کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
4946 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر2039,8502031,880
4947 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر2562,6202050,096
4948 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر32117,7202094,176
4949 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر40201,52020161,216
4950 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر50326,36020261,088
4951 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر63523,44020418,752
4952 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر75755,98020604,784
4953 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر901,098,76020879,008
4954 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر1101,663,190201,330,552
4955 لوله تک لایه آذین لوله تک لایه آذین PN20 متر1252,196,640201,757,312
4956 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر2086,6202069,296
4957 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر25122,2302097,784
4958 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر32225,21020180,168
4959 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر40321,48020257,184
4960 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر50473,32020378,656
4961 لوله فویلدار تک لایه آذین لوله فویلدار تک لایه آذین متر63725,11020580,088
4962 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد205,360204,288
4963 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد257,210205,768
4964 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد3212,250209,800
4965 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد4021,8302017,464
4966 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد5039,2502031,400
4967 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد6363,6402050,912
4968 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد75107,3902085,912
4969 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد90180,08020144,064
4970 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد110285,90020228,720
4971 بوشن تک لایه آذین بوشن تک لایه آذین عدد125397,56020318,048
4972 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*255,570204,456
4973 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*327,080205,664
4974 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*327,590206,072
4975 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*4012,170209,736
4976 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*4012,9902010,392
4977 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد32*4016,0102012,808
4978 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد20*5086,1802068,944
4979 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*5018,8002015,040
4980 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد32*5020,4102016,328
4981 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد40*5023,8102019,048
4982 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد25*6329,4102023,528
4983 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد32*6330,5002024,400
4984 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد40*6339,6002031,680
4985 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد50*6345,0502036,040
4986 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد40*7568,2402054,592
4987 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد50*7573,0002058,400
4989 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد63*7582,3502065,880
4990 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد50*90102,7302082,184
4991 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد63*90115,8202092,656
4992 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد75*90138,49020110,792
4993 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد63*110154,91020123,928
4994 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد75*110166,51020133,208
4995 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد90*110201,00020160,800
4996 بوشن تبدیل تک لایه آذین بوشن تبدیل تک لایه آذین عدد110*125490,60020392,480
4997 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد207,810206,248
4998 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد2511,360209,088
4999 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد3219,1202015,296
5000 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد4038,2302030,584
5001 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد5064,5902051,672
5002 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد63117,1402093,712
5003 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد75177,85020142,280
5004 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد90322,50020258,000
5005 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد110508,72020406,976
5006 زانو 90 درجه تک لایه آذین زانو 90 درجه تک لایه آذین عدد125798,18020638,544
5007 زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین عدد209,670207,736
5008 زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین زانو 90 درجه چپقی تک لایه آذین عدد2512,430209,944
5009 زانو 90 درجه تبدیل تک لایه آذین زانو 90 درجه تبدیل تک لایه آذین عدد20*2513,7802011,024
5010 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد207,790206,232
5011 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد2511,610209,288
5012 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد3219,9802015,984
5013 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد4039,6902031,752
5014 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد5066,6702053,336
5015 زانو 45 درجه تک لایه آذین زانو 45 درجه تک لایه آذین عدد6380,4202064,336
5016 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد209,930207,944
5017 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد2513,6602010,928
5018 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد3223,0702018,456
5019 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد4045,8702036,696
5020 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد5074,6502059,720
5021 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد63134,48020107,584
5022 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد75240,33020192,264
5023 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد90468,34020374,672
5024 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد110639,56020511,648
5025 سه راه تک لایه آذین سه راه تک لایه آذین عدد125959,07020767,256
5026 سه راه سه کنج تک لایه آذین سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد2014,4602011,568
5027 سه راه سه کنج تک لایه آذین سه راه سه کنج تک لایه آذین عدد2518,1602014,528
5028 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد20*20*2513,4002010,720
5029 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد25*20*2512,9602010,368
5030 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد20*25*2517,9302014,344
5031 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد20*20*3220,9802016,784
5032 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد32*20*3219,9202015,936
5033 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد32*25*3222,7102018,168
5034 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد40*20*4037,6602030,128
5035 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد40*25*4038,9602031,168
5036 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد40*32*4041,6202033,296
5037 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد50*32*5061,1602048,928
5038 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد63*25*63149,68020119,744
5039 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد63*32*63149,33020119,464
5040 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین عدد63*40*63151,66020121,328
5042 سه راه تبدیل تک لایه آذین سه راه تبدیل تک لایه آذین 63*50*63 عدد63*50*63155,41020124,328
5043 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد204,900203,920
5044 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد257,100205,680
5045 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد329,500207,600
5046 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد4015,7002012,560
5047 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد5028,2802022,624
5048 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد6363,2402050,592
5049 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد7595,4102076,328
5050 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد90137,60020110,080
5051 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد110233,18020186,544
5052 درپوش تک لایه آذین درپوش تک لایه آذین عدد125399,50020319,600
5053 لوله خمدار تک لایه آذین لوله خمدار تک لایه آذین عدد2021,4602017,168
5054 لوله خمدار تک لایه آذین لوله خمدار تک لایه آذین عدد2531,6002025,280
5055 لوله خمدار تک لایه آذین لوله خمدار تک لایه آذین عدد3253,9202043,136
5056 پل بست دار تک لایه آذین پل بست دار تک لایه آذین عدد2014,5102011,608
5057 پل بست دار تک لایه آذین پل بست دار تک لایه آذین عدد2518,2502014,600
5058 چهارراه تک لایه آذین چهارراه تک لایه آذین عدد2018,6802014,944
5059 چهارراه تک لایه آذین چهارراه تک لایه آذین عدد2524,0302019,224
5060 زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2052,0802041,664
5061 زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*2575,2602060,208
5062 زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین زانو بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2552,9702042,376
5063 زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2080,4502064,360
5064 زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*20101,3802081,104
5065 زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین زانو مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*25104,9302083,944
5066 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2047,8002038,240
5067 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2072,5202058,016
5068 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2548,9902039,192
5069 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2572,0002057,600
5070 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1*32114,3902091,512
5071 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/4*40257,27020205,816
5072 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/2*50291,77020233,416
5073 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"2*63652,51020522,008
5074 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"2.1/2*75842,18020673,744
5075 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3*901,773,630201,418,904
5076 بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین بوشن یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"4*1102,483,800201,987,040
5077 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین "عدد"1/2*2074,6902059,752
5078 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*20101,9902081,592
5079 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2575,8802060,704
5080 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25100,8802080,704
5081 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1*32174,40020139,520
5082 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1.4*40383,88020307,104
5083 مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین مغزی یکسر فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/2*50472,74020378,192
5084 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"2*63916,84020733,472
5085 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2051,8902041,512
5086 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2075,2802060,224
5087 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2550,8402040,672
5088 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2575,4902060,392
5089 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*3276,2702061,016
5090 زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1*32116,0802092,864
5091 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد"1/2*20136,10020108,880
5092 زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین زانو بوشن فلزی زوج تک لایه آذین عدد"1/2*25146,34020117,072
5093 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2080,2502064,200
5094 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*20108,8702087,096
5095 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25108,6102086,888
5096 زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین زانو یکسر مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2588,9902071,192
5097 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*20188,48020150,784
5098 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25262,38020209,904
5099 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1*32355,29020284,232
5100 مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1.1/4*40630,71020504,568
5101 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2080,2402064,192
5102 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد"1/2*2098,1802078,544
5103 مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*25111,6302089,304
5104 مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین مهره ماسوره تلفیقی بوشن مغزی تک لایه آذین عدد"3/4*25137,14020109,712
5105 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2055,0302044,024
5106 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2073,2902058,632
5107 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2560,2002048,160
5108 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*2575,4702060,376
5109 سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی تک لایه آذین عدد"1*32125,02020100,016
5110 سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2084,5602067,648
5111 سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"3/4*20120,0202096,016
5112 سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی تک لایه آذین عدد"1/2*2594,0802075,264
5113 سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2053,7702043,016
5114 سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2556,7402045,392
5115 سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه بوشن فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*2576,8002061,440
5116 سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"1/2*2096,8502077,480
5117 سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین سه راه مغزی فلزی دیواری تک لایه آذین عدد"3/4*25108,6502086,920
5118 مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین عدد2034,6802027,744
5119 مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین مهره ماسوره دوطرف جوش تک لایه آذین عدد2547,5402038,032
5120 مهره ماسوره دوطرف جوش سفید تک لایه آذین مهره ماسوره دوطرف جوش سفید تک لایه آذین عدد3269,3502055,480
5121 شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین عدد20149,91020119,928
5122 شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین شیر مغزی برنجی یکپارچه تک لایه آذین عدد25177,88020142,304
5123 شیر فلکه45درجه تک لایه آذین شیر فلکه45درجه تک لایه آذین عدد20369,94020295,952
5124 شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه تک لایه آذین شیر فلکه بوشن فلزی 45درجه تک لایه آذین عدد20447,23020357,784
5125 شیر فلکه 45 درجه تک لایه آذین شیر فلکه 45 درجه تک لایه آذین عدد25367,17020293,736
5126 شیر فلکه (کامل) تک لایه آذین شیر فلکه (کامل) تک لایه آذین عدد20178,48020142,784
5127 شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین عدد25274,01020219,208
5128 شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین شیر فلکه(کامل) تک لایه آذین عدد32423,00020338,400
5129 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد20112,7602090,208
5130 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد25195,66020156,528
5131 بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین بالا تنه شیر فلکه تک لایه آذین عدد32309,03020247,224
5132 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد201,830201,464
5133 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد252,060201,648
5134 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد323,610202,888
5135 بست لوله تک لایه آذین بست لوله تک لایه آذین عدد405,140204,112
5136 بست زوج سفید لوله تک لایه آذین بست زوج سفید لوله تک لایه آذین عدد202,940202,352
5137 بست زوج سفید لوله تک لایه آذین بست زوج سفید لوله تک لایه آذین عدد253,430202,744
5138 درپوش رزوه دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد20("1/2)2,090201,672
5139 درپوش رزوه دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد25("3/4)3,110202,488
5140 درپوش رزوه دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار تک لایه آذین عدد32("1)5,570204,456
5141 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد20("1/2)3,640202,912
5142 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد25("3/4)5,990204,792
5143 درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار تک لایه آذین عدد32("1)8,010206,408
5144 درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین عدد20("1/2)4,740203,792
5145 درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین عدد25("3/4)9,280207,424
5146 درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلندقرمز تک لایه آذین عدد32("1)14,0802011,264
5147 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین عدد20("1/2)4,740203,792
5148 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین عدد25("3/4)9,280207,424
5149 درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین درپوش رزوه دار پایه بلند آبی تک لایه آذین عدد32("1)14,0802011,264
5150 شابلون تک لایه آذین شابلون تک لایه آذین عدد"1/26,800205,440
5151 شابلون تک لایه آذین شابلون تک لایه آذین عدد"3/46,010204,808
5152 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد63mm165,43020132,344
5153 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد63mm50,6202040,496
5154 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد75mm178,91020143,128
5155 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد75mm75,2902060,232
5156 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد90mm241,81020193,448
5157 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد90mm132,90020106,320
5158 فلنچ تک لایه آذین فلنچ تک لایه آذین عدد110mm280,90020224,720
5159 آداپتور فلنچ تک لایه آذین آداپتور فلنچ تک لایه آذین عدد110mm167,70020134,160
5160 جعبه ابزار جعبه ابزار عدد4,407,950203,526,360
5161 دستگاه جوش 50-20 دستگاه جوش 50-20 عدد1,733,050201,386,440
5162 صفحه المنت صفحه المنت عدد543,95020435,160
5163 ترموستات دستگاه جوش ترموستات دستگاه جوش عدد322,00020257,600
5164 دستگاه جوش 125-63 دستگاه جوش 125-63 عدد2,788,750202,231,000
5165 دسته اتو دسته اتو عدد239,20020191,360
5166 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 دستگاه جوش نیمه اتوماتیک 125-50 عدد31,209,8502024,967,880
5167 قالب دستگاه المنت 20MM قالب دستگاه المنت 20MM عدد181,70020145,360
5168 قالب دستگاه المنت 25MM قالب دستگاه المنت 25MM عدد201,25020161,000
5169 قالب دستگاه المنت32MM قالب دستگاه المنت32MM عدد218,50020174,800
5170 قالب دستگاه المنت 40MM  قالب دستگاه المنت 40MM عدد263,35020210,680
5171 قالب دستگاه المنت 50MM قالب دستگاه المنت 50MM عدد391,00020312,800
5172 قالب دستگاه المنت 63MM قالب دستگاه المنت 63MM عدد433,55020346,840
5173 قالب دستگاه المنت 75MM قالب دستگاه المنت 75MM عدد557,75020446,200
5174 قالب دستگاه المنت 90MM قالب دستگاه المنت 90MM عدد1,161,50020929,200
5175 قالب دستگاه المنت 110MM قالب دستگاه المنت 110MM عدد1,534,100201,227,280
5176 قالب دستگاه المنت 125MM قالب دستگاه المنت 125MM عدد3,583,400202,866,720
5177 متر (3 متری) متر (3 متری) عدد89,7002071,760
5178 قیچی لوله بر   M42 قیچی لوله بر M42 عدد339,25020271,400
5179 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد20*251,179,90020943,920
5180 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد32*401,311,000201,048,800
5181 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد40*501,674,400201,339,520
5182 رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) رنده لوله های پنچ لایه (فویلدار) عدد50*631,833,100201,466,480
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟