کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
718 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ31,900031,900
719 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/443,450043,450
720 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ54,450054,450
721 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ112,2000112,200
722 زانو 90 درجه SGP بنکن زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ145,2000145,200
723 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ171,6000171,600
724 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ330,0000330,000
725 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ520,3000520,300
726 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ641,3000641,300
727 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ1,452,00001,452,000
728 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ1,754,50001,754,500
729 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ3,245,00003,245,000
730 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"10 اینچ5,995,00005,995,000
731 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"12 اینچ12,639,000012,639,000
732 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"14 اینچ17,193,000017,193,000
733 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"16 اینچ19,965,000019,965,000
734 سه راه مانیسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ45,100045,100
735 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ64,900064,900
736 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ103,4000103,400
737 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ115,5000115,500
738 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ181,5000181,500
739 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ220,0000220,000
740 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ418,0000418,000
741 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ479,6000479,600
742 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ962,5000962,500
743 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ1,870,00001,870,000
744 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ2,002,00002,002,000
745 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ3,410,00003,410,000
746 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"10 اینچ5,995,00005,995,000
747 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"3/464,900064,900
748 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی "1/2*"1101,2000101,200
749 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1103,4000103,400
750 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/4102,3000102,300
751 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4115,5000115,500
752 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4156,2000156,200
753 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2156,2000156,200
754 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2156,2000156,200
755 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2181,5000181,500
756 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2203,5000203,500
757 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"2203,5000203,500
758 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"2203,5000203,500
759 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "2220,0000220,000
760 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "2220,0000220,000
761 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2372,9000372,900
762 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "2.1/2372,9000372,900
763 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "2.1/2418,0000418,000
764 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2.1/2418,0000418,000
765 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2* "2.1/2446,6000446,600
766 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "3446,6000446,600
767 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "3479,6000479,600
768 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "3479,6000479,600
769 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "3479,6000479,600
770 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "3931,7000931,700
771 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "4931,7000931,700
772 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "4931,7000931,700
773 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "4931,7000931,700
774 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "4962,5000962,500
775 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "4962,5000962,500
776 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "51,837,00001,837,000
777 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "51,837,00001,837,000
778 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4* "51,837,00001,837,000
779 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "62,002,00002,002,000
780 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "62,002,00002,002,000
781 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "62,002,00002,002,000
782 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 * "62,002,00002,002,000
783 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "83,410,00003,410,000
784 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 * "83,410,00003,410,000
785 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 * "83,410,00003,410,000
786 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 *"105,995,00005,995,000
787 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 * "105,995,00005,995,000
788 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "3/426,400026,400
789 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "141,800041,800
790 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "141,800041,800
791 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "1.1/446,200046,200
792 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "1.1/446,200046,200
793 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "1.1/442,900042,900
794 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "1.1/275,900075,900
795 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "1.1/275,900075,900
796 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "1.1/272,600072,600
797 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4* "1.1/272,600072,600
798 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "2104,5000104,500
799 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "2104,5000104,500
800 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "292,400092,400
801 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "289,100089,100
802 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "289,100089,100
803 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "2.1/2159,5000159,500
804 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "2.1/2159,5000159,500
805 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2.1/2139,7000139,700
806 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "2.1/2139,7000139,700
807 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "3293,7000293,700
808 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "3293,7000293,700
809 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "3179,3000179,300
810 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "3179,3000179,300
811 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "3179,3000179,300
812 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "4386,1000386,100
813 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "4386,1000386,100
814 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2* "4359,7000359,700
815 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "4305,8000305,800
816 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "4305,8000305,800
817 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "5639,1000639,100
818 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "5586,3000586,300
819 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "5586,3000586,300
820 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "6785,4000785,400
821 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "6665,5000665,500
822 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 * "6665,5000665,500
823 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ3,85003,850
824 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ4,51004,510
825 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ4,95004,950
827 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ6,38006,380
828 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ7,81007,810
829 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ11,660011,660
830 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ14,850014,850
831 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ21,890021,890
832 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ33,000033,000
833 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ77,000077,000
834 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ101,2000101,200
835 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ159,5000159,500
836 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ11,660011,660
837 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ14,850014,850
838 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ21,890021,890
839 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ33,000033,000
840 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ77,000077,000
841 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ101,2000101,200
842 گپ تخت ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ23,100023,100
843 گپ تخت ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ28,050028,050
844 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ46,200046,200
845 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ53,900053,900
846 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ68,200068,200
847 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ90,200090,200
848 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ155,1000155,100
849 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ236,5000236,500
850 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ326,7000326,700
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟