کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
718 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ28,500028,500
719 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/436,500036,500
720 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ43,600043,600
721 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ79,000079,000
722 زانو 90 درجه SGP بنکن زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ97,000097,000
723 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ130,0000130,000
724 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ255,0000255,000
725 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ375,0000375,000
726 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ670,0000670,000
727 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ1,270,00001,270,000
728 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ1,590,00001,590,000
729 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ3,250,00003,250,000
730 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"10 اینچ4,850,00004,850,000
731 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"12 اینچ8,800,00008,800,000
732 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"14 اینچ11,000,000011,000,000
733 زانو 90 درجه مانسمان ایران اتصال زانو 90 درجه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"16 اینچ20,300,000020,300,000
734 سه راه مانیسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ38,000038,000
735 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ47,000047,000
736 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ75,000075,000
737 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ93,000093,000
738 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ130,0000130,000
739 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ175,0000175,000
740 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ270,0000270,000
741 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ450,0000450,000
742 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ750,0000750,000
743 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ1,600,00001,600,000
744 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ1,800,00001,800,000
745 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ3,000,00003,000,000
746 سه راه مانسمان ایران اتصال سه راه مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"10 اینچ4,800,00004,800,000
747 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"3/475,000075,000
748 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی "1/2*"175,000075,000
749 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"175,000075,000
750 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/493,000093,000
751 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/493,000093,000
752 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4100,0000100,000
753 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2130,0000130,000
754 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2130,0000130,000
755 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2130,0000130,000
756 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2145,0000145,000
757 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2*"2175,0000175,000
758 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4*"2175,0000175,000
759 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "2175,0000175,000
760 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "2175,0000175,000
761 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2190,0000190,000
762 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "2.1/2270,0000270,000
763 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "2.1/2270,0000270,000
764 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2.1/2290,0000290,000
765 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2* "2.1/2290,0000290,000
766 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "3450,0000450,000
767 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "3450,0000450,000
768 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "3480,0000480,000
769 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "3480,0000480,000
770 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "3480,0000480,000
771 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "4750,0000750,000
772 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "4750,0000750,000
773 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "4800,0000800,000
774 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "4800,0000800,000
775 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "4800,0000800,000
776 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "51,600,00001,600,000
777 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "51,600,00001,600,000
778 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4* "51,600,00001,600,000
779 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "61,800,00001,800,000
780 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "61,800,00001,800,000
781 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "61,800,00001,800,000
782 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 * "61,800,00001,800,000
783 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "83,000,00003,000,000
784 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 * "83,000,00003,000,000
785 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 * "83,000,00003,000,000
786 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 *"104,800,00004,800,000
787 سه راه تبدیل مانسمان ایران اتصال سه راه تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 * "104,800,00004,800,000
788 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "3/421,000021,000
789 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "133,000033,000
790 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "133,000033,000
791 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "1.1/438,000038,000
792 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "1.1/438,000038,000
793 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "1.1/433,000033,000
794 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "1.1/256,000056,000
795 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "1.1/256,000056,000
796 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "1.1/253,000053,000
797 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4* "1.1/253,000053,000
798 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 * "285,000085,000
799 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 * "285,000085,000
800 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "279,000079,000
801 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "277,000077,000
802 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "277,000077,000
803 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "2.1/2125,0000125,000
804 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "2.1/2125,0000125,000
805 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2.1/2100,0000100,000
806 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "2.1/2100,0000100,000
807 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 * "3190,0000190,000
808 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "3190,0000190,000
809 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "3163,0000163,000
810 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 * "3163,0000163,000
811 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "3163,0000163,000
812 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "4320,0000320,000
813 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "4320,0000320,000
814 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2* "4290,0000290,000
815 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "4250,0000250,000
816 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "4250,0000250,000
817 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "5550,0000550,000
818 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "5500,0000500,000
819 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "5500,0000500,000
820 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 * "6700,0000700,000
821 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 * "6590,0000590,000
822 تبدیل مانسمان ایران اتصال تبدیل مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 * "6590,0000590,000
823 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ2,30002,300
824 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ3,10003,100
825 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ3,66003,660
827 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ4,25004,250
828 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ4,87004,870
829 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ8,56008,560
830 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ127,5800127,580
831 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ16,800016,800
832 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ26,500026,500
833 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ56,500056,500
834 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ74,500074,500
835 گپ گود ایران اتصال گپ گود ایران اتصال مشخصات فنی عدد"8 اینچ122,0000122,000
836 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ7,73007,730
837 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ11,500011,500
838 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ13,000013,000
839 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ18,000018,000
840 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"5 اینچ35,000035,000
841 گپ تخت ایران اتصال گپ تخت ایران اتصال مشخصات فنی عدد"6 اینچ59,500059,500
842 گپ تخت ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ17,300017,300
843 گپ تخت ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ20,000020,000
844 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1 اینچ30,000030,000
845 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ43,000043,000
846 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ52,000052,000
847 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2 اینچ85,000085,000
848 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ89,000089,000
849 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"3 اینچ118,0000118,000
850 سردنده مانسمان ایران اتصال سردنده مانیسمان ایران اتصال مشخصات فنی عدد"4 اینچ195,0000195,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟