کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
7983 پروفیل ارتفاع 16 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 16 میلیمتر هیلتی MM-C-16 شاخه 2 متر1600
7984 پروفیل ارتفاع 30 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 30 میلیمتر هیلتی MM-C-30 شاخه 3 متر3000
7985 پروفیل ارتفاع 36 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 36 میلیمتر هیلتی MM-C-36 شاخه 3 متر3600
7986 پروفیل ارتفاع 45 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 45 میلیمتر هیلتی MM-C-45 شاخه3 متر4500
7987 پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر هیلتی MQ-21 شاخه 3 متر2100
7988 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر هیلتی MQ-41 شاخه 3 متر4100
7989 پروفیل ارتفاع 72 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 72 میلیمتر هیلتی MQ-72 شاخه 6 متری7200
7990 پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر دوبل هیلتی پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر دوبل هیلتی MQ21D شاخه 3 متری2100
7991 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر دوبل هیلتی پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر دوبل هیلتی MQ-41D شاخه 3 متری4100
7992 تکیه گاه پروفیل هیلتی تکیه گاه پروفیل هیلتی MM-R-16 عدد1600
7993 تکیه گاه پروفیل هیلتی تکیه گاه پروفیل هیلتی MM-R-36 عدد3600
7994 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MM-WN M8 عددM800
7995 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MM-WN M 10 عددM1000
7996 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MM- S M10 عددM800
7997 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MM-S M10 عددM1000
7998 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B - 36/300mm عدد300mm00
7999 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM- B -36/450 mm عدد450mm00
8000 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B - 36/600 عدد600mm00
8001 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM - E16 عدد1600
8002 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM-E30 عدد3000
8003 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM-E -36 عدد3600
8004 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM- E 45 عدد4500
8005 مهار بند هیلتی مهار بند هیلتی MM-AB عدد00
8006 نبشی 1 پیچ هیلتی نبشی 1 پیچ هیلتی MM - AH 90 عددM800
8007 نبشی 2پیچ هیلتی نبشی 2پیچ هیلتی MM - A -90 عددM800
8008 مهره مخصوص هیلتی مهره مخصوص هیلتی MQN عددM1000
8009 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MQM-M8 عددM800
8010 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MQM-M10 عددM1000
8011 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MQM - M12 عددM1200
8012 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA - M8 عددM800
8013 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA - M10 عددM1000
8014 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA-M12 عددM1200
8015 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MQZ - E21 عدد00
8016 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MQZ-E41 عدد00
8017 نبشی 90درجه هیلتی نبشی 90درجه هیلتی MQW -4 عدد00
8018 تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی MQV - 2/2 D- 14 عدد00
8019 تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی MQP - 21-72 عدد00
8020 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"1/200
8021 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"3/400
8022 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"100
8023 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"1.1/400
8024 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"1.1/200
8025 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH -M10 عدد"200
8026 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"2.1/200
8027 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"300
8028 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"400
8029 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M12 عدد"600
8030 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M12 عدد"800
8031 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)12 - 16mm عدد"1/400
8032 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)20 - 25mm عدد"1/200
8033 بست آبرسانتی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانتی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)25 - 31mm عدد"3/400
8034 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)31 - 38mm عدد"100
8035 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)38 - 45mm عدد"1.1/400
8036 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)45 - 52mm عدد"1.1/200
8037 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)12 - 16mm عدد00
8038 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)59 - 66mm عدد"200
8039 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)11 - 15mm عدد"1/400
8040 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)16 - 20mm عدد"3/800
8041 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)16 -20mm عدد"1/200
8042 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP -PI(M8)25 - 28mm عدد"3/400
8043 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)32 - 36mm عدد"100
8044 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)38 - 46mm عدد"1.1/400
8045 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)48 - 63mm عدد"1.1/200
8046 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)54 - 58mm عدد00
8047 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)59 - 66mm عدد"200
8048 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 67 - 73 mm عدد00
8049 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 67 - 73 mm عدد00
8050 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 75 - 80 mm عدد"2.1/200
8051 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 75- 80 mm عدد"2.1/200
8052 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 81 - 87 mm عدد00
8053 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 81 - 87 mm عدد"300
8054 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 87 - 92 mm عدد"300
8055 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 87 - 92 mm عدد"3.1/200
8056 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 99 - 105 mm عدد"3.1/200
8057 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 99 - 105 mm عدد00
8058 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 107 -115 mm عدد"400
8059 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M810) 107 - 115 mm عدد"400
8060 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 120 - 128 mm عدد00
8061 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10)120 - 128 mm عدد00
8062 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 129 - 134 mm عدد00
8063 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 129 - 134 mm عدد00
8064 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 135 - 143 mm عدد"500
8065 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 135 - 143 mm عدد"500
8066 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 149 - 161 mm عدد00
8067 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 159- 161 mm عدد00
8068 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 162 - 170 mm عدد"600
8069 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 162 - 170 mm عدد"600
8070 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 177 - 182 mm عدد00
8071 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 177 - 182 mm عدد00
8072 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 192 - 204 mm عدد00
8073 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 192 - 204 mm عدد00
8074 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 207 - 219 mm عدد00
8075 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 207 - 219 mm عدد00
8076 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 218 - 226 mm عدد"800
8077 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 242 - 253 mm عدد00
8078 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 272 - 281 mm عدد"1000
8079 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 313 -326 mm عدد"1200
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟