کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
2163 زانو تبدیل 90درجه سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان2 زانو تبدیل سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1200,0000200,000
2162 زانو تبدیل 90درجه سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان2 زانو تبدیل سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1200,0000200,000
2161 زانو تبدیل 90درجه سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان2 زانو تبدیل سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4132,0000132,000
2160 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3690,00020552,000
2159 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2610,00020488,000
2158 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2252,00020201,600
2157 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2210,00020168,000
2156 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4137,00020109,600
2155 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"174,0002059,200
2154 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/453,0002042,400
2153 قیمت درپوش سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان درپوش سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/242,0002033,600
2152 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل -قیمت لوله مانیسمان مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"44,830,000203,864,000
2151 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل -قیمت لوله مانیسمان مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"33,840,000203,072,000
2150 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل -قیمت لوله مانیسمان مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/23,420,000202,736,000
2149 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل -قیمت لوله مانیسمان مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"21,950,000201,560,000
2148 مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2105,0002084,000
2147 قیمت لوله مانیسمان ،لوله رده 40،لوله بدون درز،لوله سبک چین مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4861,00020688,800
2146 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل -قیمت لوله مانیسمان مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1493,00020394,400
2145 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل -قیمت لوله مانیسمان مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4410,00020328,000
2144 قیمت مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY )برزیل مهره ماسوره سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2262,50020210,000
2143 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"4* "51,417,500201,134,000
2142 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3 * "41,207,50020966,000
2141 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2* "41,207,50020966,000
2140 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2 * "41,207,50020966,000
2139 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2* "3819,00020655,200
2138 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2 * "3819,00020655,200
2137 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2* "3819,00020655,200
2136 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2* "2.1/2546,00020436,800
2135 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2* "2.1/2546,00020436,800
2134 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2546,00020436,800
2133 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1*2.1/2546,00020436,800
2132 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 *"2305,00020244,000
2131 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 *"2305,00020244,000
2130 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1 * "2305,00020244,000
2129 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 * "2305,00020244,000
2128 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 * "2305,00020244,000
2127 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 *"1.1/2225,00020180,000
2126 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1 *"1.1/2225,00020180,000
2125 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 *"1.1/2225,00020180,000
2124 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2225,00020180,000
2123 قیمت تردولت (Outlet reducing Way)دنده ای تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4205,00020164,000
2122 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4205,00020164,000
2121 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 *"1.1/4205,00020164,000
2120 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 *"1137,00020109,600
2119 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 *"1137,00020109,600
2118 قیمت تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 *"3/474,0002059,200
2117 قیمت مغزی تبدیل سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی تبدیل سیاه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4* "1163,00020130,400
2116 قیمت مغزی تبدیل سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 *"1163,00020130,400
2115 قیمت مغزی تبدیل سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4126,00020100,800
2114 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"64,520,000203,616,000
2113 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"53,630,000202,904,000
2112 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"41,580,000201,264,000
2111 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"31,260,000201,008,000
2110 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2945,00020756,000
2109 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2651,00020520,800
2108 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2275,00020220,000
2107 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4263,00020210,400
2106 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1163,00020130,400
2105 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی-قیمت لوله مانیسمان مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4126,00020100,800
2104 قیمت مغزی سیاه توپی (tupy)توپی مغزی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/295,0002076,000
2102 قیمت بوشن تبدیل سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 *"1115,0002092,000
2101 قیمت بوشن تبدیل سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 * "1115,0002092,000
2100 قیمت بوشن تبدیل سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4115,0002092,000
2099 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"41,420,000201,136,000
2098 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"31,155,00020924,000
2097 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2895,00020716,000
2096 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2525,00020420,000
2095 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2265,00020212,000
2094 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4245,00020196,000
2093 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1158,00020126,400
2092 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4116,0002092,800
2091 قیمت بوشن سیاه توپی برزیل -قیمت لوله مانیسمان بوشن سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/293,0002074,400
2090 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی 45 درجه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1225,00020180,000
2089 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی 45 درجه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4147,00020117,600
2088 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی 45 درجه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2115,0002092,000
2087 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"42,580,000202,064,000
2086 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"31,630,000201,304,000
2085 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/21,470,000201,176,000
2084 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2997,00020797,600
2083 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2420,00020336,000
2082 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4315,00020252,000
2081 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1225,00020180,000
2080 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4148,00020118,400
2079 قیمت چپقی سیاه توپی (tupy)،قیمت لوله مانیسمان چپقی سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2115,0002092,000
2078 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3 * "43,000,000202,400,000
2077 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "43,000,000202,400,000
2076 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2* "43,000,000202,400,000
2075 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 * "32,100,000201,680,000
2074 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2 * "32,100,000201,680,000
2073 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "32,100,000201,680,000
2072 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 * "32,100,000201,680,000
2071 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1 * "32,100,000201,680,000
2070 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2 * "2.1/21,630,000201,304,000
2069 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "2.1/21,630,000201,304,000
2067 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1 * "2.1/21,630,000201,304,000
2066 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 * "21,100,00020880,000
2065 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"21,100,00020880,000
2064 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1 * "21,100,00020880,000
2063 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"21,100,00020880,000
2062 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"21,100,00020880,000
2061 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2473,00020378,400
2060 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2473,00020378,400
2059 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2473,00020378,400
2058 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 *"1.1/2473,00020378,400
2057 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4367,00020293,600
2056 قیمت سه راه تبدیل توپی (TUPY)-قیمت لوله و مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4367,00020293,600
2055 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/4367,00020293,600
2054 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1265,00020212,000
2053 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1262,50020210,000
2052 قیمت سه راه تبدیل توپی (TUPY)-قیمت لوله و مانیسمان سه راه تبدیل سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4178,50020142,800
2051 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"55,985,000204,788,000
2050 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"42,730,000202,184,000
2049 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"31,785,000201,428,000
2048 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/21,575,000201,260,000
2047 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"21,029,00020823,200
2046 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2441,00020352,800
2045 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4336,00020268,800
2044 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1231,00020184,800
2043 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4157,50020126,000
2042 قیمت سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل -قیمت لوله مانیسمان سه راه سیاه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2118,0002094,400
2041 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"42,470,000201,976,000
2040 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"31,575,000201,260,000
2039 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/21,420,000201,136,000
2038 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2987,00020789,600
2037 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2410,00020328,000
2036 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4305,00020244,000
2035 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1220,00020176,000
2034 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4142,00020113,600
2033 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 45 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2105,0002084,000
2032 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"65,460,000204,368,000
2031 قیمت زانو 45درجه دنده ای elbow زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"54,095,000203,276,000
2030 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"42,460,000201,968,000
2029 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"31,575,000201,260,000
2028 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/21,420,000201,136,000
2027 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"2987,00020789,600
2026 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2409,50020327,600
2025 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4304,50020243,600
2024 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1220,50020176,400
2023 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"3/4141,75020113,400
2022 قیمت زانو سیاه توپی (TUPY)قیمت لوله مانیسمان زانو سیاه 90 درجه توپی (TUPY)برزیل مشخصات فنی عدد"1/2105,0002084,000
1233 زانو تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) زانو تبدیل گالوانیزه 90درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1220,50020176,400
1232 زانو تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) زانو تبدیل گالوانیزه 90درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1220,50020176,400
1231 زانو تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) زانو تبدیل گالوانیزه90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4141,7500141,750
1230 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ141,75020113,400
1229 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ686,00020548,800
1228 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ609,00020487,200
1227 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ252,00020201,600
1226 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ210,00020168,000
1225 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ136,50020109,200
1223 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ52,5002042,000
1222 درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل درپوش گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ42,0002033,600
1221 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ5,190,000204,152,000
1220 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ4,095,000203,276,000
1219 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ3,622,000202,897,600
1218 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ2,100,000201,680,000
1217 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ1,155,00020924,000
1216 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ924,00020739,200
1215 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ546,00020436,800
1214 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ462,00020369,600
1213 مهره ماسوره گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مهره ماسوره گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ294,00020235,200
1212 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4*"5000
1211 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3*"41,207,00020965,600
1210 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2*"41,207,00020965,600
1209 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2*"41,207,00020965,600
1208 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2*"3818,00020654,400
1207 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2*"3818,00020654,400
1206 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"3818,00020654,400
1205 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2*"2.1/2545,00020436,000
1204 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/2545,00020436,000
1203 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/2545,00020436,000
1202 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"2.1/2546,00020436,800
1201 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2305,00020244,000
1200 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2305,00020244,000
1199 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"2305,00020244,000
1198 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"2305,00020244,000
1197 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"2305,00020244,000
1196 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"1.1/4220,00020176,000
1195 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2220,00020176,000
1194 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/2220,00020176,000
1193 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2220,00020176,000
1192 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4205,00020164,000
1191 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4205,00020164,000
1190 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/4204,00020163,200
1189 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1136,50020109,200
1188 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1136,50020109,200
1187 تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/473,5002058,800
1186 رو پیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ273,00020218,400
1185 رو پیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ220,50020176,400
1184 رو پیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) رو پیچ تو پیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ136,50020109,200
1183 رو پیچ تو پیچ گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) روپیچ توپیچ گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ115,5002092,400
1182 مغزی تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1162,75020130,200
1181 مغزی تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2* "1162,75020130,200
1180 مغزی تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4126,00020100,800
1179 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"6 اینچ4,515,000203,612,000
1178 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"5 اینچ3,622,500202,898,000
1177 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ1,575,000201,260,000
1176 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,260,000201,008,000
1175 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ945,00020756,000
1174 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ651,00020520,800
1173 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ273,00020218,400
1172 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ262,50020210,000
1171 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ162,75020130,200
1170 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ126,00020100,800
1169 مغزی گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) مغزی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ94,5002075,600
1168 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4* "1157,50020126,000
1167 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1157,50020126,000
1166 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4115,5002092,400
1165 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ1,417,500201,134,000
1164 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,155,00020924,000
1163 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ892,50020714,000
1162 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ525,00020420,000
1161 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ262,50020210,000
1160 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ241,50020193,200
1159 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ157,50020126,000
1158 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ115,5002092,400
1157 بوشن گالوانیزه توپی (TUPE) بوشن گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ92,4002073,920
1156 چپقی45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ225,75020180,600
1155 چپقی45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ147,00020117,600
1154 چپقی45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی 45 درجه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ110,0002088,000
1153 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ2,572,000202,057,600
1152 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,627,500201,302,000
1151 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیلل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,470,000201,176,000
1150 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ997,00020797,600
1149 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ420,00020336,000
1148 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ315,00020252,000
1147 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ225,00020180,000
1146 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ147,00020117,600
1145 چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل چپقی گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ110,0002088,000
1144 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3*"42,990,000202,392,000
1143 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2*"42,990,000202,392,000
1142 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2*"42,990,000202,392,000
1141 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2*"32,100,000201,680,000
1140 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2*"32,100,000201,680,000
1139 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"32,100,000201,680,000
1138 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"32,100,000201,680,000
1137 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"32,100,000201,680,000
1136 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2*"2.1/21,627,500201,302,000
1135 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"2.1/21,627,500201,302,000
1134 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"2.1/21,627,500201,302,000
1133 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"2.1/21,627,500201,302,000
1132 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2*"21,102,50020882,000
1131 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"21,102,50020882,000
1130 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"21,102,50020882,000
1129 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"21,102,50020882,000
1128 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"21,102,50020882,000
1127 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4*"1.1/2472,50020378,000
1126 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/2472,50020378,000
1125 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*1.1/2472,50020378,000
1124 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"1.1/2472,50020378,000
1123 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1*"1.1/4367,50020294,000
1122 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1.1/4367,50020294,000
1121 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2* "1.1/4367,50020294,000
1120 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4*"1262,50020210,000
1119 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2* "1262,50020210,000
1118 سه راه تبدیل گالوانیزه توپی برزیل (TUPE) سه راه تبدیل گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2*"3/4178,50020142,800
1117 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"5 اینچ5,985,000204,788,000
1116 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ2,730,000202,184,000
1115 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,785,000201,428,000
1114 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,575,000201,260,000
1113 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ1,029,00020823,200
1112 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ441,00020352,800
1111 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ336,00020268,800
1110 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ231,00020184,800
1109 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ157,50020126,000
1108 سه راه گالوانیزه توپی (TUPE)برزیل سه راه گالوانیزه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ115,5002092,400
1107 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ2,467,500201,974,000
1106 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,575,000201,260,000
1105 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,417,500201,134,000
1104 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ987,00020789,600
1103 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ409,50020327,600
1102 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ304,50020243,600
1101 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ220,50020176,400
1100 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ141,75020113,400
1099 زانو گالوانیزه 45 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 45درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ105,0002084,000
1098 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"6 اینچ5,460,000204,368,000
1097 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"5 اینچ4,095,000203,276,000
1096 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"4 اینچ2,467,500201,974,000
1095 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"3 اینچ1,575,000201,260,000
1094 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2.1/2 اینچ1,417,500201,134,000
1093 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"2 اینچ987,00020789,600
1092 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPE) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/2 اینچ409,50020327,600
1091 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPE) برزیل مشخصات فنی عدد"1.1/4 اینچ304,50020243,600
1090 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TYPE) برزیل مشخصات فنی عدد"1 اینچ220,50020176,400
1089 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90درجه توپی (TUPE) برزیل مشخصات فنی عدد"3/4 اینچ141,75020113,400
1088 زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل زانو گالوانیزه 90 درجه توپی (TUPY) برزیل مشخصات فنی عدد"1/2 اینچ105,0002084,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟