کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
4063 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 200 متری متر1681,2051271,460
4064 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 150 متری متر20124,15112109,253
4065 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 100 متری متر25189,55112166,805
4066 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله +2سوپر پایپ کلاف 50 متری متر32295,60812260,135
4067 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر401,344,515121,183,173
4068 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر501,788,799121,574,143
4069 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر632,276,574122,003,385
4070 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ متر754,057,307123,570,430
4071 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ متر905,544,285124,878,971
4072 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ متر1107,086,853126,236,431
4073 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپرپایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر1681,2051271,460
4074 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر20124,15112109,253
4075 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر25189,55112166,805
4076 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ PEX/AL/PEX پلیمر قدیمی متر32295,60812260,135
4077 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر1655,1541248,536
4078 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر2086,1101275,777
4079 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر25133,83012117,770
4080 قیمت لوله پنج لایه سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان لوله سوپر پایپ LT-مخصوص آبسرد متر32203,83012179,370
4081 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد16*"1/2195,00112171,601
4082 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد16*"3/4241,65312212,655
4083 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"1/2248,19312218,410
4084 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"3/4270,42912237,978
4085 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"3/4376,70412331,500
4086 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"1480,79912423,103
4087 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1500,74612440,656
4088 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1.1/4784,36412690,240
4089 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/42,372,494122,087,795
4090 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/22,665,704122,345,820
4091 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد50*"1.1/23,197,842122,814,101
4092 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط روپیچ پرسی سوپر پایپ عدد50*"24,498,757123,958,906
4093 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد16*"1/2243,72412214,477
4094 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"1/2276,96912243,733
4095 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد20*"3/4372,12612327,471
4096 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"3/4485,37712427,132
4097 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد25*"1551,75812485,547
4098 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1662,61112583,098
4099 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد32*"1.1/4841,91612740,886
4100 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/42,571,528122,262,945
4101 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/22,663,197122,343,613
4102 قیمت رابط پرسی روپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان رابط توپیچ پرسی سوپر پایپ عدد50*"1.1/23,498,573123,078,744
4103 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد16*"3/41,515,645121,333,768
4104 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد20*"1/21,643,720121,446,474
4105 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد20*"3/41,953,062121,718,695
4106 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد25*"12,035,357121,791,114
4107 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد32*"1.1/4224,31112197,394
4108 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد40*"1.1/23,379,109122,973,616
4109 رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ رابط پرسی مهره دار سوپر پایپ عدد50*"24,106,793123,613,978
4110 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد16*16299,20512263,300
4111 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد20*20425,42712374,376
4112 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد25*25604,95012532,356
4113 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد32*32826,43812727,265
4114 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد40*403,096,472122,724,895
4115 زانو پرسی سوپر پایپ زانو پرسی سوپر پایپ عدد50*504,177,316123,676,038
4116 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2766,59712674,605
4117 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد20*"1/21,322,824121,164,085
4118 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد20*"3/41,440,217121,267,391
4119 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد25*"3/41,502,238121,321,969
4120 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد25*1,639,687121,442,925
4121 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد32*"12,164,849121,905,067
4122 زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد40*"1.1/44,477,829123,940,490
4123 قیمت چپقی پرسی سو.پر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد16*"1/2319,69712281,333
4124 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد20*"1/2354,57712312,028
4125 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد20*"3/4409,94912360,755
4126 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد25*"3/4485,37712427,132
4127 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد25*"1646,26112568,710
4128 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد32*"1684,73812602,569
4129 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد40*"1.1/24,773,655124,200,816
4130 قیمت چپقی پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان چپقی پرسی سوپر پایپ عدد50*"1.1/25,656,119124,977,385
4131 زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ عدد40*403,474,920123,057,930
4132 زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ زانویی 45 درجه پرسی سوپر پایپ عدد50*504,514,453123,972,719
4133 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2354,57712312,028
4134 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد20*"1/2374,52412329,581
4135 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد20*"3/4482,97912425,022
4136 قیمت زانو دیوار ی پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو دیواری صفحه دار پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد20*"3/41,072,56012943,853
4137 قیمت زانو سه راه 90درجه پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو سه راه 90 در جه پرسی تو پیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2*16491,91712432,887
4138 قیمت زانو سه راه 90درجه پرسی توپیچ سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان زانو سه راه 90درجه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد20*"1/2*20522,87312460,128
4139 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد16243,72412214,477
4140 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد20294,73612259,368
4141 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد25505,10612444,493
4142 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد32635,90612559,597
4143 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد402,380,233122,094,605
4144 قیمت بوشن پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان بوشن پرسی سوپر پایپ عدد503,231,305122,843,548
4145 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد16*20281,43812247,665
4146 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد16*25427,60712376,294
4147 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*25447,55412393,848
4148 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*32562,76712495,235
4149 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*32658,14212579,165
4150 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*402,406,502122,117,722
4151 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*402,498,171122,198,390
4152 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*503,220,841122,834,340
4153 قیمت تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*503,296,814122,901,196
4154 سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لوله مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد16434,25612382,145
4155 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد20556,11812489,384
4156 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد25835,37612735,131
4157 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد321,094,68712963,325
4158 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد404,844,396124,263,068
4159 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه پرسی سوپر پایپ عدد506,522,996125,740,236
4160 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد16*20*16456,38312401,617
4161 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*16*16463,14112407,564
4162 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*16*20494,91712435,527
4163 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*20*16494,09712434,805
4164 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*25*16635,90612559,597
4165 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد20*25*20647,02412569,381
4166 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*16*16587,18312516,721
4167 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*16*20613,77912540,126
4168 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*16*25724,52312637,580
4169 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*20*16604,95012532,356
4170 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*20*20684,73812602,569
4171 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*20*25748,93912659,066
4172 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*25*16715,69412629,811
4173 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد25*32*25986,01412867,692
4174 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*16*321,036,91712912,487
4175 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*20*321,130,11212994,499
4176 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*25*25974,89612857,908
4177 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*25*321,125,64312990,566
4178 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد32*50*325,768,716125,076,470
4179 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*20*404,493,634123,954,398
4180 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*25*324,768,532124,196,308
4181 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*25*404,506,714123,965,908
4182 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*32*324,642,746124,085,616
4183 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد40*32*404,537,977123,993,420
4184 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*25*405,962,627125,247,112
4185 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*25*506,303,034125,546,670
4186 قیمت سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*32*506,200,901125,456,793
4187 قیمت سه راه پرسی سوپر پایپ -قیمت لویه مانیسمان سه راه تبدیل پرسی سوپر پایپ عدد50*40*506,363,202125,599,618
4188 سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2*161,604,262121,411,751
4189 سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد25*"3/4*25613,88812540,221
4190 سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی روپیچ سوپر پایپ عدد32*"3/4*32789,92312695,132
4191 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد16*"1/2*161,513,356121,331,753
4192 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد20*"1/2*201,712,826121,507,287
4193 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد20*"3/4*"201,823,570121,604,742
4194 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد25*"1/2*251,889,951121,663,157
4195 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد25*"3/4*251,983,146121,745,168
4196 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد32*"1/2*322,282,133122,008,277
4197 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد32*"3/4*322,361,921122,078,490
4198 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد40*"3/4*403,516,994123,094,955
4199 سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ سه راه پرسی توپیچ سوپر پایپ عدد50*"1*505,146,108124,528,575
4200 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد16*"1/2119,68212105,320
4201 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد16*"3/4281,43812247,665
4202 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد20*"1/2197,29012173,615
4203 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد20*"3/4177,23412155,966
4204 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد25*"3/4319,15212280,854
4205 مهره ماسوره سوپر پایپ مهره ماسوره سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد25*"1363,73312320,085
4206 رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپ رابط تو پیچ دنده ای سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد32*"1664,90012585,112
4207 رابط روپیچ دنده ای سوپر پایپ رابط روپیچ دنده ای سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد32*"1743,59812654,366
4208 مغزی سوپر پایپ مغزی سوپر پایپ اتصالات ماسوه ای عدد"1/262,0211254,578
4209 مغزی سوپر پایپ مغزی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد3/4127,42112.000376704112,130
4210 مغزی سوپر پایپ  مغزی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1192,82112169,682
4211 مغزی رابط سوپر پایپ  مغزی رابط سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/273,1391264,362
4212 مغزی رابط سوپر پایپ  مغزی رابط سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4143,98912126,710
4213 مغزی رابط سوپر پایپ  مغزی رابط سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1219,41712193,087
4214 زانویی سوپر پایپ  زانویی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2392,18212345,120
4215 زانویی سوپر پایپ  زانویی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4210,58812185,317
4216 چپقی سوپر پایپ  چپقی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2168,29612148,100
4217 چپقی سوپر پایپ  چپقی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4243,72412214,477
4218 چپقی سوپر پایپ  چپقی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4180,72212159,035
4219 بوشن سوپر پایپ  بوشن سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1334,52112294,378
4220 تبدیل روپیچ سوپر پایپ  تبدیل روپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2*"3/4115,21312101,387
4221 تبدیل روپیچ سوپر پایپ  تبدیل روپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4*"1188,35212165,750
4222 روپیچ توپیچ سوپر پایپ  روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2104,2041291,700
4223 روپیچ توپیچ سوپر پایپ  روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4148,45812130,643
4224 روپیچ توپیچ سوپر پایپ  روپیچ توپیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1250,00012220,000
4225 تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4*"1199,36112175,438
4226 تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ تبدیل تو پیچ رو پیچ سوپر پایپ اتصالات روپیچ توپیچ عدد"1/2*"3/4108,6731295,632
4227 سه راهی سوپر پایپ سه راهی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1/2166,22512146,278
4228 سه راهی سوپر پایپ سه راهی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"3/4287,21512252,749
4229 سه راهی سوپر پایپ سه راهی سوپر پایپ اتصالات ماسوره ای عدد"1449,73412395,766
4230 زانو دیواری سوپر پایپ زانو دیواری سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"1/2266,06612234,138
4231 زانو سه راه 90درجه توپیچ سوپر پایپ  زانو سه راه 90درجه توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"1/2272,50012239,800
4232 زانو دیواری صفحه دار توپیچ زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکارمهره ماسوره عدد"1/2314,57412276,825
4233 زانو دیواری صفحه دار توپیچ زانو دیواری صفحه دار توپیچ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"3/4308,03412271,070
4234 زانو سه راه 90درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره عدد"1/2281,43812247,665
4235 زانو سه راه 90درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"3/4270,42912237,978
4236 زانو سه راه 180درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"1/2279,14912245,651
4237 زانو سه راه 180درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار مهره ماسوره ای عدد"3/4272,50012239,800
4238 زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*16*"1/2409,94912360,755
4239 زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 180درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*16*"3/4400,90212352,794
4240 زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ زانو دیواری صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*"1/2336,81012296,393
4241 زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو دیواری صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*"3/4334,52112294,378
4242 زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی توپیچ سوپر پایپ اتصالات روکار پرسی عدد16*16*"1/2389,89312343,106
4243 زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ زانو سه راه 90درجه صفحه دار پرسی روپیچ سوپر پایپ اتصالات روکارپرسی عدد16*16*"3/4407,76912358,837
4244 صفحه دیواری تک سوپر پایپ  صفحه دیواری تک سوپر پایپ 73 میلی متر عدد34,3351230,215
4245 صفحه دیواری دوبل سوپر پایپ  صفحه دیواری دوبل سوپر پایپ 153 میلی متر عدد54,3911247,864
4246 صفحه دیواری قوس دار سوپر پایپ  صفحه دیواری قوس دار سوپر پایپ 250میلی متر عدد105,4031292,755
4247 صفحه دیواری رادیاتور سوپر پایپ  صفحه دیواری رادیاتور سوپر پایپ 500میلی متر عدد128,94712113,473
4248 درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپر پایپ درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپر پایپ عدد13,1891211,606
4249 درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپر پایپ درپوش پلاستیکی برای تست قرمز سوپر پایپ عدد13,1891211,606
4250 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد164,469123,933
4251 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد204,469123,933
4252 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد254,469123,933
4253 بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ بست پلاستیکی روکار سوپر پایپ عدد326,649125,851
4254 بستU زانو دیواری سوپر پایپ بستU زانو دیواری سوپر پایپ عدد8,829127,770
4255 کلکتور دو انشعابی سوپر پایپ کلکتور دو انشعابی سوپر پایپ عدد780,00412686,404
4256 کلکتور سه انشعابی سوپر پایپ کلکتور سه انشعابی سوپر پایپ عدد988,19412869,611
4257 کلکتور چهار انشعابی سوپر پایپ کلکتور چهار انشعابی سوپر پایپ عدد1,282,930121,128,978
4258 درپوش روپیچ سوپر پایپ درپوش روپیچ سوپر پایپ عدد"1183,00012161,040
4259 درپوش توپیچ سوپر پایپ درپوش توپیچ سوپر پایپ عدد"1/2260,00012228,800
4260 درپوش توپیچ سوپر پایپ درپوش توپیچ سوپر پایپ عدد"1183,33812161,337
4261 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد40180,00012158,400
4262 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد50220,07112193,662
4263 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد60253,86112223,398
4264 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد70292,55612257,449
4265 مغزی بلند سوپر پایپ مغزی بلند سوپر پایپ عدد8000
4266 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد16520,69312458,210
4267 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد20786,54412692,159
4268 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد251,030,26812906,636
4269 ته بند پرسی سوپر پایپ ته بند پرسی سوپر پایپ عدد321,350,000121,188,000
4270 بوشن RS سوپر پایپ بوشن RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 22,582,101122,272,249
4271 بوشن RS سوپر پایپ بوشن RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 35,397,026124,749,383
4272 سه راهی RS سوپر پایپ سه راهی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 24,496,250123,956,700
4273 سه راهی RS سوپر پایپ سه راهی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 310,652,570129,374,262
4274 زانویی RS سوپر پایپ زانویی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 23,747,202123,297,538
4275 زانویی RS سوپر پایپ زانویی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 37,044,125126,198,830
4276 زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 23,977,737123,500,409
4277 زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ زانویی 45 درجه RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 38,426,681127,415,479
4278 تبدیل RS سوپر پایپ تبدیل RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS - 3 * RS-23,608,445123,175,432
4279 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-252,487,707122,189,182
4280 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-322,550,491122,244,432
4281 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-402,560,000122,252,800
4282 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-502,851,658122,509,459
4283 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-633,202,529122,818,226
4284 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-2-755,017,379124,415,294
4285 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-3-909,400,923128,272,812
4286 رابط پرسیRS سوپر پایپ رابط پرسیRS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-3-11011,173,699129,832,855
4287 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"1 - RS-22,508,526122,207,503
4288 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2- RS-22,558,448122,251,434
4289 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2.1/2 -RS-26,007,099125,286,247
4290 رابط توپیچ RS سوپر پایپ رابط توپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"3 - RS-33,859,799123,396,623
4291 رابط روپیچ RS سوپر پایپ رابط روپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2.1/2 - RS-25,017,379124,415,294
4292 رابط روپیچ RS سوپر پایپ رابط روپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"2 -RS-22,956,407122,601,638
4293 رابط روپیچ RS سوپر پایپ رابط روپیچ RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد"SR-3 - 34,174,046123,673,160
4294 رابط فلنچی RS سوپر پایپ رابط فلنچی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_3 *10023,604,2771220,771,764
4295 رابط فلنچی RS سوپر پایپ رابط فلنچی RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عدد80 * RS_321,532,8411218,948,900
4296 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_2 - 1305,774,057125,081,170
4297 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS-3 -21012,915,0831211,365,273
4298 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_2 -53,268,038122,875,873
4299 بوشن شیفت RS سوپر پایپ بوشن شیفت RS سوپر پایپ رایزر سیستم سوپر پایپ عددRS_3 -54,637,623124,081,108
4300 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریS عددS1 -201,817,357121,599,274
4301 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری S عددS1 -252,067,210121,819,145
4302 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریS عددS21,500,385121,320,339
4303 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری S عددS31,984,781121,746,607
4304 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری S عددS42,547,875122,242,130
4305 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری T عددT1 _162,393,422122,106,211
4306 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریT عددT1 _202,430,046122,138,440
4307 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سری T عددT1 -252,642,160122,325,101
4308 شیر سوپر والو سوپر پایپ شیر سوپر والو سوپر پایپ سریT عددT22,238,860121,970,197
4309 رابط سوپر والو سوپر پایپ رابط سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 16395,99712348,477
4310 رابط سوپر والو سوپر پایپ رابط سوپر والو سوپر پایپ عددT2 _20422,88212372,136
4311 رابط سوپر والو سوپر پایپ رابط سوپر والو سوپر پایپ عددT1 -25530,00012466,400
4312 رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد"1/2 - T2508,04912447,083
4313 رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ رابط روپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد"3/4 - T2557,64412490,727
4314 رابط توپیچ سوپر والو سوپر پایپ رابط توپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد"1/2 - T2511,21012449,865
4315 زانویی سوپر والو سوپر پایپ زانویی سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 1600
4316 زانویی سوپر والو سوپر پایپ زانویی سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 2000
4317 سه راه سوپر والو سوپر پایپ سه راه سوپر والو سوپر پایپ عددT2 - 1600
4318 ته بند سوپر والو سوپر پایپ ته بند سوپر والو سوپر پایپ عددT200
4319 کلکتور سوپر والو سوپر پایپ کلکتور سوپر والو سوپر پایپ عدد8,094,231127,122,923
4320 سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپ سرشیر گرد سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد489,84612431,064
4321 سرشیرگرد سوپر والو سوپر پایپ سرشیرگرد سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد914,51012804,769
4322 سر شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ سر شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد4,968,822124,372,563
4323 شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ شیر اهرمی سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد967,37512851,290
4324 روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپ روپیچ توپیچ سوپر والو سوپر پایپ عدد489,84612431,064
4325 پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپ پایه دوبل سوپر والو سوپر پایپ عدد477,96512420,609
4326 صفحه درای وال سوپر والو سوپر پایپ صفحه درای وال سوپر والو سوپر پایپ عدد133,08912117,118
4327 مجموعه دورپوش سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد568,98012500,702
4328 مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد657,81512578,877
4329 مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ کروم مات عدد797,00812701,367
4330 مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ مجموعه دورپوش دوبل سوپر والو سوپر پایپ سفید عدد554,37412487,849
4331 یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ عددDN8 _ T1873,85312768,991
4332 یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ عددDN1500
4333 یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم ضد رسوب سوپر والو سوپر پایپ عددDN1500
4334 یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ یدکی مکانیزم سوپر والو سوپر پایپ S عدد00
4335 یدکی مجموعه دور پوش سوپر والو سوپر پایپ یدکی مجموعه دور پوش سوپر والو سوپر پایپ کروم عدد266,39612234,428
4336 یدکی رینگ تفلون یدکی رینگ تفلون جفت عددDN838,3681233,764
4337 یدکی رینگ تفلون یدکی رینگ تفلون جفت عددDN1500
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟