کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
8079 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 313 -326 mm عدد"1200
8078 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 272 - 281 mm عدد"1000
8077 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 242 - 253 mm عدد00
8076 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M12) 218 - 226 mm عدد"800
8075 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 207 - 219 mm عدد00
8074 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 207 - 219 mm عدد00
8073 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 192 - 204 mm عدد00
8072 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 192 - 204 mm عدد00
8071 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 177 - 182 mm عدد00
8070 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 177 - 182 mm عدد00
8069 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 162 - 170 mm عدد"600
8068 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 162 - 170 mm عدد"600
8067 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 159- 161 mm عدد00
8066 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 149 - 161 mm عدد00
8065 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 135 - 143 mm عدد"500
8064 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 135 - 143 mm عدد"500
8063 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 129 - 134 mm عدد00
8062 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 129 - 134 mm عدد00
8061 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10)120 - 128 mm عدد00
8060 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 120 - 128 mm عدد00
8059 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M810) 107 - 115 mm عدد"400
8058 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 107 -115 mm عدد"400
8057 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 99 - 105 mm عدد00
8056 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 99 - 105 mm عدد"3.1/200
8055 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 87 - 92 mm عدد"3.1/200
8054 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 87 - 92 mm عدد"300
8053 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 81 - 87 mm عدد"300
8052 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 81 - 87 mm عدد00
8051 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 75- 80 mm عدد"2.1/200
8050 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 75 - 80 mm عدد"2.1/200
8049 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M10) 67 - 73 mm عدد00
8048 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8) 67 - 73 mm عدد00
8047 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)59 - 66mm عدد"200
8046 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)54 - 58mm عدد00
8045 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)48 - 63mm عدد"1.1/200
8044 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)38 - 46mm عدد"1.1/400
8043 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)32 - 36mm عدد"100
8042 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP -PI(M8)25 - 28mm عدد"3/400
8041 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)16 -20mm عدد"1/200
8040 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)16 - 20mm عدد"3/800
8039 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - PI(M8)11 - 15mm عدد"1/400
8038 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)59 - 66mm عدد"200
8037 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)12 - 16mm عدد00
8036 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)45 - 52mm عدد"1.1/200
8035 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)38 - 45mm عدد"1.1/400
8034 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)31 - 38mm عدد"100
8033 بست آبرسانتی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانتی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)25 - 31mm عدد"3/400
8032 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)20 - 25mm عدد"1/200
8031 بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی بست آبرسانی و فاضلاب هیلتی MP - LHI(M8)12 - 16mm عدد"1/400
8030 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M12 عدد"800
8029 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M12 عدد"600
8028 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"400
8027 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"300
8026 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"2.1/200
8025 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH -M10 عدد"200
8024 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"1.1/200
8023 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"1.1/400
8022 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"100
8021 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"3/400
8020 بست سیستم اطفا حریق هیلتی بست سیستم اطفا حریق هیلتی LH - M10 عدد"1/200
8019 تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی MQP - 21-72 عدد00
8018 تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی تکیه گاه پروفیل سبک هیلتی MQV - 2/2 D- 14 عدد00
8017 نبشی 90درجه هیلتی نبشی 90درجه هیلتی MQW -4 عدد00
8016 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MQZ-E41 عدد00
8015 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MQZ - E21 عدد00
8014 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA-M12 عددM1200
8013 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA - M10 عددM1000
8012 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MQA - M8 عددM800
8011 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MQM - M12 عددM1200
8010 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MQM-M10 عددM1000
8009 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MQM-M8 عددM800
8008 مهره مخصوص هیلتی مهره مخصوص هیلتی MQN عددM1000
8007 نبشی 2پیچ هیلتی نبشی 2پیچ هیلتی MM - A -90 عددM800
8006 نبشی 1 پیچ هیلتی نبشی 1 پیچ هیلتی MM - AH 90 عددM800
8005 مهار بند هیلتی مهار بند هیلتی MM-AB عدد00
8004 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM- E 45 عدد4500
8003 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM-E -36 عدد3600
8002 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM-E30 عدد3000
8001 درپوش پروفیل هیلتی درپوش پروفیل هیلتی MM - E16 عدد1600
8000 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B - 36/600 عدد600mm00
7999 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM- B -36/450 mm عدد450mm00
7998 براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی براکت مخصوص پروفیل MM-C-36 هیلتی MM-B - 36/300mm عدد300mm00
7997 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MM-S M10 عددM1000
7996 نگهدارنده بست لوله هیلتی نگهدارنده بست لوله هیلتی MM- S M10 عددM800
7995 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MM-WN M 10 عددM1000
7994 مهره بالدار هیلتی مهره بالدار هیلتی MM-WN M8 عددM800
7993 تکیه گاه پروفیل هیلتی تکیه گاه پروفیل هیلتی MM-R-36 عدد3600
7992 تکیه گاه پروفیل هیلتی تکیه گاه پروفیل هیلتی MM-R-16 عدد1600
7991 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر دوبل هیلتی پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر دوبل هیلتی MQ-41D شاخه 3 متری4100
7990 پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر دوبل هیلتی پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر دوبل هیلتی MQ21D شاخه 3 متری2100
7989 پروفیل ارتفاع 72 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 72 میلیمتر هیلتی MQ-72 شاخه 6 متری7200
7988 پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 41 میلیمتر هیلتی MQ-41 شاخه 3 متر4100
7987 پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 21 میلیمتر هیلتی MQ-21 شاخه 3 متر2100
7986 پروفیل ارتفاع 45 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 45 میلیمتر هیلتی MM-C-45 شاخه3 متر4500
7985 پروفیل ارتفاع 36 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 36 میلیمتر هیلتی MM-C-36 شاخه 3 متر3600
7984 پروفیل ارتفاع 30 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 30 میلیمتر هیلتی MM-C-30 شاخه 3 متر3000
7983 پروفیل ارتفاع 16 میلیمتر هیلتی پروفیل ارتفاع 16 میلیمتر هیلتی MM-C-16 شاخه 2 متر1600
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟