کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
1234 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ100,0000100,000
1235 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ135,0000135,000
1236 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد" 1 اینچ210,0000210,000
1238 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ390,0000390,000
1239 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ940,0000940,000
1240 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ1,350,00001,350,000
1241 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,500,00001,500,000
1242 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3 اینچ2,350,00002,350,000
1243 زانو گالوانیزه 90 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 90درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"4 اینچ000
1244 زانو گالوانیزه 45 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ000
1245 زانو گالوانیزه 45 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ000
1246 زانو گالوانیزه45 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ000
1247 زانو گالوانیزه 45 درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس زانو گالوانیزه 45درجه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3 اینچ000
1248 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ110,0000110,000
1249 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ150,0000150,000
1250 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ220,0000220,000
1251 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ320,0000320,000
1252 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ420,0000420,000
1253 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ980,0000980,000
1254 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,500,00001,500,000
1255 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,700,00001,700,000
1256 سه راه 90 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس سه راه 90درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"4 اینچ2,600,00002,600,000
1257 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4170,0000170,000
1258 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"1250,0000250,000
1259 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"1250,0000250,000
1260 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/4350,0000350,000
1261 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4350,0000350,000
1262 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4350,0000350,000
1263 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2450,0000450,000
1264 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2450,0000450,000
1265 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2450,0000450,000
1266 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2450,0000450,000
1267 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"21,050,00001,050,000
1268 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"21,050,00001,050,000
1269 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"21,050,00001,050,000
1270 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"21,050,00001,050,000
1271 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2*"21,050,00001,050,000
1272 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"2.1/21,550,00001,550,000
1273 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"2.1/21,550,00001,550,000
1274 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/21,550,00001,550,000
1275 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/21,550,00001,550,000
1276 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2*"2.1/21,550,00001,550,000
1277 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"32,000,00002,000,000
1278 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"32,000,00002,000,000
1279 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"32,000,00002,000,000
1280 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2*"32,000,00002,000,000
1281 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2*"32,000,00002,000,000
1282 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2*"32,000,00002,000,000
1283 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2* "42,850,00002,850,000
1284 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2*"42,850,00002,850,000
1285 سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس سه راه تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3*"42,850,00002,850,000
1286 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ105,0000105,000
1287 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ140,0000140,000
1288 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ215,0000215,000
1289 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ300,0000300,000
1290 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ400,0000400,000
1291 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ950,0000950,000
1292 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,400,00001,400,000
1293 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,550,00001,550,000
1294 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"4 اینچ2,450,00002,450,000
1295 چپقی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی 45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ000
1296 چپقی 45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی 45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ000
1297 چپقی 45 درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس چپقی 45درجه گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ000
1298 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ88,000088,000
1299 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ110,0000110,000
1300 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ150,0000150,000
1301 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ230,0000230,000
1302 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ250,0000250,000
1303 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ500,0000500,000
1304 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ850,0000850,000
1305 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,100,00001,100,000
1306 بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس بوشن گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"4 اینچ1,350,00001,350,000
1307 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ90,000090,000
1308 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ120,0000120,000
1309 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ155,0000155,000
1310 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ250,0000250,000
1311 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ260,0000260,000
1312 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ620,0000620,000
1313 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ900,0000900,000
1314 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,200,00001,200,000
1315 مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مغزی گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"4 اینچ1,500,00001,500,000
1316 روپیچ تو پیچ  گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس رو پیچ تو پیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ110,0000110,000
1317 روپیچ تو پیچ  گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس رو پیچ تو پیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ130,0000130,000
1318 روپیچ تو پیچ  گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس رو پیچ تو پیچ گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ210,0000210,000
1320 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4130,0000130,000
1321 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"1130,0000130,000
1322 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4* "1195,0000195,000
1323 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/4195,0000195,000
1324 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4195,0000195,000
1325 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4210,0000210,000
1326 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2210,0000210,000
1327 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2210,0000210,000
1328 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2210,0000210,000
1329 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2210,0000210,000
1330 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2*"2290,0000290,000
1331 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4*"2290,0000290,000
1332 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"2290,0000290,000
1333 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2290,0000290,000
1334 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2290,0000290,000
1335 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1*"2.1/2520,0000520,000
1336 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2520,0000520,000
1337 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/2520,0000520,000
1338 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2*"2.1/2520,0000520,000
1339 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4*"3780,0000780,000
1340 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2*"3780,0000780,000
1341 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2*"3780,0000780,000
1342 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2*"3780,0000780,000
1343 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2*"41,150,00001,150,000
1344 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/2*"41,150,00001,150,000
1345 تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس تبدیل گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3*"41,150,00001,150,000
1346 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ280,0000280,000
1347 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ440,0000440,000
1348 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1 اینچ520,0000520,000
1349 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ880,0000880,000
1350 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ1,100,00001,100,000
1351 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2 اینچ2,000,00002,000,000
1352 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"2.1/23,450,00003,450,000
1353 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"33,900,00003,900,000
1354 مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+)سوئیس مهره ماسوره گالوانیزه جورج فیشر (+GF+) سوئیس مشخصات فنی عدد"4 اینچ4,950,00004,950,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟