کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
5981 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه50175,04024133,030
5982 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه50235,22024178,767
5983 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه50365,91024278,092
5984 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100 سانتی متری شاخه50703,67024534,789
5985 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه501,007,18024765,457
5986 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه70209,42024159,159
5987 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه70364,37024276,921
5988 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه70616,42024468,479
5989 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه701,205,98024916,545
5990 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه701,738,050241,320,918
5991 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه100442,96024336,650
5992 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه100701,03024532,783
5993 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1001,139,09024865,708
5994 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1002,207,400241,677,624
5995 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1003,257,760242,475,898
5996 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه125476,50024362,140
5997 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه125926,51024704,148
5998 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1251,677,620241,274,991
5999 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1253,125,680242,375,517
6000 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانیت متری شاخه1254,282,410243,254,632
6001 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه160850,98024646,745
6002 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه1601,418,130241,077,779
6003 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1603,337,640242,536,606
6004 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1605,011,300243,808,588
6005 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1607,517,130245,713,019
6006 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه50300,69024228,524
6007 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه50412,85024313,766
6008 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه50746,20024567,112
6009 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه501,069,83024813,071
6010 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه70399,44024303,574
6011 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه70663,18024504,017
6012 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه701,255,96024954,530
6013 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه701,890,770241,436,985
6014 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه100797,49024606,092
6015 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1001,229,00024934,040
6016 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1002,271,920241,726,659
6017 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1003,470,610242,637,664
6018 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه1251,016,37024772,441
6019 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1251,884,040241,431,870
6020 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1253,249,380242,469,529
6021 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1254,388,370243,335,161
6022 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه1601,512,420241,149,439
6023 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1603,434,820242,610,463
6024 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1605,344,490244,061,812
6025 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1608,016,410246,092,472
6026 زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50167,18024127,057
6027 زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70339,27024257,845
6028 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50230,35024175,066
6029 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100972,98024739,465
6030 زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50201,70024153,292
6031 زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70387,12024294,211
6032 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50144,15024109,554
6033 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70291,42024221,479
6034 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100345,16024262,322
6035 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد125882,85024670,966
6036 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1601,817,050241,380,958
6037 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد20011,770,200248,945,352
6038 زانو سوکت بلند 45درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو سوکت بلند 45درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100790,63024600,879
6039 زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100601,14024456,866
6040 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50357,24024271,502
6041 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1001,089,35024827,906
6042 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50294,17024223,569
6043 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70601,97024457,497
6044 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1001,403,240241,066,462
6045 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1251,924,550241,462,658
6046 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1604,097,290243,113,940
6047 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد20021,333,0002416,213,080
6048 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70*50410,75024312,170
6049 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*50762,79024579,720
6050 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70*50443,29024336,900
6051 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*50827,65024629,014
6052 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*70969,11024736,524
6053 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد125*1001,621,784241,232,556
6054 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد160*1002,684,230242,040,015
6055 سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70549,47024417,597
6056 سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1001,014,38524770,933
6057 سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1251,475,360241,121,274
6058 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد70*50255,37024194,081
6059 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*50410,26024311,798
6060 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*70446,45024339,302
6061 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد125*100629,85024478,686
6062 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد160*1251,187,17024902,249
6063 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد200*16012,246,000249,306,960
6064 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد50158,84024120,718
6065 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد70249,81024189,856
6066 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد100525,94024399,714
6067 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد125709,10024538,916
6068 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد5036,2902427,580
6069 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد7076,4002458,064
6070 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد100133,69024101,604
6071 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد125162,34024123,378
6072 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد160280,75024213,370
6073 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد50363,94024276,594
6074 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد70672,08024510,781
6075 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد1001,339,000241,017,640
6076 سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50289,01024219,648
6077 سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70597,15024453,834
6078 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد1001,149,16024873,362
6079 سیفون بادریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران سیفون بادریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد702,350,000241,786,000
6080 سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد1003,243,750242,465,250
6081 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عدد50562,52024427,515
6082 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عدد701,561,340241,186,618
6083 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عدد1002,563,350241,948,146
6084 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد50338,12024256,971
6085 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد70386,12024293,451
6086 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد100676,11024513,844
6087 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد125924,40024702,544
6088 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد1601,155,53024878,203
6089 کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران عدد50493,93024375,387
6090 کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران آبکاری شده عدد50843,67024641,189
6091 کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران عدد50533,65024405,574
6092 کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران آبکاری شده عدد50843,67024641,189
6093 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد4047,4202436,039
6094 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد5090,1502468,514
6095 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد70123,4502493,822
6096 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد100153,33024116,531
6097 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد125248,88024189,149
6098 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد160289,41024219,952
6099 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد5083,9102463,772
6100 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد70115,5602487,826
6101 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد100142,98024108,665
6102 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد125222,72024169,267
6103 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد160258,72024196,627
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟