کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
2490 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"3/4000
2491 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"1000
2492 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"1.1/4000
2493 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"1.1/2000
2494 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"2000
2496 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"2.1/2000
2498 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"3000
2499 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت 15 میلی متر عدد"4000
2500 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت15 میلی متر عدد"5000
2501 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت15 میلی متر عدد"6000
2502 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"1000
2503 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"1.1/4000
2504 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"1.1/2000
2505 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"2000
2506 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"2.1/2000
2507 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"3000
2508 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"4000
2509 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"5000
2510 فلنچ دنده ای مشهد فلنچ دنده ای مشهد PN16-ضخامت20 میلی متر عدد"6000
2511 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"1/2000
2512 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"3/4000
2513 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"1000
2514 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"1.1/4220,0000220,000
2515 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"1.1/2230,0000230,000
2516 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"2250,0000250,000
2517 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"2.1/2300,0000300,000
2518 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"3350,0000350,000
2519 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"4470,0000470,000
2520 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"5530,0000530,000
2521 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی عدد"6570,0000570,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟