کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
4946 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر2048,9001840,098
4947 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر2576,8401863,009
4948 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر32144,44018118,441
4949 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر40247,26018202,753
4950 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر50400,44018328,361
4951 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر63642,26018526,653
4952 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر75927,58018760,616
4953 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر901,348,170181,105,499
4954 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر1102,040,720181,673,390
4955 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر1252,695,260182,210,113
4956 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر20106,2801887,150
4957 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر25149,97018122,975
4958 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر32276,33018226,591
4959 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر40394,46018323,457
4960 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر50580,76018476,223
4961 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر63889,70018729,554
4962 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد206,450185,289
4963 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد258,880187,282
4964 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد3214,5601811,939
4965 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد4025,9801821,304
4966 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد5046,5401838,163
4967 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد6375,6001861,992
4968 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد75129,15018105,903
4969 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد90211,72018173,610
4970 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد110336,25018275,725
4971 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد125467,73018383,539
4972 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*256,650185,453
4973 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*328,450186,929
4974 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*329,070187,437
4975 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*4014,7001812,054
4976 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*4015,3401812,579
4977 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد32*4018,8601815,465
4978 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*5023,4001819,188
4979 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*5023,4901819,262
4980 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد32*5023,9101819,606
4981 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد40*5027,8401822,829
4982 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*6334,7001828,454
4983 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد32*6336,0201829,536
4984 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد40*6347,6801839,098
4985 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد50*6353,9701844,255
4986 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد40*7598,9701881,155
4987 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد50*75101,9201883,574
4989 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد63*75110,5401890,643
4990 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد50*90141,78018116,260
4991 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد63*90163,30018133,906
4992 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد75*90191,95018157,399
4993 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد63*110213,13018174,767
4994 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد75*110231,22018189,600
4995 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد90*110271,68018222,778
4996 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد110*125722,02018592,056
4997 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد209,300187,626
4998 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد2513,3501810,947
4999 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد3222,9901818,852
5000 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد4045,5401837,343
5001 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد5077,4401863,501
5002 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد63139,20018114,144
5003 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد75211,55018173,471
5004 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد90383,36018314,355
5005 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد110602,31018493,894
5006 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد125953,40018781,788
5007 زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین عدد2011,390189,340
5008 زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین عدد2514,7001812,054
5009 زانو 90 درجه تبدیل تک لایه آذین زانو 90 درجه تبدیل تک لایه آذین عدد20*2516,5901813,604
5010 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد209,290187,618
5011 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد2513,8101811,324
5012 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد3223,7101819,442
5013 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد4046,2901837,958
5014 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد5077,7501863,755
5015 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد6395,1601878,031
5016 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد2011,740189,627
5017 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد2515,9601813,087
5018 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد3227,5701822,607
5019 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد4054,6001844,772
5020 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد5089,4501873,349
5021 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد63161,61018132,520
5022 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد75284,89018233,610
5023 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد90549,46018450,557
5024 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد110759,48018622,774
5025 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد1251,136,88018932,242
5026 سه راه سه کنج تک لایه آذین سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد2018,1401814,875
5027 سه راه سه کنج تک لایه آذین سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد2521,5601817,679
5028 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد20*20*2516,6901813,686
5029 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد25*20*2515,5401812,743
5030 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد20*25*2521,3001817,466
5031 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد20*20*3224,6701820,229
5032 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد32*20*3223,6301819,377
5033 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد32*25*3227,2701822,361
5034 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد40*20*4044,4701836,465
5035 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد40*25*4046,2401837,917
5036 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد40*32*4049,2701840,401
5037 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد50*32*5073,0801859,926
5038 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد63*25*63177,76018145,763
5039 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد63*32*63177,77018145,771
5040 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد63*40*63180,33018147,871
5042 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین 63*50*63 عدد63*50*63185,01018151,708
5043 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد205,850184,797
5044 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد258,730187,159
5045 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد3211,430189,373
5046 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد4019,1501815,703
5047 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد5033,5001827,470
5048 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد6378,3501864,247
5049 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد75116,7501895,735
5050 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد90167,59018137,424
5051 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد110287,94018236,111
5052 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد125476,33018390,591
5053 لوله خمدار تک لایه آذین لوله خمدار تک لایه آذین عدد2025,0801820,566
5054 لوله خمدار تک لایه آذین لوله خمدار تک لایه آذین عدد2536,9401830,291
5055 لوله خمدار تک لایه آذین لوله خمدار تک لایه آذین عدد3263,0301851,685
5056 پل بست دار تک لایه آذین پل بست دار تک لایه آذین عدد2017,3001814,186
5057 پل بست دار تک لایه آذین پل بست دار تک لایه آذین عدد2521,6001817,712
5058 چهارراه تک لایه آذین چهارراه تک لایه آذین عدد2021,6401817,745
5059 چهارراه تک لایه آذین چهارراه تک لایه آذین عدد2528,0001822,960
5060 زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2062,8501851,537
5061 زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*2591,4001874,948
5062 زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2563,6001852,152
5063 زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2099,7001881,754
5064 زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*20130,30018106,846
5065 زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*25133,45018109,429
5066 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2058,3201847,822
5067 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2088,3601872,455
5068 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2559,3001848,626
5069 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2588,5301872,595
5070 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1*32139,31018114,234
5071 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/4*40320,02018262,416
5072 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/2*50362,29018297,078
5073 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"2*63843,68018691,818
5074 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"2.1/2*751,060,95018869,979
5075 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3*903,144,320182,578,342
5076 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"4*1104,199,870183,443,893
5077 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین "عدد"1/2*2093,7701876,891
5078 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*20130,17018106,739
5079 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2595,5801878,376
5080 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25128,41018105,296
5081 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1*32229,13018187,887
5082 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1.4*40502,83018412,321
5083 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/2*50609,56018499,839
5084 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"2*631,175,81018964,164
5085 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2062,0801850,906
5086 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2091,6801875,178
5087 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2561,5501850,471
5088 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2591,5801875,096
5089 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*3292,3701875,743
5090 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1*32141,84018116,309
5091 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد"1/2*20165,66018135,841
5092 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد"1/2*25176,13018144,427
5093 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2099,6901881,746
5094 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*20136,41018111,856
5095 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25138,00018113,160
5096 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*25108,9401889,331
5097 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*20251,41018206,156
5098 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25342,98018281,244
5099 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1*32461,88018378,742
5100 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/4*40803,33018658,731
5101 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2097,1801879,688
5102 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد"1/2*20120,8501899,097
5103 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25130,88018107,322
5104 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد"3/4*25169,19018138,736
5105 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2066,7601854,743
5106 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2090,6401874,325
5107 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2572,7001859,614
5108 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2593,2901876,498
5109 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1*32153,90018126,198
5110 سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*20104,5101885,698
5111 سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*20149,09018122,254
5112 سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*25115,5201894,726
5113 سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2065,6601853,841
5114 سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2569,0001856,580
5115 سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*2594,8301877,761
5116 سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*20117,7301896,539
5117 سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*25136,90018112,258
5118 مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین عدد2043,4501835,629
5119 مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین عدد2557,7201847,330
5120 مهره ماسوره دوطرف جوش سفید تک لایه آذین مهره ماسوره دوطرف جوش سفید تک لایه آذین عدد3296,4501879,089
5121 شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین عدد20170,70018139,974
5122 شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین عدد25119,8701898,293
5123 شیر فلکه45درجه تک لایه آذین شیر فلکه45درجه تک لایه آذین عدد20421,46018345,597
5124 شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه تک لایه آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه تک لایه آذین عدد20512,46018420,217
5125 شیر فلکه 45 درجه تک لایه آذین شیر فلکه 45 درجه تک لایه آذین عدد25429,39018352,100
5126 شیر فلکه (کامل) تک لایه آذین شیر فلکه (کامل) تک لایه آذین عدد20221,40018181,548
5127 شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین عدد25340,56018279,259
5128 شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین عدد32529,98018434,584
5129 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد20147,34018120,819
5130 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد25242,60018198,932
5131 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد32383,38018314,372
5132 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد202,420181,984
5133 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد252,770182,271
5134 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد324,520183,706
5135 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد407,340186,019
5136 بست زوج سفید لوله تک لایه آذین بست زوج سفید لوله تک لایه آذین عدد203,860183,165
5137 بست زوج سفید لوله تک لایه آذین بست زوج سفید لوله تک لایه آذین عدد254,290183,518
5138 درپوش رزوه دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد20("1/2)3,170182,599
5139 درپوش رزوه دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد25("3/4)4,400183,608
5140 درپوش رزوه دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد32("1)8,220186,740
5141 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد20("1/2)4,730183,879
5142 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد25("3/4)8,150186,683
5143 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد32("1)10,510188,618
5144 درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین عدد20("1/2)5,350184,387
5145 درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین عدد25("3/4)10,750188,815
5146 درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین عدد32("1)15,6401812,825
5147 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین عدد20("1/2)5,350184,387
5148 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین عدد25("3/4)10,570188,667
5149 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین عدد32("1)15,6401812,825
5150 شابلون تک لایه آذین شابلون تک لایه آذین عدد"1/29,440187,741
5151 شابلون تک لایه آذین شابلون تک لایه آذین عدد"3/48,420186,904
5152 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد63mm192,87018158,153
5153 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد63mm63,8301852,341
5154 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد75mm207,75018170,355
5155 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد75mm98,8701881,073
5156 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد90mm282,44018231,601
5157 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد90mm168,74018138,367
5158 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد110mm325,66018267,041
5159 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد110mm197,19018161,696
5160 جعبه ابزار جعبه ابزار عدد4,407,95004,407,950
5161 دستگاه جوش 50-20 دستگاه جوش 50-20 عدد1,733,05001,733,050
5162 صفحه المنت صفحه المنت عدد543,9500543,950
5163 ترموستات دستگاه جوش ترموستات دستگاه جوش عدد322,0000322,000
5164 دستگاه جوش 125-63 دستگاه جوش 125-63 عدد2,788,75002,788,750
5165 دسته اتو دسته اتو عدد239,2000239,200
5166 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 عدد31,209,850031,209,850
5167 قالب دستگاه المنت 20MM قالب دستگاه المنت 20MM عدد181,7000181,700
5168 قالب دستگاه المنت 25MM قالب دستگاه المنت 25MM عدد201,2500201,250
5169 قالب دستگاه المنت32MM قالب دستگاه المنت32MM عدد218,5000218,500
5170 قالب دستگاه المنت 40MM  قالب دستگاه المنت 40MM عدد263,3500263,350
5171 قالب دستگاه المنت 50MM قالب دستگاه المنت 50MM عدد391,0000391,000
5172 قالب دستگاه المنت 63MM قالب دستگاه المنت 63MM عدد433,5500433,550
5173 قالب دستگاه المنت 75MM قالب دستگاه المنت 75MM عدد557,7500557,750
5174 قالب دستگاه المنت 90MM قالب دستگاه المنت 90MM عدد1,161,50001,161,500
5175 قالب دستگاه المنت 110MM قالب دستگاه المنت 110MM عدد1,534,10001,534,100
5176 قالب دستگاه المنت 125MM قالب دستگاه المنت 125MM عدد3,583,40003,583,400
5177 متر (3 متری) متر (3 متری) عدد89,700089,700
5178 قیچی لوله بر   M42 قیچی لوله بر M42 عدد339,2500339,250
5179 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد20*251,179,90001,179,900
5180 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد32*401,311,00001,311,000
5181 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد40*501,674,40001,674,400
5182 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد50*631,833,10001,833,100
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟