کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
913 زانو 90 درجه بدون درز  زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ8,90008,900
914 زانو 90 درجه  درز دار  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ12,200012,200
915 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ16,200016,200
916 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ28,800028,800
917 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ36,000036,000
918 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ58,000058,000
919 زانو 90 درجه بدون درز  ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ88,000088,000
920 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3 اینچ127,5000127,500
921 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ217,0000217,000
922 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال (سبک) مشخصات فنی عدد" 5 اینچ335,0000335,000
923 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درز دار ایران اتصال (سنگین) مشخصات فنی عدد" 5 اینچ440,0000440,000
924 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال (سبک) مشخصات فنی عدد"6 اینچ490,0000490,000
925 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال (سنگین) مشخصات فنی عدد" 6 اینچ650,0000650,000
926 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ1,150,00001,150,000
927 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"10 اینچ2,431,00002,431,000
928 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 12 اینچ4,807,00004,807,000
929 زانو 90 درجه درز دار ایران اتصال زانو 90درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"14 اینچ8,855,00008,855,000
930 زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 16 اینچ11,400,000011,400,000
931 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1/2 اینچ15,000015,000
932 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3/4 اینچ19,500019,500
933 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1 اینچ27,000027,000
934 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1.1/4 اینچ47,000047,000
935 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1.1/2 اینچ57,000057,000
936 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ90,000090,000
937 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 2.1/2 اینچ130,0000130,000
938 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3 اینچ160,0000160,000
940 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 4 اینچ300,0000300,000
941 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ580,0000580,000
942 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 6 اینچ780,0000780,000
943 سه راه درزدار ایران اتصال سه راه درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 8 اینچ000
944 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 1/2 * "3/419,500019,500
945 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * " 1 اینچ25,000025,000
946 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "125,000025,000
947 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * " 1.1/443,000043,000
948 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * " 1.1/443,000043,000
949 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1* " 1.1/447,000047,000
950 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/252,000052,000
952 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/252,000052,000
953 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/252,000052,000
954 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/257,000057,000
955 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"280,000080,000
956 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"280,000080,000
957 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"280,000080,000
958 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"280,000080,000
959 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"290,000090,000
960 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"2.1/2115,0000115,000
961 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2115,0000115,000
962 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/2130,0000130,000
963 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"2.1/2130,0000130,000
964 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"3155,0000155,000
965 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"3155,0000155,000
966 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"3160,0000160,000
967 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"3160,0000160,000
968 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"3160,0000160,000
969 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"4280,0000280,000
970 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"4280,0000280,000
971 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"4300,0000300,000
972 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"4300,0000300,000
973 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"4300,0000300,000
974 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"5580,0000580,000
975 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"5580,0000580,000
976 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"5580,0000580,000
977 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"6780,0000780,000
978 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"6780,0000780,000
979 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"6780,0000780,000
980 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"6780,0000780,000
981 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"8000
982 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"8000
983 سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال سه راه تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6*"8000
984 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"3/48,50008,500
985 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"111,000011,000
986 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"111,000011,000
987 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/416,000016,000
988 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*1.1/416,000016,000
989 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/415,000015,000
990 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/222,000022,000
991 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/222,000022,000
992 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/219,000019,000
993 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/219,000019,000
994 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"242,000042,000
995 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"242,000042,000
996 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"236,000036,000
997 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"235,000035,000
998 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"235,000035,000
999 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"2.1/259,000059,000
1000 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/259,000059,000
1001 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/254,000054,000
1002 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"2.1/254,000054,000
1003 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"374,000074,000
1004 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"374,000074,000
1005 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"365,000065,000
1006 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"365,000065,000
1007 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"365,000065,000
1008 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"4130,0000130,000
1009 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2*"4130,0000130,000
1010 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2*"4100,0000100,000
1011 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"490,000090,000
1012 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"490,000090,000
1013 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2*"5250,0000250,000
1014 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"5180,0000180,000
1015 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"5180,0000180,000
1016 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3*"6290,0000290,000
1017 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"6232,0000232,000
1018 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"6232,0000232,000
1019 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4*"8508,0000508,000
1020 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5*"8508,0000508,000
1021 تبدیل درزدار ایران اتصال تبدیل درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6*"8431,0000431,000
1022 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ2,30002,300
1023 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ3,10003,100
1024 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ3,66003,660
1025 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ4,25004,250
1026 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ4,87004,870
1027 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ8,56008,560
1028 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ12,750012,750
1029 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ16,800016,800
1030 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ26,500026,500
1031 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ56,500056,500
1032 گپ تخت ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ74,500074,500
1033 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ122,0000122,000
1034 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 ابنچ7,73007,730
1035 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ11,500011,500
1036 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ13,000013,000
1037 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ18,000018,000
1038 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ35,000035,000
1039 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ59,500059,500
1040 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ6,80006,800
1041 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ8,80008,800
1043 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ11,500011,500
1044 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درزدار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ16,400016,400
1045 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ21,000021,000
1046 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ28,000028,000
1047 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ50,000050,000
1048 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ65,000065,000
1049 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ93,000093,000
1081 سر دنده درزدار ایران اتصال سر دنده درز دار ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ14,850014,850
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟