کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
9507 شیر پکیج شیلان شیر پکیج شیلان بدنه برنجی 00
9506 شیر پکیج شیلان شیر پکیج شیلان بدنه برنجی 00
9505 شیر پیسوار زتا شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید 00
9504 شیر پیسوار  زتا شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید 00
9503 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی -دسته پلی امید 00
9502 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید 00
9501 شیر پیسوار شیلان شیر پیسوار شیلان بنه برنجی -دسته فلزی 00
9500 شیر پیسوار شیلان شیر پیسوار شیلان بدنه فلزی دسته فلزی 00
9499 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی41 50CM-OD63mm&ID:50mm 00
9498 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی41 40CM-OD63mm&ID:50mm 00
9497 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل  فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی23 50CM-OD41mm&ID:32mm 00
9496 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل  فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی23 40CM-OD41mm&ID:32mm 00
9495 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی17.5 60CM-OD34mm&ID:24.3mm 00
9494 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی17.5 50CM-OD34mm&ID:24.3mm 00
9493 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی17.5 40CM-OD34mm&ID:24.3mm 00
9492 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی 17.5 30CM-OD34mm&ID:24.3mm 00
9491 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی 16 60CM-OD27mm&ID:20mm 00
9490 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی 16 50CM-OD27mm&ID:20mm 00
9489 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی 16 40CM-OD27mm&ID:20mm 00
9488 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل فیلبور شیلان دبی 16 30CM-OD27mm&ID:20mm 00
9487 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 60CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9486 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 50CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9485 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 40CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9484 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 30CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9483 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 20CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9482 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 60CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9481 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 50CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9480 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 40CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9479 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 30CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9478 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل مینی فیلبور شیلان دبی 12.5 20CM-OD22.5mm&ID:16.3mm 00
9477 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 60CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9476 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 50CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9475 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 40CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9474 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 30CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9473 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 20CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9472 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 40CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9471 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 60CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9470 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 50CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9469 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 40CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9468 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 30CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9467 شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان شیلنگ فن کوئل یکسرمهره و یکسر دنده مدل جیگانت شیلان 20CM-OD19.5mm&ID:14mm 00
9466 شیلنگ آبگرمکن یکسرمهره و یکسز دنده شیلان شیلنگ آبگرمکن یکسرمهره و یکسز دنده شیلان 40CM-OD15.5mm&ID:11mm 00
9465 شیلنگ آبگرمکن دو سر مهره شیلان شیلنگ آبگرمکن دو سر مهره شیلان 40CM-OD15.5mm&ID:11mm 00
9464 شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 44mmو یکسر مهره3/8 شیلان شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 44mmو یکسر مهره3/8 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9463 شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 17mmو یکسر مهره 3/8 شیلان شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 17mmو یکسر مهره 3/8 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9462 شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 44mmو یکسر مهره 1/2 شیلان شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 44mmو یکسر مهره 1/2 شیلان 60CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9461 شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 17mmو یکسر مهره 1/2 شیلان شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 17mmو یکسر مهره 1/2 شیلان 60CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9460 شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 44mmو یکسر مهره 1/2 شیلان شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 44mmو یکسر مهره 1/2 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9459 شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 17mmو یکسر مهره 1/2 شیلان شیلنگ تک پایه دنده ریز،یکسر آچارکش 17mmو یکسر مهره 1/2 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9458 شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 35mmو یکسر مهره 3/8 شیلان شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 35mmو یکسر مهره 3/8 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9457 شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 18mmو یکسر مهره 3/8 شیلان شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 18mmو یکسر مهره 3/8 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9456 شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 35mmو یکسر مهره3/8 شیلان شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 35mmو یکسر مهره3/8 شیلان 60CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9455 شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 18mmو یکسر مهره 3/8 شیلان شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 18mmو یکسر مهره 3/8 شیلان 60CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9454 شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 35mmو یکسر مهره 1/2 شیلان شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 35mmو یکسر مهره 1/2 شیلان 45CM-OD12.5mm&ID:8.5mm 00
9453 شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 18mmو یکسر مهره 1/2 شیلان شیلنگ تک پایه دنده درشت،یکسر آچارکش 18mmو یکسر مهره 1/2 شیلان 45cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9452 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 50cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9451 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 40cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9450 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 20cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9449 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 50cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9448 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 30cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9447 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 20cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9446 شیلنگ رابط پیشوار یکسر مهره ویکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیشوار یکسر مهره ویکسر دنده شیلان 13.5cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9445 شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 50cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9444 شیلنگ رابط پیسوار یکسرمهره و یکسردنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسرمهره و یکسردنده شیلان 30cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9443 شیلنگ رابط پیسوار  یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 20cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9442 شیلنگ رابط پیسوار  یکسر مهره و یکسر دنده شیلان شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره و یکسر دنده شیلان 13.5cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9441 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 60cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9440 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 50cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9439 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 40cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9438 شیلنگ پیشوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیشوار دو سر مهره شیلان 30cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9437 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 100cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9436 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 70cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9435 شیلنگ پیسوار دوسر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دوسر مهره شیلان 60cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9434 شیلنگ پیسوار دوسر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دوسر مهره شیلان 50cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9433 شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان 40cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
9432 شیلنگ پیسوار دوسر مهره شیلان شیلنگ پیسوار دوسر مهره شیلان 30cm-OD:12.5mm&ID8.5mm 00
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟