کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
5981 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه50141,35024107,426
5982 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه50189,95024144,362
5983 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه50295,48024224,565
5984 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100 سانتی متری شاخه50556,26024422,758
5985 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه50787,62024598,591
5986 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه70169,11024128,524
5987 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه70294,24024223,622
5988 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه70497,76024378,298
5989 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه70976,84024742,398
5990 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه701,403,480241,066,645
5991 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه100357,70024271,852
5992 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه100566,09024430,228
5993 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه100919,82024699,063
5994 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1001,744,960241,326,170
5995 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1002,547,570241,936,153
5996 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه125384,78024292,433
5997 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه125748,17024568,609
5998 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1251,354,680241,029,557
5999 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1252,523,990241,918,232
6000 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانیت متری شاخه1253,458,050242,628,118
6001 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 30سانتی متری شاخه160687,18024522,257
6002 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه1601,145,15024870,314
6003 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1602,695,150242,048,314
6004 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1604,046,630243,075,439
6005 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1606,070,090244,613,268
6006 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه50242,82024184,543
6007 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه50333,38024253,369
6008 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه50589,88024448,309
6009 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه50836,62024635,831
6010 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه70322,55024245,138
6011 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه70535,53024407,003
6012 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه701,014,20024770,792
6013 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه701,526,810241,160,376
6014 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه100643,98024489,425
6015 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه100987,58024750,561
6016 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1001,795,960241,364,930
6017 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1002,714,030242,062,663
6018 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه125820,73024623,755
6019 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1251,521,370241,156,241
6020 لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله یکسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1252,623,890241,994,156
6021 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1253,543,620242,693,151
6022 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 50سانتی متری شاخه1601,221,28024928,173
6023 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 100سانتی متری شاخه1602,773,620242,107,951
6024 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 200سانتی متری شاخه1604,315,680243,279,917
6025 لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران لوله دوسر سوکت پوش فیت سایلنت پلیران 300سانتی متری شاخه1606,473,260244,919,678
6026 زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50111,1902484,504
6027 زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو کوتاه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70225,62024171,471
6028 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50153,19024116,424
6029 زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100647,04024491,750
6030 زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50134,14024101,946
6031 زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانوسوکت بلند 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70257,44024195,654
6032 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد5092,8402470,558
6033 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70193,80024147,288
6034 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100406,46024308,910
6035 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد125587,10024446,196
6036 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1601,208,34024918,338
6037 زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد20011,181,690248,498,084
6038 زانو سوکت بلند 45درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو سوکت بلند 45درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100525,77024399,585
6039 زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100399,77024303,825
6040 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50237,57024180,553
6041 سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100724,43024550,567
6042 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50185,34024140,858
6043 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70400,32024304,243
6044 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100903,32024686,523
6045 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1251,279,84024972,678
6046 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد1602,724,710242,070,780
6047 سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد20020,266,3502415,402,426
6048 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70*50273,16024207,602
6049 سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*50507,27024385,525
6050 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70*50294,80024224,048
6051 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*50550,39024418,296
6052 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*70644,47024489,797
6053 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد125*1001,078,49024819,652
6054 سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد160*1001,785,020241,356,615
6055 سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70365,40024277,704
6056 سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100674,57024512,673
6057 سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران سه راه بازدید 90 درجه پوش فیت سایلنت پلیران عدد125981,12024745,651
6058 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد70*50169,83024129,071
6059 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*50272,83024207,351
6060 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد100*70296,90024225,644
6061 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد125*100418,86024318,334
6062 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد160*125789,48024600,005
6063 تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران عدد200*16011,633,700248,841,612
6064 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد50105,4402480,134
6065 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد70166,13024126,259
6066 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد100349,76024265,818
6067 رابط پوش فیت سایلنت پلیران رابط پوش فیت سایلنت پلیران عدد125471,56024358,386
6068 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد5024,1402418,346
6069 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد7050,8102438,616
6070 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد10088,9102467,572
6071 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد125107,9702482,057
6072 درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران عدد160186,71024141,900
6073 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد50269,48024204,805
6074 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد70398,42024302,799
6075 سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک بلند پوش فیت سایلنت پلیران عدد1001,157,48024879,685
6076 سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران عدد50211,67024160,869
6077 سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران عدد70340,61024258,864
6078 سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران سیفون یک تکه با علمک کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران عدد100999,89024759,916
6079 سیفون بادریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران سیفون بادریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد701,562,750241,187,690
6080 سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد1002,157,100241,639,396
6081 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عدد50170,44024129,534
6082 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عدد70405,38024308,089
6083 عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران عدد100908,88024690,749
6084 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد50201,19024152,904
6085 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد70229,75024174,610
6086 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد100402,29024305,740
6087 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد125550,02024418,015
6088 دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران عدد160687,55024522,538
6089 کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران عدد50293,90024223,364
6090 کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی عمود)پوش فیت سایلنت پلیران آبکاری شده عدد50501,99024381,512
6091 کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران عدد50317,53024241,323
6092 کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران کف شور سیفون دار (خروجی افق)پوش فیت سایلنت پلیران آبکاری شده عدد50501,99024381,512
6093 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد4047,4202436,039
6094 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد5090,1502468,514
6095 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد70121,4502492,302
6096 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد100153,33024116,531
6097 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد125248,88024189,149
6098 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد160289,41024219,952
6099 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد5081,9102462,252
6100 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد70112,5602485,546
6101 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد100142,98024108,665
6102 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد125222,72024169,267
6103 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد160258,72024196,627
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟