
4246 صفحه دیواری قوس دار سوپر پایپ  صفحه دیواری قوس دار سوپر پایپ 250میلی متر عدد105,4031490,647
4247 صفحه دیواری رادیاتور سوپر پایپ  صفحه دیواری رادیاتور سوپر پایپ 500میلی متر عدد128,94714110,894
4248 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپر پایپ درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپر پایپ عدد13,1891411,343
4249 درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپر پایپ درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپر پایپ عدد13,1891411,343
4250 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد164,469143,843
4251 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد204,469143,843
4252 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد254,469143,843
4253 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد326,649145,718
4254 بستU زانو دیواری سوپر پایپ بستU زانو دیواری سوپر پایپ عدد8,829147,593
4255 کلکتور دو انشعابی سوپر پایپ کلکتور دو انشعابی سوپر پایپ عدد780,00414670,803
4256 کلکتور سه انشعابی سوپر پایپ کلکتور سه انشعابی سوپر پایپ عدد988,19414849,847
4257 کلکتور چهار انشعابی سوپر پایپ کلکتور چهار انشعابی سوپر پایپ عدد1,282,930141,103,320
4258 درپوش روپیچ سوپر پایپ درپوش روپیچ سوپر پایپ عدد"1183,0008168,360
4259 درپوش توپیچ سوپر پایپ درپوش توپیچ سوپر پایپ عدد"1/2260,0008239,200
4260 درپوش توپیچ سوپر پایپ درپوش توپیچ سوپر پایپ عدد"1183,3388168,671
4261 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد40186,00014159,960
4262 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد50220,07114189,261
4263 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد60253,86114218,320
4264 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد70292,55614251,598
4265 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد8000
4266 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد16520,6938479,038
4267 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد20786,5448723,620
4268 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد251,030,2688947,847
4269 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد321,350,00081,242,000
4270 بوشن RS سوپر پایپ بوشن RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 22,582,10182,375,533
4271 بوشن RS سوپر پایپ بوشن RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 35,397,02684,965,264
4272 سه راهی RS سوپر پایپ سه راهی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 24,496,25084,136,550
4273 سه راهی RS سوپر پایپ سه راهی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 310,652,57089,800,364
4274 زانویی RS سوپر پایپ زانویی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 23,747,20283,447,426
4275 زانویی RS سوپر پایپ زانویی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 37,044,12586,480,595
4276 زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 23,977,73783,659,518
4277 زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 38,426,68187,752,547
4278 تبدیل RS سوپر پایپ تبدیل RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 3 * RS-23,608,44583,319,769
4279 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-252,487,70782,288,690
4280 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-322,550,49182,346,452
4281 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-402,560,00082,355,200
4282 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-502,851,00082,622,920
4283 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-633,202,00082,945,840
4284 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-755,017,37984,615,989
4285 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-3-909,400,92388,648,849
4286 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-3-11011,173,699810,279,803
4287 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"1 - RS-22,508,52682,307,844
4288 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2- RS-22,558,44882,353,772
4289 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2.1/2 -RS-26,007,09985,526,531
4290 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"3 - RS-33,859,79983,551,015
4291 رابط روپیچ RS سوپر پایپ رابط روپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2.1/2 - RS-25,017,37984,615,989
4292 رابط روپیچ RS سوپر پایپ رابط روپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2 -RS-22,956,40782,719,894
4293 رابط روپیچ RS سوپر پایپ رابط روپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"SR-3 - 34,174,04683,840,122
4294 رابط فلنچی RS سوپر پایپ رابط فلنچی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_3 *10023,604,300821,715,956
4295 رابط فلنچی RS سوپر پایپ رابط فلنچی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد80 * RS_321,532,841819,810,214
4296 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_2 - 1305,774,05785,312,132
4297 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-3 -21012,915,083811,881,876
4298 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_2 -53,268,03883,006,595
4299 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_3 -54,637,62384,266,613
4300 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریS عددS1 -201,652,10081,519,932
4301 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری S عددS1 -251,852,00081,703,840
4302 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریS عددS21,364,00081,254,880
4303 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری S عددS31,800,00081,656,000
4304 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری S عددS42,316,30082,130,996
4305 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری T عددT1 _162,175,90082,001,828
4306 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریT عددT1 _202,209,10082,032,372
4307 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری T عددT1 -252,401,90082,209,748
4308 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریT عددT22,035,40081,872,568
4309 رابط سوپر والو سوپر پایپ رابط سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 16360,0008331,200
4310 رابط سوپر والو سوپر پایپ رابط سوپر والو سوپر پایپ عددT2 _20386,3008355,396
4311 رابط سوپر والو سوپر پایپ رابط سوپر والو سوپر پایپ عددT1 -25482,2008443,624
4312 رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد"1/2 - T2461,8008424,856
4313 رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد"3/4 - T2507,0008466,440
4314 رابط توپیچ سوپر والو سوپر پایپ رابط توپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد"1/2 - T2464,8008427,616
4315 زانویی سوپر والو سوپر پایپ زانویی سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 16421,20014362,232
4316 زانویی سوپر والو سوپر پایپ زانویی سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 20449,50014386,570
4317 سه راه سوپر والو سوپر پایپ سه راه سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 16563,00014484,180
4318 ته بند سوپر والو سوپر پایپ ته بند سوپر والو سوپر پایپ عددT2281,50014242,090
4319 کلکتور سوپر والو سوپر پایپ کلکتور سوپر والو سوپر پایپ عدد7,358,40086,769,728
4320 سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپ سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد445,3008409,676
4321 سرشیرگرد سوپر والو سوپر پایپ سرشیرگرد سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد831,3008764,796
4322 سر شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ سر شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد451,7008415,564
4323 شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد879,4008809,048
4324 روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپ روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد445,3008409,676
4325 پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپ پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپ عدد434,5008399,740
4326 صفحه درای وال سوپر والو سوپر پایپ صفحه درای وال سوپر والو سوپر پایپ عدد121,0008111,320
4327 مجموعه دورپوش سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد517,2008475,824
4328 مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد598,0008550,160
4329 مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد724,5008666,540
4330 مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ سفید عدد504,0008463,680
4331 یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ عددDN8 _ T1794,4008730,848
4332 یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ عددDN15831,30014714,918
4333 یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپر والو سوپر پایپ عددDN15888,10014763,766
4334 یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ S عدد482,20014414,692
4335 یدکی مجموعه دور پوش سوپر والو سوپر پایپ یدکی مجموعه دور پوش سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد242,2008222,824
4336 یدکی رینگ تفلون یدکی رینگ تفلون جفت عددDN834,900832,108
4337 یدکی رینگ تفلون یدکی رینگ تفلون جفت عددDN1534,9001430,014
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟