کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
34 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین thickness:2.78mm-weight:7.6kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ1,300,00001,300,000
35 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:2.87mm-weight:10.14kg tolerance:±5٪ شاخه 6متری"3/4 اینچ1,580,00001,580,000
36 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:3.38mm-weight:15kg tolerance:±5٪ شاخه 6متری"1 اینچ2,330,00002,330,000
37 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:3.56mm-weight:20.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ2,400,00002,400,000
38 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:3.68mm-weight:24.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ3,350,00003,350,000
39 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:3.91mm-weight:32kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ5,100,00005,100,000
40 لوله بدون درز(مانیسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:5.16mm-weight:51.7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ6,000,00006,000,000
41 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:5.5mm-weight:67.7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 3 اینچ9,000,00009,000,000
42 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:6mm-weight:96kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ9,750,00009,750,000
43 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:6.5mm-weight:130kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ16,100,000016,100,000
44 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:7.11mm-weight:169kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ17,480,000017,480,000
45 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:8.2mm-weight:255kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"8 اینچ00
46 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:9.27mm-weight:360kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"10 اینچ00
47 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:10.31mm-weight:478kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"12 اینچ00
48 لوله بدون درز(مانیسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:11.13mm-weight:566kg tolerance:±5٪ شاخه 16 متری"14 اینچ00
49 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 چین thickness:12.7mm - weight:739kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"16 اینچ00
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟