کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
886 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ100,0000100,000
887 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ130,0000130,000
888 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"1 اینچ160,0000160,000
889 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ190,0000190,000
890 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ220,0000220,000
891 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"2 اینچ250,0000250,000
892 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ300,0000300,000
893 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"3 اینچ380,0000380,000
894 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز رده 40 مشخصات فنی عدد"4 اینچ600,0000600,000
895 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ23,100023,100
896 سر دنده بدون درز رده 40 سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ28,050028,050
897 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ46,200046,200
898 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ53,900053,900
899 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ68,200068,200
900 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ90,200090,200
901 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ155,1000155,100
902 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد" 3 اینچ236,5000236,500
903 سر دنده بدون درز ایران اتصال سر دنده بدون درز ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ326,7000326,700
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟