کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1694 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"1/4000
1695 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"3/800
1696 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"1/200
1697 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"3/400
1698 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"100
1699 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"1.1/400
1700 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"1.1/200
1701 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"200
1702 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"2.1/200
1703 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"300
1704 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"400
1705 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"1/200
1706 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"3/400
1707 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 2000 عدد"200
1708 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"1/400
1709 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"3/800
1710 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"1/200
1711 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"3/400
1712 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 20000 عدد"100
1713 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"1.1/400
1714 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"1.1/200
1715 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"200
1716 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"2.1/200
1717 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"300
1718 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 2000 عدد"400
1719 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1720 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1721 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1722 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1723 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1724 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1725 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1726 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1727 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1728 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1729 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1730 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1731 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1732 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1733 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1734 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1735 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1736 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1737 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1738 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1740 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1741 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1742 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1743 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد" 3/800
1744 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1745 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1746 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1747 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1748 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1749 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1750 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد" 2.1/200
1751 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1752 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1753 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/4*"3/800
1754 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/4*"1/200
1756 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"3/800
1757 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"3/400
1758 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"100
1759 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/4*"100
1760 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"1.1/400
1761 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/4*"1.1/400
1762 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1*"1.1/400
1763 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"1.1/200
1764 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/4*"1.1/200
1765 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1*"1.1/200
1766 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/4*"1.1/200
1767 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"200
1768 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/4*"200
1769 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1*"200
1770 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/4*"200
1771 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/2*"200
1772 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2/*"2.1/200
1773 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/4*"2.1/200
1774 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1*"2.1/200
1775 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/4*"2.1/200
1776 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/2*"2.1/200
1777 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"2*"2.1/200
1778 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/2*"300
1779 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/4*"300
1780 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1*"300
1781 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/4*"300
1782 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/2*"300
1783 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"2*"300
1784 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/2*"300
1785 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1*"400
1786 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/4*"400
1787 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/2*"400
1788 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"2*"400
1789 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/2*"400
1790 قیمت سه راه تبدیل (red tee) دنده ای سه راه تبدیل(RED TEE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3*"400
1791 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1792 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1793 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1794 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1795 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1796 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1797 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1798 قیمت چهارراه cross دنده ای چهارراه(CROSS)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1799 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1800 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1801 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1802 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1803 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1804 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1805 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1806 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1807 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1808 قیمت چهارراه cross دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1809 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره(UNION) دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1810 قیمت گپ دنده ای کپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1811 قیمت گپ دنده ای کپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1812 قیمت گپ دنده ای کپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1813 قیمت گپ دنده ای کپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1814 قیمت گپ دنده ای کپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1815 قیمت گپ دنده ای گپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1816 قیمت گپ دنده ای گپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1817 قیمت گپ دنده ای گپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1818 قیمت گپ دنده ای گپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1819 قیمت گپ دنده ای گپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1820 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ(CAP) دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1821 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1822 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1823 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1824 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1825 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1826 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1827 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1828 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1829 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1832 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1833 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1834 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1835 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1836 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED. CPLG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1837 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1838 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1839 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1840 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1841 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1842 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1843 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1844 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوپلینگ بوشن تبدیل(RED CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1845 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1846 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1847 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1848 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1849 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1850 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1851 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1852 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 30000 عدد"200
1853 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1854 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1855 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1856 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1857 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1858 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1859 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1860 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1861 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1862 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1863 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1864 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1865 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1866 قیمت درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای درپوش شش گوش (HEX PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1867 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1868 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1869 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1870 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1871 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1872 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1873 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1874 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1875 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1876 قیمت درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای درپوش گرد (ROUND PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1877 درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس3000 عدد"1/400
1878 درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1879 قیمت درپوش گرد سر چهار گوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1880 درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1881 درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1882 درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1883 درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1884 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای درپوش گرد سرچهارگوش (SQ PLUG)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1885 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1886 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1887 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1888 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1889 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1890 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1891 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1892 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1893 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1894 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1895 قیمت بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای بوشن شش گوش (HEX BUSH)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1896 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1897 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1898 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1899 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1900 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1901 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1902 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1903 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1904 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1905 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1906 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای کلاس 3000 عدد"400
1907 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1908 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1909 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1910 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1911 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1912 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1913 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1914 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1915 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/400
1916 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/800
1917 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"1/200
1918 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"3/400
1919 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"100
1920 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/400
1921 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"1.1/200
1922 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"200
1923 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"2.1/200
1924 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 3000 عدد"300
1925 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای کلاس 6000 عدد"400
1926 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1927 قیمت زانو چپقی (ST-ELBOW)دنده ای زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1928 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1929 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1930 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1931 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1932 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1933 قیمت زانو 90درجه دنده ای elbow زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1934 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
1935 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90 درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"300
1936 قیمت زانو 90 درجه (ELBOW)دنده زانو 90درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"400
1937 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1938 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1939 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1940 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1941 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1942 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1943 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو 45درجه (ELBOW)دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1944 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1945 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
1946 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
1947 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو ۴۵ درجه (ELBOW) دنده ای کلاس 6000 عدد"400
1948 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1949 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1950 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1951 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1952 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1953 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1954 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1955 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1956 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
1957 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
1958 قیمت سه راه (tee)دنده ای سه راه (TEE) دنده ای کلاس 6000 عدد"400
1959 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1960 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1961 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1962 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1963 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1964 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1965 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1966 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای مهره ماسوره (UNION) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1967 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
1968 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1969 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1970 قیمت مهره ماسوره (UNION) دنده ای گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1971 قیمت گپ دندهای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1972 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1973 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1974 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1975 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1976 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
1977 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
1978 قیمت گپ دنده ای فشار قوی گپ (CAP) دنده ای کلاس 6000 عدد"400
1979 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1981 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1982 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1983 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1984 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1985 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1986 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1987 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1988 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
1989 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
1990 قیمت کوپلینگ بوشن(FULL CPLG) دنده ای کوبلینگ بوشن (FULL CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"400
1991 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
1992 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
1993 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
1994 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
1995 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
1996 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
1997 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
1998 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
1999 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
2000 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
2001 قیمت نیم بوشن(HALF CP.LG) دنده ای نیم بوشن (HALF CPLG) دنده ای کلاس 6000 عدد"400
2002 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
2003 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
2004 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
2005 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
2006 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
2007 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
2008 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
2009 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
2010 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
2011 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"300
2012 قیمت مغزی (HEX NIPPLE)دنده ای مغزی (HEX NIPPLE) دنده ای کلاس 6000 عدد"400
2013 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/400
2014 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/800
2015 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"1/200
2016 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"3/400
2017 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"100
2018 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/400
2019 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"1.1/200
2020 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"200
2021 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تردولت (Outlet reducing Way) دنده ای کلاس 6000 عدد"2.1/200
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟