کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
8427 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 6mm 29,0002023,200
8428 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 9mm 33,0002026,400
8429 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 12mm 37,0002029,600
8430 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 16mm 43,0002034,400
8431 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 18mm 48,0002038,400
8432 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 20mm 53,0002042,400
8433 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 22mm 58,0002046,400
8434 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 25mm 63,0002050,400
8435 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 28mm 70,0002056,000
8436 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 32mm 83,0002066,400
8437 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 35mm 95,0002076,000
8438 عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری (ضخامت 9mm) قطر داخلی 42mm 119,0002095,200
8439 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 48mm 143,00020114,400
8440 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 54mm 156,00020124,800
8441 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی60mm 165,00020132,000
8442 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی67mm 178,00020142,400
8443 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی76mm 189,00020151,200
8444 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 80mm 199,00020159,200
8445 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 89mm 215,00020172,000
8446 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 100mm 255,00020204,000
8447 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 9mm) قطر داخلی 114mm 289,00020231,200
8448 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 6mm 61,0002048,800
8449 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 9mm 66,0002052,800
8450 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 12mm 71,0002056,800
8451 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 16mm 76,0002060,800
8452 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 18mm 81,0002064,800
8453 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 20mm 86,0002068,800
8454 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 22mm 91,0002072,800
8455 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 25mm 101,0002080,800
8456 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 28mm 111,0002088,800
8457 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 32mm 121,0002096,800
8458 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 35mm 131,00020104,800
8459 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 42mm 151,00020120,800
8460 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 48mm 176,00020140,800
8461 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 54mm 199,00020159,200
8462 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 60mm 219,00020175,200
8463 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 67mm 259,00020207,200
8464 عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری( ضخامت 13mm) قطر داخلی 76mm 279,00020223,200
8465 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی80mm 299,00020239,200
8466 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 89mm 319,00020255,200
8467 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی 100mm 349,00020279,200
8468 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 13mm) قطر داخلی114mm 379,00020303,200
8469 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 6mm 80,0002064,000
8470 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 9mm 85,0002068,000
8471 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 12mm 90,0002072,000
8472 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 16mm 95,0002076,000
8473 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 18mm 101,0002080,800
8474 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی20mm 106,0002084,800
8475 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 22mm 115,0002092,000
8476 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی25mm 122,0002097,600
8477 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 28mm 130,00020104,000
8478 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 32mm 145,00020116,000
8479 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 35mm 159,00020127,200
8480 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 42mm 185,00020148,000
8481 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 48mm 209,00020167,200
8482 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 54mm 234,00020187,200
8483 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 60mm 256,00020204,800
8484 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 67mm 284,00020227,200
8485 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 76mm 299,00020239,200
8486 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 80mm 345,00020276,000
8487 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 89mm 365,00020292,000
8488 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 100mm 395,00020316,000
8489 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 16mm) قطر داخلی 114mm 433,00020346,400
8490 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی6mm 109,0002087,200
8491 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 9mm 119,0002095,200
8492 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 12mm 129,00020103,200
8493 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی16mm 139,00020111,200
8494 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 18mm 149,00020119,200
8495 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 20mm 155,00020124,000
8496 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 22mm 164,00020131,200
8497 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 25mm 176,00020140,800
8498 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 28mm 189,00020151,200
8499 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 32mm 203,00020162,400
8500 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی35mm 235,00020188,000
8501 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 42mm 265,00020212,000
8502 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 48mm 299,00020239,200
8503 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 54mm 325,00020260,000
8504 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 60mm 345,00020276,000
8505 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 67mm 365,00020292,000
8506 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 76mm 399,00020319,200
8507 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 80mm 450,00020360,000
8508 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی89mm 490,00020392,000
8509 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 100mm 555,00020444,000
8510 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 19mm) قطر داخلی 114mm 595,00020476,000
8511 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 6mm 170,00020136,000
8512 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطرداخلی 9mm 185,00020148,000
8513 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 12mm 205,00020164,000
8514 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 16mm 219,00020175,200
8515 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 18mm 234,00020187,200
8516 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 20mm 255,00020204,000
8517 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 22m 270,00020216,000
8518 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 25mm 301,00020240,800
8519 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 28mm 325,00020260,000
8520 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 32mm 340,00020272,000
8521 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 35mm 375,00020300,000
8522 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 42mm 460,00020368,000
8523 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 48mm 499,00020399,200
8524 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 54mm 530,00020424,000
8525 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 60mm 599,00020479,200
8526 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 67mm 640,00020512,000
8527 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی76mm 723,00020578,400
8528 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 80mm 819,00020655,200
8529 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 89mm 910,00020728,000
8530 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) rقطر داخلی 100mm 990,00020792,000
8531 عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) عایق لوله ای آلاستومری(ضخامت 25mm) قطر داخلی 114mm 1,090,00020872,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟