کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
2203 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"1/2200,0005190,000
2204 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"3/4220,0005209,000
2205 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"1270,0005256,500
2206 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"1.1/4350,0005332,500
2207 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"1.1/2400,0005380,000
2208 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"2460,0005437,000
2209 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"2.1/2580,0005551,000
2210 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"3770,0005731,500
2211 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"4950,0005902,500
2212 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"51,000,0005950,000
2213 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"81,600,00051,520,000
2214 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (8 سوراخ)PN16 عدد"82,400,00052,280,000
2215 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (12 سوراخ) PN16 عدد"82,400,00052,280,000
2216 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"103,800,00053,610,000
2217 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"125,000,00054,750,000
2218 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"148,500,00058,075,000
2219 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"1611,000,000510,450,000
2220 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"1816,000,000515,200,000
2221 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"2022,000,000520,900,000
2222 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) PN16 عدد"2428,000,000526,600,000
2223 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40 لبه )CLASS 150 عدد"1/2280,0005266,000
2224 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه )CLASS 150 عدد"3/4330,0005313,500
2225 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS 150 عدد"1380,0005361,000
2226 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه )CLASS 150 عدد"1.1/4450,0005427,500
2227 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه) CLASS 150 عدد"1.1/2520,0005494,000
2228 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40 لبه )CLASS 150 عدد"2700,0005665,000
2229 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"2.1/2950,0005902,500
2230 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS 150 عدد"31,100,00051,045,000
2231 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40 لبه)CLASS150 عدد"41,600,00051,520,000
2232 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"51,900,00051,805,000
2233 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"62,700,00052,565,000
2234 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (لبه40)CLASS150 عدد"84,200,00053,990,000
2235 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"106,500,00056,175,000
2236 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"129,200,00058,740,000
2237 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"1416,000,000515,200,000
2238 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"1623,000,000521,850,000
2240 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40 لبه)CLASS150 عدد"1832,000,000530,400,000
2241 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"2038,000,000536,100,000
2242 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS150 عدد"2455,000,000552,250,000
2243 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1/2230,0005218,500
2244 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"3/4270,0005256,500
2245 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1340,0005323,000
2246 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1.1/4400,0005380,000
2247 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1.1/2450,0005427,500
2248 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"2550,0005522,500
2249 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"2.1/2850,0005807,500
2250 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"3950,0005902,500
2251 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"41,300,00051,235,000
2252 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"51,500,00051,425,000
2253 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"61,800,00051,710,000
2254 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"82,800,00052,660,000
2255 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"105,700,00055,415,000
2256 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"129,500,00059,025,000
2257 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1413,000,000512,350,000
2258 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1616,000,000515,200,000
2259 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"182,100,00051,995,000
2260 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"2028,000,000526,600,000
2261 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"2438,000,000536,100,000
2262 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1/2000
2263 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"3/4000
2264 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1000
2265 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1.1/4000
2266 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1.1/2000
2267 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"2000
2268 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"2.1/2000
2269 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"3000
2270 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"4000
2271 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"5000
2272 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"6000
2273 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"8000
2274 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"10000
2275 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"12000
2276 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"14000
2277 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"16000
2278 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"18000
2279 فلنچ گلودار ملسی(Melesi) فلنچ گلودار ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS30 عدد"20000
2280 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1/2000
2281 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"3/4000
2282 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1000
2283 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1.1/4000
2284 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"1.1/2000
2285 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"2000
2286 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"2.1/2000
2287 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"3000
2288 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"4000
2289 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"5000
2290 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) ()CLASS300 عدد"6000
2291 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"8000
2292 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"10000
2293 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"12000
2294 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"14000
2295 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"16000
2296 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40 لبه)CLASS300 عدد"18000
2297 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) (40لبه)CLASS300 عدد"20000
2298 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"24000
2299 فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) فلنچ اسلیپون ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1000
2300 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1.1/4000
2301 فلنچ ساکت ولدملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولدملسی(Melesi) CLASS150 عدد"1.1/2000
2302 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"2000
2303 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"2.1/2000
2304 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"3000
2305 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS150 عدد"4000
2306 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"1/2000
2307 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"3/4000
2308 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"1000
2309 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"1.1/4000
2310 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"1.1/2000
2311 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"2000
2312 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"2.1/2000
2313 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"3000
2314 فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) فلنچ ساکت ولد ملسی(Melesi) CLASS300 عدد"4000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟