کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
913 زانو 90 درجه بدون درز  زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ10,780010,780
914 زانو 90 درجه  درز دار  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ15,180015,180
915 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ18,700018,700
916 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ35,200035,200
917 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ45,650045,650
918 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ72,600072,600
919 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ116,6000116,600
920 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3 اینچ158,4000158,400
921 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ253,0000253,000
922 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال (سبک) مشخصات فنی عدد" 5 اینچ331,1000331,100
923 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درز دار ایران اتصال (سنگین) مشخصات فنی عدد" 5 اینچ489,5000489,500
924 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک) مشخصات فنی عدد"6 اینچ515,9000515,900
925 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال (سنگین) مشخصات فنی عدد" 6 اینچ687,5000687,500
926 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ1,250,70001,250,700
927 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"10 اینچ2,431,00002,431,000
928 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 12 اینچ4,807,00004,807,000
929 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"14 اینچ8,855,00008,855,000
930 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 16 اینچ11,385,000011,385,000
931 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1/2 اینچ16,500016,500
932 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3/4 اینچ22,000022,000
933 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1 اینچ31,900031,900
934 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1.1/4 اینچ55,000055,000
935 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1.1/2 اینچ67,100067,100
936 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ104,5000104,500
937 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 2.1/2 اینچ159,5000159,500
938 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3 اینچ195,8000195,800
940 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 4 اینچ368,5000368,500
941 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ649,0000649,000
942 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 6 اینچ854,7000854,700
943 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 8 اینچ000
944 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1/2 * "3/422,000022,000
945 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * " 1 اینچ30,800030,800
946 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "133,000033,000
947 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * " 1.1/449,500049,500
948 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * " 1.1/449,500049,500
949 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1* " 1.1/455,000055,000
950 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/260,500060,500
952 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/260,500060,500
953 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/267,100067,100
954 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/291,300091,300
955 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"291,300091,300
956 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"291,300091,300
957 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"291,300091,300
958 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2104,5000104,500
959 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2104,5000104,500
960 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"2.1/2138,6000138,600
961 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2138,6000138,600
962 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/2159,5000159,500
963 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"2.1/2159,5000159,500
964 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"3176,0000176,000
965 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"3176,0000176,000
966 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"3195,8000195,800
967 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"3195,8000195,800
968 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"3195,8000195,800
969 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"4341,0000341,000
970 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"4341,0000341,000
971 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"4367,4000367,400
972 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"4367,4000367,400
973 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"4367,4000367,400
974 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"5649,0000649,000
975 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"5649,0000649,000
976 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"5649,0000649,000
977 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"6854,7000854,700
978 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"6854,7000854,700
979 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"6854,7000854,700
980 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"6854,7000854,700
981 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"8000
982 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"8000
983 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6*"8000
984 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"3/410,450010,450
985 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"112,650012,650
986 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"112,650012,650
987 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/417,600017,600
988 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*1.1/417,600017,600
989 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/416,500016,500
990 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/225,300025,300
991 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/225,300025,300
992 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/223,100023,100
993 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/223,100023,100
994 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"249,500049,500
995 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"249,500049,500
996 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"240,700040,700
997 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"241,800041,800
998 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"241,800041,800
999 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"2.1/271,500071,500
1000 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/271,500071,500
1001 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/261,600061,600
1002 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"2.1/261,600061,600
1003 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"385,800085,800
1004 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"385,800085,800
1005 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"373,700073,700
1006 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"373,700073,700
1007 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"3737,0000737,000
1008 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"4148,5000148,500
1009 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"4148,5000148,500
1010 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"4121,0000121,000
1011 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"4121,0000121,000
1012 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"4110,0000110,000
1013 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"5249,7000249,700
1014 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"5214,5000214,500
1015 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"5214,5000214,500
1016 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"6319,0000319,000
1017 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"6258,5000258,500
1018 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"6258,5000258,500
1019 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"8561,0000561,000
1020 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"8561,0000561,000
1021 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6*"8474,1000474,100
1022 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ3,85003,850
1023 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ4,51004,510
1024 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ4,95004,950
1025 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ6,38006,380
1026 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ7,81007,810
1027 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ12,100012,100
1028 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ14,850014,850
1029 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ22,000022,000
1030 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ33,000033,000
1031 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ77,000077,000
1032 گپ تخت ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ101,2000101,200
1033 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ159,5000159,500
1034 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 ابنچ12,100012,100
1035 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ14,850014,850
1036 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ22,000022,000
1037 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ33,000033,000
1038 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ77,000077,000
1039 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ101,2000101,200
1040 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ8,80008,800
1041 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ10,560010,560
1043 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ14,850014,850
1044 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ20,900020,900
1045 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ25,300025,300
1046 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ3,30003,300
1047 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ57,200057,200
1048 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ77,000077,000
1049 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ111,1000111,100
1081 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ14,850014,850
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟