کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
50 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:3.73mm-weight:10kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ1,600,00001,600,000
51 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:3.91mm-weight:14kg tolerance:±5٪ شاخه 6متری"3/4 اینچ1,680,00001,680,000
52 لوله بدون درز(مانسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:4.55mm-weight:20kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ2,950,00002,950,000
53 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:4.85mm-weight:27kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4اینچ2,750,00002,750,000
54 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان بدون درز رده ۸۰ چین thickness:5.08mm-weight:33kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ4,150,00004,150,000
55 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:5.54mm-weight:45kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ5,850,00005,850,000
56 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:7mm-weight:69kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ7,700,00007,700,000
57 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:7.62mm-weight:92kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3 اینچ11,000,000011,000,000
58 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:8.56mm-weight:134kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ15,100,000015,100,000
59 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:9.53mm-weight:186kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ19,300,000019,300,000
60 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:10.97mm-weight:256kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ29,350,000029,350,000
61 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:12.7mm-weight:388kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"8 اینچ47,336,000047,336,000
62 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:15.09mm-weight:576kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"10 اینچ70,150,000070,150,000
63 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:17.48mm-weight:792kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"12 اینچ96,624,000096,624,000
64 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:19.05mm-weight:948kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"14 اینچ115,656,0000115,656,000
65 لوله بدون درز(مانیسمان)رده 8۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده ۸۰ چین thickness:21.44mm-weight:1220kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"16 اینچ148,840,0000148,840,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟