کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1532 زانو گالوانیزه 90درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد"1/239,000039,000
1533 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد"3/457,000057,000
1534 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90درجه چین مشخصات فنی عدد"1115,0000115,000
1535 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد"1/1/4139,0000139,000
1536 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چینی مشخصات فنی عدد"1.1/2169,0000169,000
1537 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد"2240,0000240,000
1538 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد" 2.1/2380,0000380,000
1539 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد" 3648,0000648,000
1540 زانو گالوانیزه 90 درجه چینی زانو گالوانیزه 90 درجه چین مشخصات فنی عدد" 4996,0000996,000
1541 زانو  گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 1/224,000024,000
1542 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 3/442,000042,000
1543 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 172,000072,000
1544 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/490,000090,000
1545 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/2145,0000145,000
1546 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 2185,0000185,000
1547 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 2.1/2245,0000245,000
1548 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 3445,0000445,000
1549 زانو گالوانیزه 45 درجه چینی زانو گالوانیزه 45 درجه چین مشخصات فنی عدد" 4840,0000840,000
1550 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1/260,000060,000
1551 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 3/484,000084,000
1552 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1109,0000109,000
1553 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/4169,0000169,000
1554 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/2205,0000205,000
1555 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2318,0000318,000
1556 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چینی مشخصات فنی عدد" 2.1/2468,0000468,000
1557 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چینی مشخصات فنی عدد"3720,0000720,000
1558 سه راه گالوانیزه چینی سه راه گالوانیزه چینی مشخصات فنی عدد"41,152,00001,152,000
1559 سه راه تبدیل گالوانیزه چین سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"3/464,000064,000
1560 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"196,000096,000
1561 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"196,000096,000
1562 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/4115,0000115,000
1563 سه راه گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2115,0000115,000
1564 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4115,0000115,000
1565 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2150,0000150,000
1566 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2150,0000150,000
1567 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2150,0000150,000
1568 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2160,0000160,000
1569  سه راه تبدیل گالوانیزه سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2* "2288,0000288,000
1570 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4* 2288,0000288,000
1571 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1 * 2288,0000288,000
1572 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2288,0000288,000
1573 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2300,0000300,000
1574 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"2.1/2325,0000325,000
1575 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"2.1/2325,0000325,000
1576 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"2.1/2325,0000325,000
1577 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2325,0000325,000
1578 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/2338,0000338,000
1579 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2*"2.1/2338,0000338,000
1580 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"3576,0000576,000
1581 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"3576,0000576,000
1582 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1 * "3576,0000576,000
1583 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"3576,0000576,000
1584 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"3576,0000576,000
1586 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2*"3576,0000576,000
1587 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2*"31,080,00001,080,000
1588 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"41,080,00001,080,000
1589 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"41,080,00001,080,000
1590 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"41,080,00001,080,000
1591 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"41,080,00001,080,000
1592 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"41,080,00001,080,000
1593 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2*"41,120,00001,120,000
1594 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2*"41,120,00001,120,000
1595 سه راه تبدیل گالوانیزه چینی سه راه تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3 * "439,000039,000
1596 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/265,000065,000
1597 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/490,000090,000
1598 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1126,0000126,000
1599 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4174,0000174,000
1600 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2258,0000258,000
1601 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2402,0000402,000
1602 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2402,0000402,000
1603 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3678,0000678,000
1604 چپقی گالوانیزه چین چپقی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"41,080,00001,080,000
1605 چپقی گالوانیزه چین چپقی45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1/239,000039,000
1606 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/460,000060,000
1607 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"184,000084,000
1608 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/496,000096,000
1609 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/2156,0000156,000
1610 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2210,0000210,000
1611 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2.1/2320,0000320,000
1612 چپقی گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 3570,0000570,000
1613 چپقی 45 درجه  گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 4840,0000840,000
1614 چپقی گالوانیزه 45درجه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1/2288,0000288,000
1615 چپقی گالوانیزه 45درجه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 3/441,000041,000
1616 چپقی 45 درجه  گالوانیزه چین چپقی 45 درجه گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 168,000068,000
1617 بوشن گالوانیزه چین بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/498,000098,000
1618 بوشن گالوانیزه چین بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/2145,0000145,000
1619 بوشن گالوانیزه چین بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2180,0000180,000
1620 بوشن گالوانیزه چین بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2.1/2300,0000300,000
1621 بوشن گالوانیزه چین بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3378,0000378,000
1622 بوشن گالوانیزه چین بوشن گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 4552,0000552,000
1623 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1/226,000026,000
1624 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/444,000044,000
1625 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"163,000063,000
1626 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/478,000078,000
1627 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/2108,0000108,000
1628 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2145,0000145,000
1629 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2.1/2228,0000228,000
1630 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 3318,0000318,000
1631 مغزی گالوانیزه چین مغزی گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"4564,0000564,000
1632 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/229,000029,000
1633 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 3/445,000045,000
1634 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 166,000066,000
1635 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/4108,0000108,000
1636 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالونیزه چین مشخصات فنی عدد" 1.1/2132,0000132,000
1637 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2168,0000168,000
1638 رو پیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 2.1/2348,0000348,000
1639 روپیچ گالوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 3000
1640 رو پیچ گاوانیزه چینی رو پیچ گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 4000
1641 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"3/419,200019,200
1642 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"132,400032,400
1643 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"130,600030,600
1644 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/464,800064,800
1645 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/466,000066,000
1646 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"1.1/460,000060,000
1647 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/278,000078,000
1648 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/278,000078,000
1649 تبدیل گالونیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"1.1/278,000078,000
1650 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/278,000078,000
1651 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2* "2114,0000114,000
1652 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"2114,0000114,000
1653 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد" 1 * "2114,0000114,000
1654 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2114,0000114,000
1655 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2114,0000114,000
1656 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2*"2.1/2180,0000180,000
1657 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"2.1/2180,0000180,000
1658 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1*"2.1/2180,0000180,000
1659 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2180,0000180,000
1660 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/2180,0000180,000
1661 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2*"2.1/2180,0000180,000
1662 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2 * "3288,0000288,000
1663 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"3288,0000288,000
1664 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1 * "3288,0000288,000
1665 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"3288,0000288,000
1666 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"3288,0000288,000
1667 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2 * "3288,0000288,000
1668 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2*"3288,0000288,000
1669 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/2 * "4516,0000516,000
1670 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4*"4516,0000516,000
1671 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1 * "4516,0000516,000
1672 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4*"4492,0000492,000
1673 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2*"4492,0000492,000
1674 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2*"4492,0000492,000
1675 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2*"4492,0000492,000
1676 تبدیل گالوانیره چینی تبدیل گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3 * "4492,0000492,000
1677 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/281,000081,000
1678 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/4120,0000120,000
1679 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1175,0000175,000
1680 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/4258,0000258,000
1681 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/2348,0000348,000
1682 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2462,0000462,000
1683 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2648,0000648,000
1684 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3864,0000864,000
1685 مهره ماسوره گالوانیزه چین مهره ماسوره گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"41,380,00001,380,000
1686 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1/29,60009,600
1687 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3/415,600015,600
1688 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"124,000024,000
1689 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/437,800037,800
1690 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"1.1/254,000054,000
1691 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"280,400080,400
1692 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"2.1/2115,0000115,000
1693 درپوش گالوانیزه چین درپوش گالوانیزه چین مشخصات فنی عدد"3180,0000180,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟