کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
18 لوله بدون درز(مانسمان)رده ۴۰ چین لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین thickness:2.5mm-weight:7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ1,200,00001,200,000
19 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین thickness:2.5mm-weight:8.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ1,460,00001,460,000
20 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین  لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین thickness:2.7mm-weight:12.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ2,100,00002,100,000
21 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین  لوله مانیسمان(بدون درز)سبک چین thickness:2.8mm-weight:15kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ2,200,00002,200,000
22 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:2.8mm-weight:18kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ3,050,00003,050,000
23 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:3mm-weight:25kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ3,850,00003,850,000
24 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:3.2mm-weight:37kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری2.1/2 اینچ4,000,00004,000,000
25 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:3.5mm-weight:44kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3 اینچ6,000,00006,000,000
26 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:4mm-weight:66kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ8,900,00008,900,000
27 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:5mm-weight:100kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ13,000,000013,000,000
28 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:6mm-weight:135kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ14,500,000014,500,000
29 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:6.35mm-weight:195kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 8 اینچ25,000,000025,000,000
30 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:6.35mm-weight:245kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"10 اینچ00
31 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:6.35mm-weight:295kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 12 اینچ00
32 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:6.35mm-weight:400kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 14 اینچ00
33 لوله بدون درز(مانسمان)سبک چین لوله مانیسمان( بدون درز)سبک چین thickness:7.9mm-weight:460kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 16 اینچ00
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟